Ne samo 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti, tudi 5-milijonska hipoteka in prenos zemljišč, v korist podjetja CEP

Ekosistemi premoženje prenesli na drugo podjetje, okoljevarstveno dovoljenje dopustilo neverjetno širok spekter (ne?)varnih odpadkov

Novo pridobljeni dokumenti kažejo, da so Ekosistemi sprva pridobili okoljevarstveno dovoljenje le za predelavo lesnih odpadkov. Nato so si leta 2011 omislili še predelavo odpadkov za trdna goriva, s katerim jim je bil spekter odpadkov razširjen domala v neskončnost. Zdaj pa se je še izkazalo, da so večino nepremičnin v Zalogu v letu 2016 prenesli na podjetje CEP iz Celja, ki se ukvarja s trgovanjem z ostanki in odpadki. Gorelo je torej na CEP-ovih nepremičninah. Kar v Ekosistemih še niso prenesli, pa so obremenili v korist CEP-a.

Zgodba s podjetjem Ekosistemi se počasi razpleta. Kakor smo poročali že včeraj (na tej povezavi) je podjetje v prisilni poravnavi in s 5,4 milijona evrov neplačanih poslovnih obveznosti. Obveznosti po prisilni poravnavi pa morajo poravnati do 8. 8. 2017. Prejeli so tudi 686 tisoč evrov kmetijskih subvencij, vrednost zemljišč in zgradb pa so lani v bilanci zmanjšali za kar 71,6-krat.

Ne samo 5,4 milijona evrov obveznosti, tudi 5 milijonov evrov vredna hipoteka

Pridobili smo obe okoljevarstveni dovoljenji, ki jih je pridobilo podjetje Ekosistemi. V nadaljevanju pa še zemljiško-knjižne izpise za nepremičnine v Zalogu, na katerih naj bi bile Ekosistemove stavbe in kjer naj bi predelovali domnevno nenevarne odpadke. Ne samo 5,4 milijona evrov neplačanih poslovnih obveznosti na dan 31. 12. 2017, izpisi kažejo, da je na Ekosistemovih nepremičninah, kolikor jih še je, vpisana tudi hipoteka v višini 5 milijonov evrov. V korist podjetja CEP.

Nepremičnine v lasti podjetja CEP, ki se ukvarja s trgovanjem z ostanki in odpadki

In ne samo to, nepremičnine so lani večinoma prešle v last podjetja CEP, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., registrirano na naslovu Lava v Celju. Poslujejo izredno, lani so imeli 7,1 milijona evrov prihodkov, 523 tisoč evrov dobička in 7 zaposlenih. Skupnega dobička v vseh letih se je nabralo za 2,7 milijona evrov dobička. Ukvarjajo se s storitvami trgovanja z ostanki in odpadki. Lastnika sta Urban (tudi direktor) in Sabina Majcen.

Prvo izdano okoljevarstveno dovoljenje samo za predelavo lesnih odpadkov

Ekosistemi, ki so začeli delovati v letu 2003, so prvo okoljevarstveno dovoljenje pridobili 5. 6. 2007. Izdala ga je Agencija RS za okolje (Arso), Dovoljenje je bilo izdano za predelavo odpadkov na tehnološki liniji za proizvodnjo lesnega sekanca, št. 3611, leto izdelave 2005, proizvajalca Rudnick-Enners, na zemljišču parc. št. 1403/1 in 1610/4, katastrska občina (k. o.) Gorenja Straža. Ekosistemi so bili s tem vpisani v evidenco oseb pri Arso, ki predelujejo odpadke, pod št. 279.

Arso jim je dovolil predelavo naslednjih nenevarnih odpadkov: odpadki pri izkoriščanju gozdov, odpadna skorja in pluta, žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, delci plošč in furnirja, drugi tovrstni odpadki. lubje in les, lesena embalaža in les, v največji skupni količini 40.000 ton v enem letu.

