Dars: Med glavnimi investicijskimi projekti v letu 2022 tudi 3. razvojna os – jug

Hitra cesta (fotografija je simbolična, vir: arhiv)

Družba za avtoceste RS (Dars) ima v letošnjem načrtu številne investicije, med drugim tudi začetek gradnje in aktivnosti na 3. razvojni osi – jug, poleg Novega mesta tudi aktivnosti v Beli krajini. Za investiciji imajo letos skupno na voljo 149 milijonov evrov, kar je 2,2-krat več kot v letu 2021, ko so porabili okoli 68 milijonov evrov.

Od letošnjih načrtovanih 149 milijonov evrov bo za novogradnje namenjeno 74 milijonov in za obnove cest 75 milijonov evrov.

Trenutno najpomembnejši investiciji Darsa na področju novogradenj sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in severnega dela tretje razvojne osi, med Velenjem in Slovenj Gradcem.

V letu 2022 pa načrtujejo tudi začetek gradnje še na južnem delu tretje razvojne osi, na petkilometrskem odseku med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek (Revoz).

Več o celotni trasi lahko preberete na povezavi: Trasa 3. razvojne osi – jug v celoti 

Tretja razvojna os – jug

Za odsek Novo mesto–Osredek je bila objavljena druga faza razpisa za pridobitev izvajalca del. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano oktobra lani, žal pa je bila vložena tudi tožba na upravno sodišče. Tožba pomeni zamik predvidenega začetka del, ki je bil načrtovan v začetku spomladi 2022.

Tožbo je vložila novomeška Civilna iniciativa Mačkovec – Ločna, za katero stoji tudi Društvo Novo mesto. Predsednik društva je konservator dr. Tomaž Golob, zaposleni v Zavodu za kulturno dediščino Novo mesto. Člani društva so: Saša Mikec, Slavka Štemberger, Tina Cigler, Slobodan Novaković, Mitja Simič in Judita Podgornik Zaletelj (vir). Civilna iniciativa ima na svoji spletni strani zapisano, da šteje več kot 370 prebivalcev Novega mesta in nekaj iz sosednjih, mejnih občin (vir). V imenu civilne iniciative je doslej v javnosti nastopala mag. Mateja Jaklič, zaposlena v upravni inšpekciji Ministrstva za javno upravo, iz Mačkovca.

Več ne razkrivajo, pošteno do vseh pa bi bilo, da se razkrijejo in pokažejo, kdo so tisti, ki ovirajo razvoj dela mesta in predvsem Bele krajine, kar še posebej velja za tiste “iz sosednjih, mejnih občin”.

Več o tem lahko preberete na povezavi: Posledice nagajanja najbolj čuti Bela krajina

Dars in aktivnosti med Osredkom in Malinami

Aktivnosti pospešeno vodijo tudi na naslednjem odseku hitre ceste, med Osredkom in Malinami. Za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) na tretji in četrti etapi tretje razvojne osi jug, od priključka Osredek do priključka Maline, je bila v juliju 2020 sklenjena projektantska pogodba.

Pretežni del geološko-geomehanskih del je zaključenih.

Aktivno se nadaljujeta izdelava strokovnih podlag in projektiranje. V večjem delu trase hitre ceste je bila parcelacija že izvedena, tako da je v teku izdaja zadnjih parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov, ki so predvideni za rušitev, in zemljišč, potrebnih za gradnjo tretje osi. Začele so se tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Projekt med Malinami in mejnim prehodom Metlika oz. priključkom Črnomelj

Tudi na projektu cestne povezave med Malinami in Mednarodnim mejnim prehodom  Metlika oziroma priključkom Črnomelj, kjer je država junija lani prenesla investitorstvo z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) na družbo DARS (DRSI po mnenju države namreč nima takih zmogljivosti za uresničevanje tovrstnih projektov kot družba DARS), so takoj stekle potrebne aktivnosti.

Sklenjena je bila pogodba za izdelavo študije izvedbe projekta ter predinvesticijske zasnove. Sledi izdelava projektne ter ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ostale večje investicije Darsa v letu 2022

– Priključek Dragomer

Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Izdajo gradbenega dovoljenja pričakujemo v kratkem in posledično pričetek gradnje v letu 2022.

– Markovci–Gorišnica–Ormož

Gre za odsek glavne ceste, katerega gradnja se je pričela z viaduktom Sejanca. Letos načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja na odseku Markovci–Gorišnica. Naročilo za pridobitev izvajalcev gradnje omenjenega odseka je v teku, gradnja je načrtovana za 2022.

– Obnovitvena dela na obstoječem avtocestnem omrežju

Načrtujemo obnovo zahtevnih odsekov med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter odseka Vransko–Trojane. V izdelavi je projekt izgradnje novega viadukta Dolgi most. Na štajerski in primorski vpadnici načrtujemo vzpostavitev tretjega voznega pasu.

Zaradi vse večjih prometnih obremenitev, staranja zgrajenih avtocest in dograjevanja avtocestnega omrežja se povečuje tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. V zadnjem obdobju tako letno obnovijo med 50 in 70 km smernih vozišč.

Vir: DARS d.d.

A. L.