Popravek: Zaprtje Glavnega trga: ogroženih 200 delovnih mest, središče bo postalo mesto duhov

Dne 17. 9. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom: zaprtje-glavnega-trga-ogrozenih-200-delovnih-mest-sredisce-bo-postalo-mesto-duhov/ V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih objavljamo naslednji popravek:

Začasno zaprtje Glavnega trga za temeljito prenovo in nov zagon dejavnosti v središču Novega mesta

Popravek opisa pod fotografijo z navedbo »Nič več ne bo, kot je bilo. Novo mesto, Glavni trg, poln avtomobilov. (foto: kraji.eu)«

V članku z naslovom »Zaprtje Glavnega trga: ogroženih 200 delovnih mest, središče bo postalo mesto duhov«, objavljenim na moja-dolenjska.si, so podane sporne in zavajajoče ter nepreverjene trditve.

Mestna občina Novo mesto je k projektu prenove pristopila odgovorno in strokovno ter se zato tudi odločila za dvostopenjski arhitekturni natečaj, ki ga je zanjo izvedla strokovno najustreznejša organizacija, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je v Sloveniji referenčna organizacija za izvedbo arhitekturnih natečajev po transparentnem postopku, čez katerega gredo marsikatere investicije v slovenskih občinah.

Izbor zmagovalne rešitve v okviru dvostopenjskega natečaja se izvede tako, da se sestavi mešana komisija s strani investitorja in ZAPS (po potrebi se vključi dodatne izvedence) in objavi poziv za predložitev rešitev na prvi stopnji. Zainteresirani prijavitelji anonimno pošljejo projektne rešitve, komisija jih strokovno oceni in pet najbolje ocenjenih povabi na drugo stopnjo, na kateri s komentarji komisije in dodatnimi usmeritvami anonimni prijavitelji projekte natančneje razdelajo. Po dopolnitvi rešitev komisija strokovno oceni končne rešitve in izvede izbiro, obvesti prijavitelje in izvede predstavitveni dogodek za javnost.

Komisijo so sestavljali raznoliki predstavniki stroke in investitorja, ki so rešitve ocenjevali iz različnih zornih kotov: ustreznosti in celovitosti rešitve, izvedljivosti, razvojnega potenciala in odgovora na potrebe prostora po posameznih elementih prenove. Namigovanja avtorja članka o nedokazanih povezavah med posameznimi člani komisije in avtorji zmagovalne rešitve so neresnična in do imenovanih oseb žaljiva. Prav tako je nezadostno pojasnjeno, da je višina nakazila podjetju ATELIERarhitekti vezana na izvedena dela podjetja, ki je kot avtor zmagovalne rešitve po razpisnem postopku dobilo tudi nalogo izvedbe projektiranja projekta, ki so jo izvedli po zaključenem arhitekturnem natečaju. Mestna občina Novo mesto v okviru izvedbe prenove z omenjenim podjetjem ves čas sodeluje na izvedbeni ravni, saj je podjetje ATELIERarhitekti, kot omenjeno, projektant projekta in je iz tega naslova pri izvedbi prevzelo tudi ustrezno zakonsko odgovornost.

Zapis subjektivne sodbe avtorja, ki neutemeljeno napoveduje prihodnost mestnega središča Novega mesta, enostransko predstavlja strahove nekaterih, s prenovo začasno prizadetih posameznikov in organizacij. Občina je prepričana, da bo tako sama, kot s pomočjo podjetnikov, nevladnih organizacij in ostalih, na razvoj pripravljenih občanov, med prenovo, še bolj pa po njej dosegla razcvet pomembnega dela občine v dogodkovnem, doživljajskem, ponudbenem in turističnem smislu. Za to si bomo v prihajajočih mesecih po najboljših močeh morali prizadevati vsi.

Izbrana rešitev prenove se ne zgleduje po prestolnici, kot navaja avtor, ampak poleg prepotrebne zamenjave dotrajane infrastrukture pod tlakom prinaša funkcionalno rešitev največjega srednjeveškega trga na Slovenskem v uporabnem smislu in v oziru prihodnjega razvoja. V skladu s smernicami urbanega razvoja številnih podobnih evropskih mest je šel predhodni konsenz Novomeščanov v smeri zapore mestnega jedra oziroma umiritve prometa in vzpostavitve površin, kjer imajo pešci in kolesarji prednost pred motornim prometom. Izbrana rešitev ta konsenz zasleduje in bo pomenila dobro osnovo za razvoj dogodkov, poslovne priložnosti in turistično privlačnost kraja. Skupaj s številnimi drugimi ukrepi na področju optimizacije različnih sistemov, diverzifikacije dostopnih alternativnih načinov mobilnosti, prizadevanji za zvišanje stanovanjskega fonda in zasedenosti stanovanj v mestnem jedru Mestna občina Novo mesto verjame, da bomo v srednjeročnem obdobju doživeli razcvet Novega mesta.