Povezava na okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2007 je razvidna tukaj.

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 23. 5. 2011, izdana 17. 2. 2012

Arso je podjetju nato 17. 2. 2012 izdal novo odločbo, tokrat  Odločbo o spremembi in podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2007. Po novem so v evidenco vpisanih oseb, ki obdelujejo odpadke, vpisano pod št. 567. Za spremembo je direktor Tomislav Kovačič prosil 23. 5. 2011, nato je vlogo še 3-krat dopolnil. Nazadnje 13. 2. 2012, štiri dni za tem pa je že dobil odločbo. Očitno se je zelo mudilo. Natančno v tistih dneh je prihajalo do menjave vlade.

Liniji 1 dodali še linijo 2  za trdna goriva

Iz nove odločbe je razvidno, da se podjetju Ekosistemi dovoli izvajanje obdelave odpadkov, na parcelnih številkah št. 1403/1, 1610/3 in 1610/4, k. o. Straža. Podjetje pa sme obdelovati odpadke na dveh linijah – napravah 1 in 2. Naprava 1 je linija, kot je bila že v prvi odločbi, naprava 2 pa je bila nova linija, šlo je za linijo za proizvodnjo trdnih goriv EKOP SRF 11/0064. Ta je bila sestavljena iz grobega drobilca, separatorja in tekočih trakov. Delali so lahko 16 ur dnevno, 6 dni v tednu. V prvem okoljevarstvenem dovoljenju takšnega določila ni bilo. Arso danes to dovoljenje vodi kot dovoljenje za trdna goriva.

Neverjetno razširjen spekter dovoljenih odpadkov – od plastike, voska, barv, lakov, plenic, lepil, tonerjev, gum itd.

Na novo so dodali dovoljenje za predelavo številnih snovi, navajamo le nekatere: odpadna rastlinska tkiva, odpadna plastika (razen embalaže), mulji tiskarskih barv iz recikliranega papirja, impregniran teksti, elastomeri, plastomeri, maščobe, vosek, tekstilna vlakna, odpadna plastika, odpadne barve in laki, mulji barv in lakov, odpadki iz odstranjevanja barv in lakov, tiskarske barve, tiskarski tonerji, odpadna lepila in tesnilne mase, ostružki plastike, plastična embalaža, plastika, izolirni materiali, plastika in gume, smole, gorljivi odpadki, plenice. Dovoljeno jim je bilo predelati 21 ton na leto. Več je razvidno iz priloge: Okoljevarstveno dovoljenje iz 17. 2. 2012.

Seznam dovoljene obdelave odpadkov v podjetju Ekosistem

Kako je z nepremičninami?

V nadaljevanju smo preverili zemljišča in s tem nepremičnine, ki so navedena v okoljevarstvenih dovoljenjih. Razvidno he, da so dejavnost nameravali izvajati oz. so jo delno že izvajali na parcelnih številkah 1403/1, 1610/3 in 1610/4, vse k. o. Straža.

Preverili smo lastništvo in izpise iz Zemljiške knjige za te parcele in s tem povezane nepremičnine. Ugotovili smo, da so nekatere parcelne številke že po pridobljenem okoljevarstvenem dovoljenju v letu 2012 razdelili. Nekatere so takoj prešle v last podjetja CEP, dve sta ostali v lasti Ekosistemov, vendar pa sta še ti dve obremenjeni s hipoteko v vrednosti 5 milijonov evrov – v korist podjetja CEP. Vprašanje je samo še, kdaj se bo tudi na ti nepremičnini vpisal CEP.

Slika prikazuje območje v Zalogu, večina zemljišč in nepremičnin, kjer deluje podjetje Ekosistemi, je prešla v last podjetja CEP. Tudi gorelo je na njihovih parcelah. Kar še ni prenesenega, pa je obremenjenega s hipoteko v višini 5 milijonov evrov, v korist CEP-a. Ob tem imajo v lasti še nekatere druge parcele na tem območju. Slika je iz spletne strani Geodetske uprave RS (GURS).

