Smetarska farsa v Jugovzhodni Sloveniji (3): Odgovor Občini Krško

Dne 2. februarja smo na portalu objavili javni poziv, ki ga je na župane in občinske svetnike za zaščito javnega interesa naslovil Franci Koncilija, prvi župan Mestne občine Novo mesto (smetarska-farsa-jugovzhodne-slovenije/). Na to so nam iz Občine Krško poslali odgovor, pod katerim je bil podpisan župan mag. Miran Stanko, objavili smo ga 15. februarja – odgovor obcine-krsko 

Na odgovor krškega župana se je nato odzval še Franci Koncilija, prvi župan Mestne občine Novo mesto (MO NM). Objavljamo ga v nadaljevanju.

UVOD

Odziv na moje pisanje o smetarski farsi v JV Sloveniji, je bil s strani občine Krško pričakovan, sicer pa brez dejanskih novih dejstev in dokazov, ki bi ovrgli moj javni poziv, ki sem ga naslovil pred vsem MO NM in ostalim lokalnim skupnostim Dolenjske in Bele krajine, ki jih tožijo občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica in Šentjernej.

Občina Krško, ki jo vodi župan mag. Miran Stanko, v svojem odgovoru namerno ne priznava osebne odgovornosti za nastale težave glede upravljanja z odpadki v JV Sloveniji! Nasprotno, vedno znova jih vztrajno generira že od vsega začetka ustanovitve Ceroda. Svet županov, ki predstavlja interese občanov v JV Sloveniji na področju gospodarjenja z odpadki, je izvršilno telo javno gospodarske službe Cerod in ne javnega zasebnega partnerstva, kot je to Kostak v občini Krško! Zato ni čudno, da se občina načrtno izogiba odkrito priznati svojih nečednih dejanj! Zakaj odkrito ne odgovori, zakaj novi Cerod 2 (MBO) v Leskovcu na teritoriju MO NM z bistveno manjšimi kapacitetami, s sodobnejšo tehnologijo in z manj potrebnega denarja, domala po treh letih še vedno ni zgrajen!? Sicer pa je bila moja pobuda za izključitev občine Krško iz Sveta županov podana županu MO NM mag. Gregorju Macedoniju, in ne zgoraj omenjeni osebi iz Krškega, ki je kljub temu nervozno odgovorila. Zato ne morem mimo starega slovenskega pregovora, ki pravi: “Če mački stopiš na rep, zacvili!”

DOKUMENTI NE LAŽEJO

V nadaljevanju tega pisanja želim opozoriti na sledeča neizpodbitno dokazana dejstva, kakor sledi:

1) V tej smetarski farsi je namreč očitno, da je občina Krško poslovno sočasno nastopala v obeh družbah; v Kostaku in Cerodu, kar samo po sebi ni nič sporno, je pa zelo zanimivo. Sporno in nedopustno pa postane takrat, ko si obe družbi medsebojno konkurirata na področju enake dejavnosti. Povsem je jasno, da je občina Krško na področju gospodarjenja z odpadki v JV Sloveniji, nekorektno in ne poslovno favorizirala Javno zasebno partnerstvo v povezavi s Kostakom, hkrati pa prikrito zavirala razvoj in izgradnjo Cerod 2! Zato ni čudno, da je bil center (MBO) v Krškem zgrajen, v Leskovcu pa ga še danes ni in ga verjetno tudi nikoli ne bo! Vsi, ki so odgovorni za takšno zatečeno stanje pa pri tem pozabljajo, da centra v Krškem, ki so ga po njihovih trditvah zgradili zgolj v petih mesecih (kako je to mogoče?) in zanj pridobili potrebno okoljevarstveno dovoljenje in pred vsem denar, niso načrtovali šele po ukinitvi izgradnje Ceroda 2 v Leskovcu, kar bi bilo logično, ampak so MBO v Krškem, ki je v zasebni lasti podjetja Kostak, katerega največja lastnica je občina Krško, ves ta čas gradili sočasni s pripravami na gradnjo Cerod 2 v Leskovcu! Glede informacij iz Krškega pa so ta objekt že posodobili in razširili, na račun objekta v Leskovcu!