Avtor javnosti ni korektno predstavil informacij o razrešitvi problematike mobilnosti v širšem smislu. Pri zasledovanju konsenza o umirjanju prometa v mestnem jedru si občina prizadeva izvesti številne prilagoditve in nadgradnje obstoječega sistema mobilnosti. Na območju celotne občine je optimizirala javni potniški promet, prometne poti (postopek za izvedbo krožišča pri kandijskem parkirišču poteka in je v pristojnosti odgovornih državnih uradov), uvaja sistem za izposojo koles, ureja sistem parkiranja in ureja obstoječe oz. dodaja nove površine za javno parkiranje, ki nadomeščajo ukinjene (napačna je navedba zgolj dveh lokacij možnega parkiranja; poleg kandijskega parkirišča in garažne hiše na Novem trgu je možno parkirati tudi bližje Glavnemu trgu: Prešernovem in Florijanovem trgu, Kapiteljski ulici (pod kapitljem in pri škofiji), Jenkovi, Dilančevi, Muzejski in Trdinovi ulici (po zaključeni razširitvi parkirišča). Tečejo tudi postopki za pridobitev idejne rešitve za morebitno investicijo v parkirno hišo na Prešernovem trgu. Navedbo o parkirni hiši pod tržnico pa je avtor objavil ne da bi preveril dejstva, saj načrtov za tovrstno investicijo ni. Poleg navedenega skuša občina z ozaveščanjem javnosti vplivati na spremembe mobilnostnih navad Novomeščanov, ki so do sedaj uporabljali lastna vozila za vsakodnevna opravila.

Mestna občina Novo mesto ima kot uradna inštitucija edina odgovornost za izvedbo razvojnih javnih investicij na svojem območju, kar izvaja po vnaprej potrjenih načrtih dela, razvidnih iz vsakoletnega proračuna. V postopke, ki jih v zvezi s tem vodi, vključuje različne predstavnike zainteresiranih javnosti in podaja informacije na najrazličnejše načine. Navedba, da se je župan izognil srečanju s podjetniki mestnega jedra (ki ga je organizirala občina in ne zavod Grem v mesto, kot je navedeno) je zavajajoča, saj udeležba župana ni bila predvidena, ker je bilo srečanje namenjeno podajanju informacij s strani neposredno odgovornih za izvedbeni del investicije, ki so na licu mesta lahko podajali odgovore na zastavljena vprašanja sodelavcem iz občine in predstavnikom izvajalcev gradbenih del. Župan se je s predstavniki podjetnikov sestal pred omenjenim srečanjem ter je z njimi na različne načine komuniciral večkrat v zadnjih treh letih.

V procesu priprave in izvedbe projekta je Mestna občina Novo mesto sprejela vse smotrne predloge zainteresiranih predstavnikov s ciljem, da čim bolj ublaži učinke obdobja prenove, zaveda pa se, da je prenova, ki si jo želi večina občanov, drastičen poseg v vsakdan posameznika iz različnih razlogov. Zato je zagotovila ugodnosti pri parkiranju, pripravila priložnosti za sofinanciranje dejavnosti novih ponudnikov v mestnem jedru ter sofinanciranje prenove pročelij, za kar se lahko odločijo lastniki nepremičnin na Glavnem trgu.

Novomeško središče se torej ne spreminja v mesto duhov, saj se uporabniki mestnega središča prilagajajo izvedbeno izjemno zahtevnemu projektu. Občina je že in bo tudi v bodoče informirala o poteku aktivnosti ter upoštevala vse smotrne predloge, ki so v skupno javno korist. Po zaključenem projektu bo trg zaživel v novi luči, z novimi vsebinami, tlakovan pa bo z granitnimi kockami, ki ne bodo pozlačene, kot napačno navaja avtor članka.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto

Popravek je objavljen na podlagi Sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu (opr. št. P 246/2017) z dne 10. januarja 2017.