V nadaljevanju pojasnjujemo podatke iz zemljiške knjige, kako so se stvari spreminjale pri lastništvu zemljišč. Parcelne številke so namreč tudi sestavni del okoljevarstvenega dovoljenja.

  • Parcelna številka 1403/1: Pozneje so jo razdelili na številki: 1403/10 (danes v lasti podjetja CEP) in 1403/11 (danes v lasti Ekosistemov z vpisom hipoteke v korist podjetja CEP)

Iz zgodovinskega izpisa iz zemljiške knjige je razvidno, da je bila na parc. št. 1403/1 vknjižena hipoteka z glavnico 5,000.000 evrov, podlaga je bila kreditna pogodba z dne 10. 8. 2007, za posojilo Nove Ljubljanske banke (NLB). Izbris hipoteke v korist NLB je bil izveden 30. 8. 2016, še pred tem se je vknjižilo podjetje CEP, proizvodnja, trgovina in storitve.

Parc. številko 1403/1 so že po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja v korist Ekosistemov razdelili na dve parcelni številki: 1403/11 in 1403/10.

Zadnji izpiski kažejo, da je zdajšnja lastninska pravica parcele št. 1403/10 v celoti vpisana na podjetje CEP, proizvodnja, trgovina in storitve. CEP je postal lastnik 26. 7. 2016, s tem dnem je bilo iz lastništva izbrisano podjetje Ekosistemi.

Na parcelni številki 1403/11 pa je vknjižena lastninska pravica podjetja Ekosistemi. Vendar pa je tu vknjižena hipoteka v višini 5.000.000 evrov – v korist podjetja CEP Celje. Knjižba je bila opravljena 14. 3. 2016.

  • Par. št. 1610/3: Lastnik podjetje CEP

Iz zemljiško-knjižnega izpisa je razvidno, da je parcelna številka v lasti podjetja CEP, proizvodnja, trgovina in storitve. Lastninska pravica v korist podjetja CEP je bila vpisana 26. 9. 2016. S tem dnem je bilo kot lastnik izbrisano podjetje Ekosistemi.

Na tej parcelni številki je vpisana tudi hipoteka v višini 5,000.000 evra, do 6. 4. 2016 v korist NLB, nato pa se je 30. 4. 2016 kot imetnik (namesto NLB) vpisalo podjetje CEP, Celje.

Sončna elektrarna v lasti podjetja KOPS Energija

Na parcelni številki 1610/3 deluje tudi sončna elektrarna. Lastninska pravica oz. neprava stvarna služnost, če smo pravno natančni, je bila 13. 12. 2012 vknjižena na podjetje KOPS Energija, energetske rešitve, d. o. o., Grosuplje. Doslej je med poznavalci veljalo, da je bila elektrarna v lasti Ekosistemov.

  • Parc. št. 1610/4: Razdeljena na 1610/30 (zdaj v lasti podjetja CEP) in 1610/31 (v lasti Ekosistemov s hipoteko v korist CEP-a)

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige kaže, da je bila ta parcela razdeljena na dve parcelni številki: 1610/30 in 1610/31. Prvotna parcela 1610/4 je bila v lasti podjetja Ekosistemi. Kaj pa zdaj?

Redni izpis iz zemljiške knjige kaže, da je parcelna številka 1610/30 v lasti podjetja CEP, Celje. Sprememba lastninske pravice je bila vpisana 1. 6. 2016. Lastnik je torej CEP.

Parc. št. 1610/31 je v lasti podjetja Ekosistemi. Na njej pa je vknjižena hipoteka 5.000.000 evrov – v korist podjetja CEP in z notarsko overjeno neposredno izvršljivostjo (tako kot povsod). Datum vknjižbe je 14. 3. 2016. Kar torej niso neposredno prenesli, so obremenili, vse pa v korist podjetja CEP iz Celja.