2) Absurdno je sprenevedanje občine Krško, ki je soustanoviteljica Ceroda, da novomeškemu županu mag. Gregorju Macedoniju javno priznava, da je ravnal pravilno, ko je ustavil projekt Cerod 2, istočasno pa občina Krško skupaj s štirimi drugimi občinami toži MO NM za opustitev projekta in posledično tudi za izgubo 20 milijonov evrov namenskih kohezijskih sredstev! Kakšen pritlehen manever za prikrivanje dejanskih in v nebo vpijočih problemov! Pa to še ni vse. Da bi odvrnili pozornost za svoje skrajno neodgovorno početje, ko tožijo MO NM kot partnersko občino v projektu izgradnje Cerod 2, pa sočasno zavajajo z izjavami, da ta tožba MO NM posredno pomaga občini v drugem tožbenem odškodninskem zahtevku, ki ga izvajata izvajalca del Riko in Helektor! Tudi to je nezaslišano zavajanje!

3) Dejstvo je, da je bila od vsega začetka, naložba izgradnje Cerod – 2 v Leskovcu, v nasprotju z zasebnimi kapitalskimi interesi in načrti gospodarjenja z odpadki v občini Krško in posredno tudi v Posavju. Z rušenjem projekta Cerod 2, ki ga je iz nerazumnih razlogov poslušno izvedel župan MO NM, je bil cilj uresničen in opravičen za izgradnjo centra MBO v zasebni lasti v Kostaku s pomočjo občine Krško. Velikokrat sem slišal, da je bil Cerod 2(MBO) v Leskovcu ukinjen zaradi prevelikih kapacitet in zastarele tehnologije obdelave odpadkov … Današnji MBO v Kostaku v Krškem v zasebni lasti, ki je po zmogljivosti domala prav takšen, pa nikogar ne moti, sploh pa ne župana občine Krško!? Ali so posredi dvojna merila?

4) Dejstvo je, da je bil center obdelave odpadkov Cerod 2, ki bi deloval v javnem interesu, za nekatere ljudi v Posavju popolnoma nesprejemljiv, ker je posegal v skrbno in od začetka načrtovano zasebno dejavnost na tem področju. Prikrito so bila uporabljena vsa sredstva in centri moči, da se je projekt v Leskovcu načrtno zavlačeval in s tem odpiral pot nekemu popolnoma enakemu projektu v zasebni lasti v Krškem.

5) Dejstvo je, da po treh letih od ukinitve gradnje Cerod 2, navkljub javnim obljubam odgovornih oseb, o gradnji novega MBO v Leskovcu ni »ne duha ne sluha!«, občani pa na računih za gospodarjenje z odpadki, še kar naprej plačujemo bistveno višje zneske, domnevno zaradi prebrisanosti lastnikov zasebnega kapitala na tem področju! Zato obstaja upravičen sum, da strategija lastnikov glede ravnanja z odpadki v JV Sloveniji vendarle obstaja in da je domnevno že dogovorjeno, da bodo vsi odpadki v bodoče obdelani v okviru prostih kapacitet zasebnega MBO-ja (mehanska obdelava odpadkov) v Kostaku, katerega večinski lastnik je občina Krško. Tako bo končno volk sit, koza pa cela!

ZAKLJUČEK

Zaradi zgoraj navedenih neizpodbitno dokazljivih dejstev še vedno vztrajam pri mojem pozivu vsem županom in občinskim svetnikom iz dolenjskih in belokranjskih občin, da v zaščito javnega interesa vseh občanov, takoj ukrepajo in izključijo občino Krško iz družbe Cerod in jo tožijo za povračilo izgube 35 milijonov evrov zaradi neuresničenega projekta Cerod 2!

                                                                                        Franci Koncilija

 

Pripis uredništva: Javni poziv z naslovom Smetarska farsa Jugovzhodne Slovenije so objavili tudi nekateri ostali mediji. Podobno kot mi so nato prejeli odgovor, vendar so pri tem navajali, da je bil pod njim podpisan evropski poslanec in nekdanji župan občine Krško Franc Bogovič. V primeru Moje Dolenjske pa smo prejeli le odgovor občine Krško, pod katerim je bil podpisan le župan mag. Miran Stanko. Franci Koncilija je nato v svojem odgovoru, ki ga je posredoval tudi našemu portalu, navajal tudi ime Franca Bogoviča, ker pa ta v našem primeru odgovora na njegov prvotni poziv ni bil omenjan, smo ta del izpustili. Objavili smo tisto, kar se nanaša na občino Krško.