Šentjernej: Kako gradijo in bodo zgradili vrtec z 18 oddelki

Tako bo, ko bosta obe enoti vrtca zgrajeni. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernejski občinski svetniki so včeraj obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2018. Pri tem načrtujejo 7,63 milijona evrov prihodkov in 9,37 milijona evrov odhodkov. Porabili bodo več kot bodo prejeli, občinski primanjkljaj bo 1,74 milijona evrov.

Na prvi pogled je proračun neuravnotežen, vendar bodo imeli višje odhodke predvsem zaradi novih investicij, nekatere že izvajajo, končane pa bodo v letu 2018. Tu gre za projekt Izgradnja vrtca 1 in 2 (gradnjo vrtca v dveh fazah).

Za to naložbo v letu 2018 predvidevajo porabo 4,46 milijona evrov, kar je 47,6 % vseh načrtovanih proračunskih odhodkov. Za ostale investicije pa bodo porabili še slabega pol milijona evrov. Skupno za investicije namreč namenjajo kar 4,92 milijona evrov.

Novogradnjo vrtca sicer že izvajajo, novi vrtec gradijo poleg Osnovne šole Šentjernej. S tem bo okrog 360 predšolskih otrok, ki so zdaj razkropljeni na kar šestih lokacijah, tudi v najetih stanovanjskih stavbah in šoli, prišlo do primernih prostorov. Lesen, energetsko varčen objekt z 18 oddelki se bo razprostiral na okoli 3000 kvadratnih metrih površine. Občina ima okoli 7000 prebivalcev.

Vrednost projekta izgradnje Vrtca Šentjernej – 1 in 2

Vrtec gradijo v dveh fazah, zato to poimenujejo Vrtec 1 in Vrtec 2. Izgradnja Vrtca 1 (faze 1, kjer bo prostora za 10 oddelkov) se je začela v letu 2017, vrednost projekta je ocenjena na 2,54 milijona evrov. V letu 2017 bodo za to predvidoma porabili 557.963 evrov, v letu 2018 pa še 1,98 milijona evrov.

Izgradnja vrtca 2 (faza 2, kjer bo 8 oddelkov) pa se bo začela v letu 2018. Ocenjena vrednost je 1,32 milijona evrov. Glede na proračunske dokumente bosta oba vrtca dokončana v letu 2018.

Kaj bodo pridobili?

Poleg 18 oddelkov (igralnic) še telovadnico, večnamenski prostor, prostore za zaposlene, razdelilnico hrane in prostore za računovodstvo (to zdaj gostuje v osnovni šoli). Vsaka igralnica bo imela teraso z nadstreškom. Uredili bodo še zunanje površine, kjer bodo namestili tudi nova igrala. Poleg bodo urejena tudi parkirišča tako za starše kot zaposlene.

Med gradnjo prve faze obstoječi vrtec, tako z notranjimi kot zunanjimi površinami, deluje nemoteno. Ko bo prvi del (Vrtec 1, kot to poimenujejo) zgrajen, bodo otroke preselili vanj, stari objekt pa porušili in na istem mestu zgradili še vrtec za osem oddelkov.

Kako bodo financirali investicije in izgradnjo vrtca 1 v letu 2018?

Pri tem načrtujejo, da bodo za vse investicije v občini v letu 2018 prejeli 1,5 milijona evrov ali skoraj petino vseh prihodkov iz državnega proračuna in iz ostalih virov. Od tega bodo prejeli kar 1,19 milijona nepovratnih evrov za naložbo v Vrtec Šentjernej 1 in 2. Denar bodo prejeli od Eko sklada, Slovenskega javnega sklada. Najeli bodo tudi 2,3 milijona evrov posojil, delno so to črpali že v letu 2017.

Investicij za 4,92 milijona evrov

Občina za leto 2018 načrtuje kar 4,92 milijona evrov investicij. Glavne postavke so novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 4,46 milijona evrov. Preostalega slabega pol milijona pa bodo namenili za investicijsko vzdrževanje in obnovo (121.500 evrov), nakup zemljišč (39.230 evrov), nakup nematerialnega premoženja (licenčne programske opreme in osnovna sredstva, v vrednosti 22.389 evrov), za študije in projektno dokumentacijo bodo namenili 249.680 evrov in za nakup opreme (pisarniško pohištvo in podobno) še 19.700 evrov.

Kako bodo financirali proračun?

