Odgovor Občine Krško: Smetarska farsa jugovzhodne Slovenije

Dne 2. februarja smo na portalu objavili javni poziv, ki ga je na župane in občinske svetnike za zaščito javnega interesa naslovil Franci Koncilija, prvi župan Mestne občine Novo mesto (smetarska-farsa-jugovzhodne-slovenije/).

Na to so se odzvali v Občini Krško in nam poslali naslednji odgovor, ki ga objavljamo v celoti:

Iz primera dobre prakse Cerod 1 postal Cerod 2 ujetnik birokratske neaktivnosti – odgovor Občine Krško na javni poziv g. Francija Koncilije z naslovom »Smetarska farsa jugovzhodne Slovenije«, objavljenem 2. februarja 2018 v rubriki Vaše zgodbe.

Projekt Cerod so MO Novo mesto ter ostale dolenjske, belokranjske in posavske občine leta 2002 dogovorile z medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske. V prvi fazi projekta (Cerod I) je bilo v 2006 sanirano in razširjeno odlagališče Leskovec pri Novem mestu, druga faza (Cerod II) pa je v letih 2009 do 2012 predvidevala izgradnjo objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

Cerod I kot vzoren slovenski projekt je ob zaključku v 2007 prešel v upravljanje, nato pa najem v l. 2006 ustanovljenemu podjetju Cerod, ki ga je MO Novo mesto pooblastila za izvedbo projekta Cerod II. Naloga podjetja je bila, da zagotovi cenovno ugodno odlaganje odpadkov za vse družbenice. Projekt je z načrtovanih 24 mio € zrasel na 40 mio €, ob zavedanju, da se bodo količine odpadkov za opredeljeno regijo zmanjševale in so padle z 62.862 t leta 2008 na 17.970 t v letu 2017 oz. za 71 %.

Po načrtih naj bi se izgradnja Ceroda II začela v l. 2009, investitor pa takrat ni imel niti popolne vloge kot osnove za odločanje o višini sofinanciranja projekta na pristojnem ministrstvu.

Ker projekt ni tekel po načrtih, smo MO Novo mesto opozarjali, da nas zakonodaja zavezuje, da je potrebno odpadke sortirati pred odlaganjem, ter da morajo pospešiti z aktivnostmi pri pripravi vloge za pridobitev sredstev oz. poiskati drugo rešitev za možnost financiranja. V avgustu 2010 je podjetje Cerod prejelo odločbo o prekršku Inšpektorata RS za okolje in prostor zaradi odlaganja komunalnih odpadkov, ki niso obdelani v skladu s postopki. Do 31. 10. 2010 bi morala družba odlagati samo predhodno obdelane komunalne odpadke. Obdelavo je za podjetje Cerod začel izvajati zunanji izvajalec po 295.000 € mesečno, medtem ko nakup stroja za tako obdelavo stane 650.000 €. To dejstvo je precej zamajalo zaupanje posavskih članic do podjetja Cerod.

Zaradi neodzivnosti pristojnih na Cerodu in MO Novo mesto, smo začeli razmišljati o svoji sortirni liniji. Konec leta 2011 je župan MO Novo mesto predstavil predlog o javno zasebnem partnerstvu za Cerod II. Koncept gradnje se je popolnoma spremenil, za kar bi potrebovali bistveno več časa. Zato je padla odločitev za gradnjo sortirnice v Krškem. Stekla je v aprilu 2012, zaključila pa v avgustu 2012.

V podjetju Cerod ima MO Novo mesto prevladujoči vpliv z 52,70 %, skupaj s primestnimi občinami, ki so vključene v Komunalo Novo mesto, 68,24 %, medtem ko je delež Občine Krško 8,423 % oz. Posavja 22,77 %, 8,99 % pa je delež belokranjskih občin. Odločitev na svetu županov je sprejeta, če zanjo glasuje več kot 75 % družbenic. Občina Krško torej nikoli ni bila ključni odločevalec in pripravljavec sklepov, pomembnih za izvedbo projekta Cerod II.

Na seji sveta županov družbe CeROD maja 2015 je svet dobil v vednost dokument MO Novo mesto z dne 12. 5. 2015, s katerim MO Novo mesto Helectorju sporoča, da od pogodbe odstopa oz. jo »prekinja«. Svet županov je ta dokument potrdil, a je bila pogodba pravno formalno potem ustavljena zaradi odstopa od pogodbe MO Novo mesto.

Skupni jezik smo našli šele v 2015 z odločitvijo, da je nadaljevanje projekta s tolikšno zamudo in brez evropskih sredstev nesmiselno. Sedanji župan g. Macedoni je odigral pozitivno vlogo, saj je z njim MO Novo mesto kot vodilna občina in investitor končno spoznala, da so vse možnosti za črpanje evropskih sredstev zamujene.

Kljub našim pozivom k tožbi podjetja Helector zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti MO Novo mesto tega ni storila. Je pa tožbo proti MO Novo mesto vložilo podjetje Helector. Zaradi neodzivnosti MO Novo mesto smo se posavske občine izključno zaradi zavarovanja lastnega interesa odločile za tožbo.

Občina Krško nikoli ni bila ključni odločevalec za izvedbo projekta Cerod II. Navedbe g. Koncilje, »da je tožba proti MO Novo mesto sprenevedanje«, so neupravičene in zavajajoče. Občina Krško si je skupaj z drugimi posavskimi občinami ves čas prizadevala, da bi center zaživel, kot je bilo prvotno načrtovano. Žal pa vse od leta 2006 do 2011, ko je bil pravi čas za gradnjo, tako investitor MO Novo mesto kot izbrani izvajalec nista pravočasno izvedla potrebnih aktivnosti, da bi projekt še lahko izpeljali.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko