JV Slovenija: Bogat nabor projektov, za katere je zagotovljen denar

Delovno srečanje vlade v Jugovzhodni Sloveniji.

Zbrali smo projekte v naši regiji, ki so v izvajanju ali pa so odobreni za izvajanje in je za njih zagotovljen denar, večina tega bo iz evropskih skladov, kjer je Slovenija v Bruslju izpogajala 10,5 milijarde evrov, v pospešenem teku je tudi črpanje iz tekoče finančne perspektive, ki se izteka leta 2022, črpanje tega denarja v obdobju po letu 2014 pa je bilo v prejšnjih vladah zelo slabo.

V regiji Jugovzhodna Slovenija, ki je največja regija v državi, je 21 občin, razpoložljiv dohodek na prebivalca je najvišji v državi, najvišja je tudi samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem.

Projekti so naslednji:

1. Odobrena sredstva za 9 šol in vrtcev v regiji

Po desetih letih je vlada objavila javni razpis za sofinanciranje občinskih naložb v osnovne in glasbene šole ter vrtce.

Odobrena sredstva so za:

  • dograditev Osnovne šole Dragatuš v občini Črnomelj
  • dozidavo objekta Osnovne šole Dolenjske Toplice – vrtec v občini Dolenjske Toplice
  • izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje
  • prizidek k Osnovni šoli Podzemelj v občini Metlika
  • dozidavo osnovne šole in vrtca Otočec v občini Novo mesto
  • za novogradnjo prizidka k Osnovni šoli Ribnica v občini Ribnica
  • rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas v občini Trebnje
  • gradnjo novega vrtca Mirna v občini Mirna
  • rekonstrukcijo osnovne šole Šmarjeta v občini Šmarješke Toplice

2. Za investicije v športne površine: rekonstrukcija športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin so bile na razpisu izbrane občine Ribnica, Črnomelj, Semič in Trebnje.

3. Domovi za starejše: Odobrena so sredstva za 3 domove za starejše občane v regiji: DSO Črnomelj, DSO Metlika in DSO Novo mesto.

4. Zagotovljena so sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij v občinah Osilnica, Škocjan, Kostel, Sodražica, Ribnica, Mirna Peč in Trebnje (po zgraditvi bo zagotovljena skoraj popolna pokritost z omrežjem).

5. Južni del 3. razvojne osi se bo predvidoma začel graditi leta 2022.

6. Podpisano je pismo o nameri z Mestno občino Novo mesto za gradnjo novega objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč.

7. Odobrena so sredstva za brv in kolesarsko pot Irča vas v Novem mestu.

8. Preko Slovenskega podjetniškega sklada so v obdobju te vlade v Jugovzhodni Sloveniji podprli 710 projektov.

9. V pripravi je projekt za zmanjšanje poplavne ogroženosti Občine Mirna in Občine Trebnje

10. Dograjen bo kanalizacijski sistem v občinah Črnomelj (do konca leta 2023), Šentjernej (do konca leta 2022) in Metlika (do konca leta 2023).

11. Vlada je dvignila povprečnino in finančno razbremenila občine.

12. Še letos bo dokončana naložba v nadomestitev po požaru uničenih prostorov na Centru biotehnike in turizma, Grm Novo mesto.

13. Rešujejo prostorsko problematiko srednjih šol na območju Novega mesta.

14. Gradila se bodo ali pa so v teku aktivnosti za gradnjo novih stanovanj: Kočevje 76, Črnomelj 30, Novo mesto Podbreznik 150, Novo mesto Brod – Drage 180.

15. Novi projekti protipoplavne zaščite v občinah Mirna in Trebnje.

16. Pomoč kmetijstvu: v regiji je 11.937 kmetijskih gospodarstev, registriranih je 386 kmetij z dopolnilno dejavnostjo. V izvajanju so projekti Belokranjska govedina (vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov). Načrtovan je projekt Dežela gozdov in medveda (za Kočevsko), v teku je projekt Zeliščarski center JV Slovenije (Škocjan) in drugi.

17. Na področju kulturne dediščine se bo nadaljevala prenova dolenjske znamenitosti – Hudičevega turna v Soteski (občina Dolenjske Toplice). Načrtovana je obnova Železarne Auspergerjevih knezov na Dvoru (Žužemberk).

18. Poslovne cone v občinah: Metlika, Črnomelj, Ribnica, Loški Potok, Mokronog, Trebelno, Trebnje, Šentrupert, Šentjernej in Novo mesto.

19. Posodobitev železniške infrastrukture: Nadgradnja regionalne železniške proge Grosuplje – Kočevje in nadgradnja proge državna meja – Metlika – Ljubljana.

20. Kolesarske povezave: Črnomelj – Kanižarica, Kočevje, Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan.

21. Prometna infrastruktura: Vključenih  80 projektov, za kar bo namenjenih 24,5 milijona evrov.

22. DSO Osilnica: dokončanje doma delno za potrebe starejših, delno za potrebe URI Soča, investicija 7,5 milijona evrov, dokončanje predvideno leta 2023.

23. VDC enota Trebnje: izgradnja objekta z zunanjo parkovno ureditvijo (dokončano leta 2023)

24. Medgeneracijski objekt Loški Potok: rekonstrukcija obstoječega objekta in prizidava novega. Vrednost 1,15 milijona evrov, dokončanje v letu 2021.

25. Investicije v zdravstvo: Preureditev stavbe Internega oddelka SB Novo mesto, v katero bodo umestili prostore Oddelka za negovalno bolnišnico. Bolnišnica bo pridobila 60 postelj za potrebe neakutne bolnišnične obravnave (NBO) in pet postelj za paliativno oskrbo. Vrednost investicije je 6,09 milijona evrov.

26. Širitev policijske postaje Črnomelj s prizidkom in ureditev enote vodnikov službenih psov.

Veliko je vprašanj o gradnji osnovne šole v Loki v Črnomlju, tu je vladni predstavnik resornega ministrstva ob obisku v občini pred dnevi zagotovil, da so aktivnosti v teku, vlada bo odločitev predvidoma sprejela zelo kmalu. Več o tem smo poročali tukaj. Sredstva bodo zagotovljena v državnem proračunu.

(vir)

J. M.