So bili Ekosistemi s 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti na poti v načrtovani stečaj?

Po požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu, 20. 7. 2017.

Podjetje Ekosistemi so v prisilni poravnavi, nesolventni in s 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti. Obveznosti bi morali poravnati do 8. 8. 2017. Prejeli so celo 686 tisoč evrov kmetijskih subvencij, vrednost zemljišč in zgradb pa so lani v bilanci zmanjšali za kar 71,6-krat.

Preverili smo, kdo je podjetje Ekosistemi, v čigavi lasti je in kdo je direktor, skratka, kdo stoji za njim. Hkrati smo preverili še plačila iz državnega proračuna, koliko denarja so doslej prejeli iz državne blagajne, koliko davkoplačevalskega denarja se je torej prelilo k njim. In podatki? Kot celota – grozljivi.

Podjetje Ekosistemi, družba za ekološke projekte, zbiranje in predelavo odpadkov, d. o. o., je bilo registrirano 12. 11. 2003, z naslovom Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje. Imajo edini obrat, to je obrat v Zalogu pri Novem mestu. Natančneje, nahaja se v Občini Straža, je pa na cesti med Novim mestom in Stražo, zato se v javnosti največkrat pojavljajo podatki, da gre za predelovalnico odpadkov pri Novem mestu. Povedano drugače, sedež so imeli v Celju, obratovalnico pa v Zalogu pri Novem mestu.

Lastnik Tomislav Kovačič, direktor Gregor Kovačič

100-odstotni lastnik podjetja in do 1. 6. 2016 tudi direktor je Tomislav Kovačič s stalnim prebivališčem v Prekorjah pri Škofji vasi (občina Celje). Direktor podjetja pa je od 1. junija 2016 dalje Gregor Kovačič z naslovom v Slovenski Bistrici. Včeraj je sicer za enega od medijev dejal, da ni več direktor in ne daje izjav. Očitno po požaru ne več, ampak morebitni odstop po požaru ga ne reši odgovornosti. Najlažje je odstopiti in te ni.

Neverjetnih 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti, vrednost zemljišč in zgradb pa v letu dni 71,6-krat nižja

Podatki nadalje kažejo, da je imelo podjetje Ekosistemi ob koncu leta 2016 kar 5,401.202 evrov neplačanih obveznosti (dolgoročnih 2,080.567 evrov in 3,320.635 evrov kratkoročnih). Kapital podjetja je bil negativen. Celotno premoženje podjetja pa se je v letu 2016 več kot prepolovilo (iz 10,5 milijona na 4,5 milijona). Ob tem so vrednosti zemljišč in zgradb bilančno znižali iz 6,125.890 evrov na 85.466 evrov. Za 71,6-krat (vrednost zemljišč iz 5,255.000 na 55.968,94 evra in vrednost zgradb iz 870.790 na 29.498,41 evra). Vrednost proizvajalnih naprav in strojev je ostala približno na isti ravni kot leta 2015.

Vrednost premoženja podjetja Ekosistemi v letih 2015 in 2016, v evrih

Konto                                                                                  Leto 2016       Leto 2015

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13 II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 1.825.815,61 7.995.887,00
del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 55.968,94 5.255.000,00
del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 29.498,41 870.790,00
del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 1.501.128,56 1.509.521,00

Vir: Ajpes, Bilanca stanja za podjetje Ekosistemi, za leto 2016

Lani so imeli sicer imeli za 286.949 evrov dobička, vendar pa so iz prejšnjih let prenašali 2,226.302 evra izgube. Ob koncu leta je bilo skupne bilančne izgube za 1,970.603 evre.

Hkrati so prejeli 686.076,80 evra t. i. kmetijskih subvencij

Podatki iz spletne baze Erar (nekdanji Supervizor) nadalje kažejo, da so Ekosistemi, d. o. o., doslej prejeli kar 843.440,23 evrov davkoplačevalskega denarja. Od tega je bilo 686.076,90 evra kmetijskih subvencij. Denar jim je nakazala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki spada pod okrilje Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje, ki ga vodi Dejan Židan.

Vir: Erar

Podjetje v velikih poslovnih ali zgolj bilančnih težavah

Podatki nadalje kažejo, da je Okrožno sodišče v Celju 8. 8. 2014 s sklepom pod opr. št. St 3676/2014 objavilo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem. Okrožno sodišče v Celju je nato predlog zavrglo, vendar šele 7. 3. 2016, to je natančno 18 mesecev po izdanem prvotnem sklepu. Podjetje Ekosistemi pa je v Poslovni register Slovenije prijavilo naslednji sklep:

“S pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Celju, št. St 3676/2014 z dne 7.4.2016 (odločba pravnomočna dne 23.4.2016), je potrjena poenostavljena prisilna poravnava z naslednjo vsebino:

  • delež plačila terjatev upnikov: 100 odstotkov
  • rok za plačilo terjatev upnikov: 3 leta
  • terjatve upnikov se v obdobju od 8. 8. 2014 do poteka roka za njihovo plačilo se ne obrestujejo.