CEP je lastnik tudi ostalih nepremičnin na naslovu Zalog 21

V nadaljevanju smo preverili še nekatere ostale parcele, zemljišča, na naslovu Zalog 21. In ugotovili, da je podjetje CEP, proizvodnja, trgovina in storitve, Lava 7, Celje, lastnik še najmanj naslednjih parcelnih številk:

  • 1610/5
  • 1610/6
  • 1610/8

Lastnik vsaj ene od nepremičnin tudi podjetje Plinovodi

Na parcelni številki 1609/23 pa je 9. 2. 2017 lastninsko pravico vknjižilo podjetje Plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d. o. o., Ljubljana. Postopki vpisa so se začeli že 27. 12. 2016. S tem dnem je bilo podjetje Ekosistemi izbrisano iz lastništva.

Večina nepremičnin, vključno z zemljišči, ki so bile pred tem v lasti podjetja Ekosistemi, so zdaj v lasti podjetja CEP iz Celja. Še tisti dve nepremičnini, ki sta ostali v lasti Ekosistemov, pa sta obremenjeni s hipoteko v višini 5 milijonov evrov, v korist podjetja CEP.

Odpadki so goreli na zemljiščih in ostalih nepremičninah podjetja CEP in ne Ekosistemov

Tako so šle te zgodbe, če se izrazimo nekoliko poljudno. Odpadki so torej goreli na parcelah v lasti podjetja CEP iz Celja in ne v lasti podjetja Ekosistemi. Nadalje zdaj tudi približno vemo, zakaj se je vrednost zemljišč in stavb v bilancah Ekosistemov v letu 2016 zmanjšala za 71,6-krat. Pa to verjetno še ni vse.

Glede na spremembo lastništva nepremičnin se bi najverjetneje moralo spremeniti tudi okoljevarstveno dovoljenje. V tem so namreč številke nepremičnin in lastništvo teh natančno določene.

Kaj pa bilance podjetja CEP? Ne kažejo bistvenih sprememb

Ob tem smo preverili še bilance podjetja CEP iz Celja. Pri njih se vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016 ni bistveno spremenila. Iz 1,58 milijona evrov v letu 2015 se je ta v letu 2016 povečala na vsega 1,84 milijona evrov. V bilancah podjetja CEP tudi nimajo knjiženih nobenih danih dolgoročnih posojil, niti v letu 2015 niti v letu 2016. Med danimi kratkoročnimi posojili pa imajo knjižen znesek 1,78 milijona evrov (v letu 2015 je bilo tega 932 tisoč evrov). O kakšnih 5.000.000 evrov, kakor je naveden znesek v hipotekah in prenosih, ni v bilancah podjetja CEP za leti 2015 in 2016 ničesar vidnega.

Ekosistemi v prisilni poravnavi

Po objavi prvega članka, kjer smo razčlenili bilanco podjetja Ekosistemi za leto 2016, smo bili deležni več vprašanj. Med drugim tudi o prisilni poravnavi podjetja Ekosistemi. Danes zato objavljamo sliko zapisa v bazi Ajpes, ki dokazuje verodostojnost včeraj zapisanega.

Ob vsem tem pa se dim nad Novim mestom in širšo okolico – tudi proti Sevnici, Beli krajini in še kam – po četrtkovem požaru še vedno vali. To je bilo zelo nazorno vidno zadnjo oblačno noč, ko je dim nebo dobesedno pobelil. Dim, ki ne samo smrdi, pač pa tudi draži oči in zelo škodi našemu zdravju. Da občudovanja vrednih gasilcev, ki delujejo v takšnih razmerah, niti ne omenjamo.

Vse zemljiško-knjižne izpise hranimo v uredništvu.

Vir: Ajpes, GURS, e-Zemljiška knjiga