Vlada: Občina Črnomelj ministrstva ni seznanila o stanju vrtca na Majerju

Vrtec Majer (foto: MD), zunanjost je zaenkrat še vedno takšna, kot je bila.

Poročali smo že, da se je vprašanje vrtca na črnomaljskem Majerju preselilo na Vlado Republike Slovenije. Poslanec državnega zbora Tomaž Lisec je namreč na vlado pred časom naslovil več vprašanj, ki so se nanašala na problematiko predšolskega varstva v občini Črnomelj. Vlada je vprašanja obravnavala in včeraj poslala tudi odgovor. Iz tega pa je razvidno, da občina Črnomelj pristojnega ministrstva glede stanja objekta vrtca enote Majer nikoli ni seznanila, Inšpektorat RS za šolstvo pa je od leta 2009 prejel šest prijav za inšpekcijski nadzor.

Iz odgovora Vlade RS so razvidne tudi nepravilnosti, za katere se doslej v javnosti ni vedelo, ugotovil pa jih je Inšpektorat za požarno varnost.

Tomaž Lisec, sicer doma v Boštanju pri Sevnici, je poslanec Slovenske demokratske stranke (SDS) in član Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru RS. Sredi januarja je na vlado naslovil več vprašanj. Uvodoma je zapisal, da je problematika predšolskega varstva v občini Črnomelj, kjer so otroci v eni od tamkajšnjih enot, v Enoti Majer, nastanjeni kar v kontejnerjih, znana že kar nekaj časa. Inšpektorat za šolstvo in šport pa je v izrednem inšpekcijskem nadzoru, ki ga je inšpektor izvedel 1. decembra 2017, ugotovil številne nepravilnosti, večinoma v škodo tamkajšnjih otrok in zaposlenih. Iz zapisnika inšpektorata je med drugim razvidno, da je bil s 1. decembrom 2017 prekoračen rok 20 let, ki je bil določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori uporabljajo za vrtec. Po javno objavljenih podatkih je nato Inšpektorat za šolstvo in šport dne 12. 12. 2017 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Župančiča Črnomelj iz razvida izvajalcev javno veljavnih programom.

Prispevek o tem smo objavili tukaj: vprasanje-vrtca-na-majerju-se-seli-na-vlado-rs/

Poslanec Tomaž Lisec je zato Vlado Republike Slovenije vprašal:

  1. Kolikokrat je občina Črnomelj seznanila pristojno ministrstvo o pereči in dolgotrajni problematiki?
  2. V primeru, da je bila Vlada RS in resorno ministrstvo s problematiko seznanjena, kakšni so bili ukrepi?
  3. Kdaj natančno lahko starši, katerih otroci obiskujejo ta vrtec, pričakujejo ustrezno rešitev?
  4. Kolikokrat je inšpektorat pred 1. 12. 2017 obiskal vrtec Otona Župančiča v Črnomlju, vključno z Enoto Majer in kakšne so bile ugotovitve?
  5. Ali je inšpektorat po izrednem pregledu na predlog staršev in zaradi zbiranja podpisov pod peticijo staršev, s katero zahtevajo zaprtje enote, že izdal odločbo po pregledu z dne 1. decembra 2017? Če je odločbo izdal, kaj je odločeno?
  6. Ali pristojno ministrstvo pristaja na predloge črnomaljskega občinskega vodstva, da bi rešitev ponovno predložili v nedoločen čas?
  7. Kaj bo pristojno ministrstvo naredilo, da prekine to agonijo in črnomaljsko sramoto v zvezi z varstvom predšolskih otrok?«

O vprašanjih in s tem povezani problematiki so nato včeraj razpravljali na vladi in poslancu odgovorili naslednje:

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da občina Črnomelj pristojnega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede stanja objekta vrtca enote Majer eksplicitno ni seznanila. Občina Črnomelj je ministrstvo dne 2. 8. 2017 zaprosila za pridobitev soglasja k sklepu o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka. V obrazložitvi vloge je navedla, da je v letu 2011 že bil odprt nov nizko energetski vrtec ter da si občina prizadeva, da so vključeni v vrtce vsi otroci, za katere je s strani staršev izražena potreba po vključitvi otroka v vrtec. V ta namen občina izvaja postopke za pridobitev novih prostorov, in sicer je v fazi pridobivanja DIIP s podrobnim tehničnim opisom projekta, v mesecu juliju 2017 je občinski svet tudi sprejel program investicij občine, iz katerega izhaja, da naj bi občina pridobila potrebno dokumentacijo za potrebe odločitve za pričetek nadomestne gradnje in razširitve Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. Pristojno ministrstvo je v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Občini Črnomelj izdalo soglasje za odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka.

Vrtci so v pristojnosti občine

Nadalje je vlada pojasnila, da vrtci sodijo v izvirno pristojnost občine, zato lahko na določena vprašanja odgovori le Občina Črnomelj.

V nadaljevanju so še odgovorili:

Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati zadostno število kapacitet v javnih vrtcih oz. zadostno število kapacitet te javne službe, pri čemer pa so v primeru pomanjkanja prostih mest v vrtcih, možne različne rešitve.

Več o tem je pristojno ministrstvo na podlagi predloga Računskega sodišča RS pojasnilo v posebnem dokumentu »Protokol o zagotavljanju prostih mest v vrtcih«, ki je na voljo na spletni strani ministrstva (delovno področje Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo/Sektor za predšolsko vzgojo).

Od leta 2009 so prejeli 6 pobud za inšpekcijski nadzor v enoti Majer

Od leta 2009 so na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport prejeli šest pobud (prijav) za inšpekcijski nadzor v tem zavodu. Glede enote Majer je Inšpektorat leta 2015 prejel tudi sporočilo od Zdravstvenega inšpektorata RS, da enota Majer nima ustrezno ograjenega igrišča (višina ograje). Odrejeno je bilo, da mora vrtec višino ograje uskladiti s predpisi, zavod pa je poročal o odpravi nepravilnosti. Inšpektorat za šolstvo in šport je nato 12. 12. 2017 skladno s 7. točko 14. b. člena Zakona o šolski inšpekciji pristojnemu ministrstvu predlagal izbris Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov.

Ministrstvo glede izbrisa vodi poseben postopek

Ministrstvo na podlagi predloga Inšpektorata, da se enota Majer izbriše iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, vodi poseben ugotovitveni postopek. Na podlagi predložene dokumentacije in uporabnega dovoljenja št. 351-448/93 z dne 14. 1. 1997, ki ga je izdala Upravna enota Črnomelj, pa je ministrstvo v postopku ugotovilo, da je objekt, v katerem se nahaja vrtec enota Majer, montažni objekt, zato njegova uporaba ni omejena z 20-letnim rokom, kot to določa tretji odstavek 57. člena pravilnika. Zato vrtca na podlagi te določbe ni mogoče izbrisati iz razvida, kot je predlagal inšpektorat.

Nepravilnosti poleg šolskega ugotovil tudi Inšpektorat za požarno varnost

Ker pa so bile v inšpekcijskem postopku, ki ga je vodil Inšpektorat za požarno varnost in v že omenjenem izrednem inšpekcijskem postopku, ki ga je vodil Inšpektorat RS za šolstvo in športugotovljene številne nepravilnosti, ki predstavljajo neskladje z določbami pravilnika, je ministrstvo vrtcu in občini določilo rok za njihovo odpravo do 31. 3. 2018.

V kolikor nepravilnosti do omenjenega datuma ne bodo odpravljene, bo ministrstvo enoto Majer izbrisalo iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da se v tej enoti dejavnost predšolske vzgoje ne bo smela več opravljati.

J. M.