Vsebina sklepa sodišča in nato objave na Ajpesu se bistveno razlikuje. Najprej se govori o tem, da so zavrgli, nato, da so odobrili. Nekatere druge baze podatkov pa kažejo, da je bilo v letu 2015 na sodiščih več sodnih postopkov. Kakorkoli, glede na navedbe na spletni strani Ajpes bi moralo podjetje v treh letih, do 8. 8. 2017, poplačati vse upnike (glavnice, brez obresti). Zapisali pa smo že, da so bili ob koncu leta 2016 upnikom dolžni 5,4 milijona evrov.

So bili na poti v stečaj, morda načrtovaniprogramirani?

V nadaljevanju objavljamo podatke o poslovanju podjetja Ekosistemi. V letih od 2012 do 2016 so vrednost sredstev znižali iz 20,2 milijona na 4,5 milijona evrov. S tem se je zniževal tudi kapital podjetja, ki je ob koncu leta 2016 postal negativen. Ob vsem tem so se celotni prihodki podjetja povečevali. Najvišji so bili prav v letih 2015 in 2016. To je v času, ko so hkrati zniževali vrednost kapitala. Z največjo izgubo (2,1 milijona evrov) so poslovali v letu 2014. To pa je bilo tudi leto, ko so objavili insolventnost in predlagali prisilno poravnavo.

Podatki o poslovanju podjetja in ostalih kazalnikov podjetja v letih od 2012 do 2016, v evrih

Kategorije 2012 2013 2014 2015 2016
Sredstva 20.287.049 19.785.066 17.481.384 10.519.955 4.585.850
Kapital 4.241.303 4.373.251 2.226.754 1.920.825 -1.399.957
Celotni prihodki 2.725.587 2.733.307 2.866.927 4.918.337 3.736.032
Čisti poslovni izid 11.672 1.547 -2.146.497 -286.746 286.949
Povprečno število zaposlenih 8,78 8,91 10,03 10,29 13,08
Delež dolgov v financiranju 73,96 72,78 82,23 76,35 118,96
Kratkoročni koeficient likvidnosti 0,32 0,26 0,12 0,14 0,32
Čista donosnost sredstev 0,06 0,01 -11,52 -2,05 3,80
Čista donosnost kapitala 0,28 0,04 -65,05 -13,83 110,18
Dodana vrednost… 76.808 68.619 82.238 35.472 159.131

Vir: Gvin.com

Prihodki podjetja Ekosistemi, po letih, v evrih

Vir: Gvin.com

Lastnik podjetja je Tomislav Kovačič, ki je bil do 1. 6. 2016 tudi direktor. Nato je direktorovanje prenesel na Gregorja Kovačiča.
In kje še najdemo ime Tomislav Kovačič?
  • Panvita Agromerkur, d. o. o., direktor
  • EKOSISTEMI, d. o. o., ustanovitelj in (nekdanji) direktor
  • LOVSKA DRUŽINA POLJČANE, zastopnik
  • DRUŠTVO EVROPSKI RED VITEZOV VINA – ORDO EQUESTRIS VINI EURO, zastopnik
In kje je še bil?
Član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. o. o. Gorenje pa je lastnik podjetja Kemis iz Vrhnike.
S Panvito pa je (bil) povezan tudi Dejan Židan, minister za kmetijstvo, in predsednik SD. Iz Panvite je prišel v politiko.
Viri: Ajpes, Poslovni register Slovenije (PRS), Erar, Gvin.com
T. H.
Popravek
V članku z naslovom “So bili Ekosistemi s 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti na poti v načrtovani stečaj?”, objavljen dne 23.7.2017 na spletnem portalu www.moja-dolenjska.si, je avtor članka uporabljal podatek, ki ni resničen in je tudi zelo enostavno preverljiv. Tako izjavi v članku: “In kje še najdemo ime Tomislav Kovačič? – Panvita Agromerkur, d. o. o., direktor” odločno nasprotujem saj nikakor ne drži. Kot direktor Panvite Agromerkur d.o.o., Tomislav Kovačič nisem z ničemer povezan s podjetjem Ekosistemi in nimam stalnega prebivališča v Prekorjah pri Škofji vasi.
                                            Tomislav Kovačič, direktor, Panvita Agromerkur d.o.o.
Prikaz nasprotnih dejstev:
V članku z naslovom “So bili Ekosistemi s 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti na poti v načrtovani stečaj?”, objavljen dne 23.7.2017 na spletnem portalu www.moja-dolenjska.si, je avtor članka uporabljal podatek, ki ni resničen in je tudi zelo enostavno preverljiv. Tako izjavi v članku: “S Panvito pa je (bil) povezan Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, in predsednik SD.” odločno nasprotujemo saj nikakor ne drži. Minister in predsednik SD Dejan Židan, razen tega, da je bil v Panviti v preteklosti zaposlen, ni z ničemer povezan s Panvito.
                                                         Peter Polanič, predsednik uprave, Panvita, d. d.