Popravek: Kako gradijo in bodo zgradili vrtec z 18 oddelki

Tako bo, ko bosta obe enoti vrtca zgrajeni. (Foto: Občina Šentjernej)

Dne 23. 11. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom http://moja-dolenjska.si/sentjernej-kako-gradijo-bodo-zgradili-vrtec-z-18-oddelki/ V nadaljevanju objavljamo popravek, ki so nam ga posredovali iz Občine Šentjernej:

“Članek “Šentjernej: Kako gradijo in bodo zgradili vrtec z 18 oddelki” z dne 23. 11. 2017 objavljen na spletni strani moja-dolenjska.si navaja neresnične podatke.

Šentjernejski občinski svetniki so 22.11.2017 obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2018. Občina načrtuje v bilanci prihodkov in odhodkov 7,63 milijona evrov prihodkov in 9,37 milijona evrov odhodkov. Ni res, da bo občina porabila več kot bo prejela ter da bo občinski primanjkljaj znašal 1,74 milijona evrov. Razlika sredstev med bilančnimi prihodki in odhodki je zagotovljena s preostankom sredstev na občinskem računu na dan 31.12.2017 in planiranimi kreditnimi sredstvi v višini 1,21 milijona evrov. Največji delež potrebnih sredstev med odhodki v letu 2018 je namenjen projektoma izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in Vrtca Šentjernej 2.

Za to naložbo v letu 2018 predvidevamo porabo 3,3 milijona evrov, kar je 35,2% vseh načrtovanih proračunskih odhodkov in ne kot navaja članek porabo 4,46 milijona evrov, kar je 47,6 % vseh načrtovanih proračunskih odhodkov. Za ostale investicije pa bomo porabili še 1,6 milijona evrov.

Občina je imela na dan 1.1.2017 po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 7277 prebivalcev in ne zgolj 7000 prebivalcev. Dotični podatek je javno dostopen, le preveriti ga je potrebno pred objavo.

V letu 2018 bo občina financirala investicijo izgradnje Vrtca Šentjernej 1 in 2. Načrtujemo, da bomo za vse investicije v občini v letu 2018 prejeli 1,56 milijona evrov ali skoraj petino vseh prihodkov iz državnega proračuna in iz ostalih virov. Od tega bodo prejeli kar 1,19 milijona nepovratni evrov za naložbo v Vrtec Šentjernej 1 in 2. Denar bodo prejeli od Eko sklada, Slovenskega javnega sklada. V letu 2018 bomo najeli 1,2 milijona evrov in ne 2,3 milijona evrov posojil, od tega 1,1 milijona evrov za izgradnjo vrtca, medtem ko bomo za investicijo vrtca kreditna sredstva črpali tudi že v letu 2017 v višini 1,2 milijona evrov.

Znotraj načrtovanih investicij v letu 2018 bomo porabili 19.700 evrov. za nakup opreme (zabojnikov za ločenje zbiranje odpadkov, strojne računalniške opreme v primeru okvar in ostale manjše nabave potrebne opreme) in ne zgolj za pisarniško opremo.

Občina Šentjernej je obstoječa posojila združila v en kredit in podaljšala obdobje odplačevanja do leta 2022 in tako omogočila, da se je lahko lotila prepotrebnega projekta v občini izgradnje novega Vrtca Šentjernej.”

Direktor občinske uprave                                          Župan

Samo Hudoklin                                                       Radko Luzar