Smetarska farsa Jugovzhodne Slovenije!

Javni poziv županom in občinskim svetnikom za zaščito javnega interesa!

Z zanimanjem sem prebral medijska poročila o srečanju župana mag. Gregorja Macedonija z novinarji, kjer jih je seznanil z odškodninsko tožbo posavskih občin v višini 5,5 milijona evrov zaradi neizkoriščenih kohezijskih sredstev v sklopu projekta Cerod 2 za izgradnjo obrata za mehansko in biološko obdelavo (MOB) na deponiji v Leskovcu. Tožba je vrhunsko sprenevedanje, saj so ustavitev gradnje predmetnega objekta (MBO) v Leskovcu pred tremi leti, na predlog župana MO NM mag. Gregorja Macedonija, soglasno podprle vse županje in župani!

Zakaj tožijo?

Gre za navadno zavajanje javnosti Jugovzhodne Slovenije in za odvračanje pozornosti od bistva problema, ki tiči v že pred leti zgrajenem zasebnem obratu za predelavo odpadkov (MBO) v Kostaku iz belokranjskih, dolenjskih in občin iz Posavja v Krškem, ki ga v smislu upravljanja obvladuje občina Krško. Tako smo občani izgubili možnost za obdelavo svojih odpadkov po bistveno nižji ceni, kot pa plačujemo odvoz in predelavo odpadkov danes. Poleg tega smo izgubili tudi delovna mesta, ki bi jih imeli z novim centrom za obdelavo odpadkov (MBO), dolgoročno pa smo izgubili tudi potencial razvoja te dejavnosti v regiji. Zato sem trdno prepričan, da bi Cerod 2 moral biti zgrajen v korist občanom, davkoplačevalcem, ki bi javni gospodarski službi za odvoz, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov plačevali bistveno manj. V finančnih izračunih naložbe izgradnje Cerod 2 bi občani občin družbenic plačevali največ od 100 do 110 evrov po toni odpadkov, sedaj pa plačujemo 152 evrov po toni odpadkov!!! Zanimivo je, da župane in županje zaradi tega dejstva prav nič ne skrbijo bližajoče lokalne volitve!

Odgovornost župana Madeconija in evropskega poslanca Franca Bogoviča

Znano je, da je župan Macedoni ob prevzemu oblasti predlagal vsem občinam družbenicam odstop od pogodbe projekta izgradnje Cerod 2, kar so brez pomislekov slepo sprejeli, ob dejstvu, da je bil župan Macedoni predhodno natančno seznanjen z vsemi možnimi pravnimi in finančnimi posledicami takšne odločitve, vključno z izgubo kohezijskih sredstev v višini okoli 20 milijonov evrov in pogodbenih obveznostih in denarnih kazni izvajalcev tega projekta. Ob tem pa je eklatantno jasno, da je župana MO NM mag. Gregorja Macedonija, kakor tudi vse ostale župane in županje, ki so tako ali drugače še vedno povezani v propadlem projektu Cerod 2, grdo izigrala politika občine Krško s sočasno izgradnjo svojega zasebnega centra obdelave odpadkov (MBO) v sklopu Kostaka, ki danes opravlja dejavnost, ki bi jo sicer moralo opravljati javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – Cerod 2 v Leskovcu.

Takšna politika občine Krško je bila uspešna tudi na državni ravni, ko je leta 2012 bivši župan in minister ministrstva za Okolje in prostor (MOP), sedanji evropski poslanec Franc Bogovič, retroaktivno s spremembo in dopolnitvijo državnega dokumenta Operativnega programa za ravnanje z odpadki (OPIROPI) omogočil izgradnjo zasebnega obrata (MBO) za predelavo odpadkov, ki je v lasti zasebnega podjetja Kostak, ki ga v smislu upravljanja obvladuje občina Krško. Iz teh razlogov je Franc Bogovič s sodelavci na občini in v Kostaku iz pozicije oblasti in moči načrtno in prikrito zaviral vse pobude in načrte za izgradnjo Cerod 2 v Leskovcu, za kar obstajajo neizpodbitni materialni dokazi, za katere javnost ni nikoli izvedela. Glede na vsa zgoraj navedena dejstva lahko sklepam, da v Svetu županov, v sklopu projekta Cerod 2, nemoteno deluje »prikriti notranji sovražnik«, ki je ves čas načrtno rušil ta projekt za svoje zasebne interese in koristi … Ob tem pa sklepam, da je bil župan mag. Gregor Macedoni glede svojih odločitev o ustavitvi projekta naiven ali pa prisiljen! Posledice vsega tega pa so bistveno višje cene storitev ravnanja z odpadki, pred vsem pa neupravičeno bogatenje zasebnih lastnikov izključno na račun vseh občanov iz Bele krajine, Dolenjske in celo Posavja!

Zaključek

Zato, kot občan MO NM, kot 40–letni uslužbenec Komunale Novo mesto, kot poznavalec problematike odpadkov in navsezadnje kot prvi župan MO NM z vso odgovornostjo

JAVNO POZIVAM

vse županje, župane in občinske svetnike, da občino Krško takoj izključijo kot družbenico iz družbe Cerod 2 in pri tem od nje zahtevajo izplačilo odškodnine zaradi nerealiziranega projekta Cerod 2, ter izplačilo nastale škode v znesku okoli 35 milijonov evrov!

                                                              Franci Koncilija, prvi župan MO NM