Kje v Šmarjeških Toplicah bo v prihodnje možno graditi?

Šmarješke Toplice (RentByOwner.com).jpg

V petkovem Uradnem listu RS je objavljen Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Topliško vas, v Občini Šmarješke Toplice. Namenjeno bo stanovanjskim stavbam, na območju med naseljema Šmarješke Toplice in Brezovica.

Občina ima že zdaj v svojih načrtih za območje v bližini Term Krka Šmarješke Toplice določeno, da bo na območju med naseljema Šmarješke Toplice in Brezovica zgrajena Topliška vas. V južnem delu se namreč nahajajo obstoječi počitniški in stanovanjski objekti, ki nimajo ustrezno urejenega statusa in katerega želijo lastniki že dlje časa urediti.

V delu severnega, še nepozidanega dela prostora, pa se je pojavil konkreten investicijski interes po gradnji stanovanjskih stavb.

Občina bo zdaj pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Za južni del, kjer so že počitniške hiše in so pretežno objekti že postavljeni, bodo tako določili merila in pogoje za gradnjo skladno z namensko rabo, s pogoji za sanacijo (iz počitniških v stanovanjske objekte). Uredili bodo tudi infrastrukturno opremljenost območja, ki bo tako v celoti opredeljeno kot stanovanjsko območje.

Kje natančno bo to?

Na severu meji na javno pot JP 797801 Brezovica, na vzhodu deloma na regionalno cesto R3-667/1385 Zbure–Dolenje Kronovo, večji del na zahodu in južno na gozdne površine ter na severu na kmetijske površine. Območje zajema parc. št. *264, 914/4, 914/6, 943/2, 944/1, 944/3, 944/5, 971/4 k. o. Žaloviče v velikosti cca 5800 kvadratnih metrov.

Kakšni so roki za pripravo prostorskega načrta?

Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen novembra 2017. Javna razgrnitev načrta in javna obravnava sta predvidena februarja ali marca 2018, ko je predvidena tudi obravnava na odborih in na seji občinskega sveta. Sprejem na občinskem svetu je predviden junija 2018. Izdelava končnega dokumenta (po obravnavi in sprejetju pripomb) OPPN je predviden julija 2018. Temu sledi še objava odloka v uradnem listu in načrt bo potrjen. Roki so okvirni.

Po potrditvi OPPN pa se bo vse skupaj začelo izvajati še v praksi, graditi in spreminjati torej.

Objava v Uradnem listu RS je razvidna tukaj: Objava odloka OPPN

C. R.