Poleg rednih prihodkov in izrednih nepovratnih sredstev za izgradnjo vrtca od Eko sklada se bodo še zadolžili. Dodatnih posojil bo za 1,21 milijona evrov. Denar bodo večinoma porabili za izgradnjo vrtca 1 in 2, kar se šteje kot občinska lastna sredstva.

Od ministrstva za finance so sicer že pridobili soglasje za pridobitev posojila za potrebe izgradnje Vrtca 1 in 2. Pri eni od bank bodo najeli dolgoročni kredit v višini 2,3 milijona evrov. Kreditna sredstva pri poslovni banki so delno že koristili v letošnjem letu (1,2 milijona evrov), v letu 2018 pa bo tega še za 1,1 milijona evrov. S tem, da bodo naslednje leto že odplačali 116 tisoč evrov glavnice iz tega naslova.

Brezobrestni dolgoročni kredit države

Poleg tega načrtujejo še najem dolgoročnega posojila za investicije neposredno iz državnega proračuna (skladno z Zakonom o financiranju občin). Tovrstni dolgoročni kredit se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin, zanj je odplačilna doba 9 let, obresti za posojilo pa ni. Ministrstvo za finance je Občini Šentjernej za leto 2018 določila 113.194 evrov tovrstnega posojila, občina pa jih bo porabila za investicijo izgradnje mostu v Mršeči vasi.

Odplačujejo tudi posojila za pretekle investicije

Ne samo zadolževanje, občina bo v letu 2018 posojila tudi odplačevala. Skupno bo tega za 374.936 evrov. V to je všteto odplačilo glavnice dolgoročnega posojila, ki so ga v letu 2017 najeli pri poslovni banki za reprogramiranje vseh obstoječih posojil. Te so združili v en kredit in podaljšali obdobje odplačevanja do leta 2031. S prvotnim posojilom so financirali: Izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Šentjernej, Izgradnjo večnamenskega objekta v Šentjerneju, rekonstrukcije nekaterih cest in Industrijsko storitveno cono Šentjernej Sever. V letu 2018 bodo za posojila iz tega namena odplačali 240 tisoč evrov.

Hkrati bodo odplačali tudi 116 tisoč evrov glavnice po dolgoročnem posojilu, ki so ga najeli za izgradnjo Vrtca 1 in 2. Del tega posojila so namreč najeli že v letošnjem letu.

Revidiranje poslovanja: občina, osnovna šola in vrtec

Kot zanimivost dodajmo, da ima občina rezerviranih tudi 6 tisoč evrov za izvedbo nadzora (pregleda) poslovanja občine, Osnovne šole Šentjernej in Vrtca Čebelica. Ti bodo torej na prepihu občinskih nadzornikov naslednje leto.

Dodajmo še, da revizorji Računskega sodišča RS že nekaj časa pregledujejo tudi poslovanje občine v letu 2016. Revizijsko poročilo bo predvidoma javno objavljeno februarja 2018, trenutno je še v usklajevanju.

Občinski upravni prostori: najemnina prepolovljena glede na znane podatke preteklih let

V preteklosti smo že nekajkrat poročali o visokih zneskih najemnine za najete prostore, v katerih deluje občinska uprava. Iz načrtovanega proračuna za leto 2018 pa je razvidno, da za najemnino in investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov zaradi ureditve arhiva občine v letu 2018 načrtujejo le 49.150 evrov, kar je 4.094 evrov povprečno mesečno. To pa je bistveno manj kot so bili stroški v preteklih letih, ko so se gibali okoli 9 tisoč evrov. Več o tem v proračunu ni pojasnjeno.

Iz predloga letnega proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 je razvidno, da je ta izredno investicijsko naravnan. Gradijo in v letu 2018 bodo končali z izgradnjo dveh vrtcev. Od načrtovanih 4,46 milijona evrov za investicijo v vrtec 1 in 2 pričakujejo 1,19 milijona evrov nepovratnih sredstev od Eko sklada.

V nadaljevanju objavljamo načrte novega vrtca, ob koncu pa še fotografijo, ki jo je občina objavila na svoji spletni strani, kjer prikazujejo, da se stene za vrtec že sestavljajo.

Novi vrtec – vizualizacija (foto: Esplanada)

 

Tako bo videti novi vrtec (foto: Esplanada)
Vrtec še z druge strani, vizualizacija. (foto: Esplanada)
V podjetju Riko v Ribnici že sestavljajo stene za novi vrtec v Šentjerneju. (Foto: Občina Šentjernej)

J. M.