DSO Trebnje spada med osem najtoplejših domov v Sloveniji

DSO Trebnje, enota v Trebnjem (vir: arhiv)

Kakovost bivanja, v kar sta vključeni višja kakovost življenja in varstvo starejših občanov, se v Domu starejših občanov Trebnje iz leta v leto izboljšuje. Na to so nas spomnili nekateri svojci uporabnikov storitev tega doma. Stvari smo preverili in ugotovili, da to kažejo tudi ocene iz ankete, ki jih zavod vsako leto izvaja ob izteku tekočega leta. Splošno zadovoljstvo v DSO Trebnje pa je bilo lani nekoliko višje v Trebnjem in nekoliko nižje v njihovi enoti, ki jo imajo v Šmarjeti. Pri tem je bolj spodbudno, da se je zadovoljstvo v tej šmarješki enoti v letu dni precej izboljšalo. V DSO Trebnje imajo na voljo 181 postelj, dodatnih 36 pa še v enoti v Šmarjeti. Skupno skrbijo za 217 varovancev.

Ob tem ni zanemarljivo, da se DSO Trebnje uvršča med 8 najtoplejših domov v Sloveniji, v kar so všteti dejavniki, s katerimi se meri toplina v domu (udobno in ugodno počutje ter podobno).

Poleg zadovoljstva uporabnikov njihovih storitev smo v nadaljevanju preverili še finančno poslovanje doma. DSO Trebnje je imel lani za 3,75 milijona evrov prihodkov, kar je bilo za 2 odstotka več kot leto pred tem. Struktura prihodkov pa je bila precej razpršena. Največ, 2,07 milijona evrov so prejeli iz računov za oskrbo. Od zdravstva so prejeli 1,1 milijona evrov, za 251.381 evrov je bilo prihodkov od pomoči na domu in 202.483 evrov je bilo prihodkov od prodaje blaga in storitev na domu. Te prihodke so dosegli predvsem s prodajo kosil zunanjim uporabnikom, prihodki od delovanja bifeja in nekaterimi ostalimi storitvami, ki jih nudijo zunanjim izvajalcem. Gre torej za prihodke, pridobljene na trgu, teh je bilo 5,4 odstotka vseh prihodkov. Ostalih prihodkov storitev javne službe je bilo 118.141 evrov, le 2.181 evrov pa so v domu prejeli iz proračunov države in občin. Pri tem po zelo zmernih cenah nudijo storitve tudi stanovalcem v sosednjih oskrbovanih stanovanjih (včasih smo uporabljali izraz varovana stanovanja), o katerih smo poročali tukaj: starejsi-v-trebnjem-srecnezi

Prihodki, ki so jih dosegli z enoto v Šmarjeti, so bili lani 632.156 evrov ali 16,8 odstotka vseh domskih prihodkov. Stroške in odhodke razporejajo ter vodijo ločeno.

Porabili so 3,69 milijona evrov, od tega so bili stroški materiala 605.720 evrov (7,8 odstotka manj kot v letu 2015), stroški storitev 608.190 evrov (odstotek manj kot leto pred tem), za plače in druge izdatke za zaposlene pa so porabili 2,22 milijona evrov. Med stroški materiala so največ porabili za živila (262.926 evrov), za električno energijo so plačali 90.826 evrov, za ogrevanje 49.408 evrov, za sanitetni material 33.425 evrov in za vodo 28.005 evrov. Med stroški storitev pa so dali največ, 131.882 evrov, za najemnine in zakupnine. Za čistilne storitve so plačali 118.303 evre, preostalo je šlo za tekoče vzdrževanje objekta in opreme (44.125 evrov), pa tudi za storitve menz in restavracij za stanovalce (102.949 evrov), za službena potovanja in izobraževanja pa so porabili 37.817 evrov. Za plače in druge dodatke zaposlenih so porabili 9,4 odstotka več kot leto pred tem. Ti stroški so tudi najvišji in znašajo 60,3 odstotka vseh odhodkov.

Gospodarno poslovanje

Podatki kažejo, da je bilo gospodarjenje DSO Trebnje v letu 2016 gospodarno. Porabili so 67.613 evrov manj kot so ustvarili. Tudi v prejšnjih letih je bilo temu tako. Zato so lani pridobili soglasje pristojnega ministrstva za porabo presežkov preteklih let. Dovolili so jim porabo 360 tisoč evrov, ki so jih sami prihranili. Pri tem so 16.600 evrov namenili za pokritje stroškov investicijskega projekta za dozidavo doma, nato pa še 343.400 evrov za dozidavo objekta. V letu 2016 so za to porabili 213.457 evrov, letos pa so to tudi dokončali.

V DSO Trebnje je bilo lani povprečno 107 zaposlenih, to je tri več kot leto pred tem. Povprečna bruto plača je bila 1.255 evrov in je bila za 4,4 odstotka višja kot leto pred tem, ko je znašala 1.202 evrov bruto.

Posebnost pri stroških dela v letu 2016 pa je bilo izplačilo eni od javnih uslužbenk v višini 32.001 evra. Tu je šlo za izplačilo po sodbi Vrhovnega sodišča RS, ko je moral DSO javni uslužbenki izplačati razliko v plači in regrese za letni dopust skupaj z zamudnimi obrestmi, pa tudi s pogodbeno kaznijo.

Na kaj opozarja vodstvo DSO Trebnje?

Na to, da ima dom višje stroške za zdravstveno dejavnost, kot jih priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V obeh enotah, v Trebnjem in Šmarjeti, pa je DSO imel za 55.272 evrov iz tega naslova več stroškov kot jih je pokril ZZZS. Zato v domu opozarjajo, da cene zdravstvenih storitev, kot jih določa ta zdravstvena zavarovalnica, ne zadostujejo za pokrivanje vseh stroškov, razlika pa gre nato v breme DSO.

Dom starejših občanov (DSO) Trebnje deluje v matični hiši v Trebnjem, kjer ima na voljo 98 sob, v katerih je na voljo 181 postelj. Pri tem je 38 sob enoposteljnih, 34 dvoposteljnih, tri in več ležišč pa ima 17 sob.

Enota v Šmarjeti

DSO Trebnje, Enota Šmarjeta (Občina Šmarješke Toplice)

Od leta 2007 svojo dejavnost izvajajo tudi v manjši enoti v Šmarjeti blizu Šmarjeških Toplic, kjer je na voljo 20 sob s 36 posteljami. Od tega je 6 enoposteljnih, 26 dvoposteljnih, 3 in več ležišč pa imajo 4 sobe. Gre za prijazno hišo, ki je umeščena v zeleno okolico, kar nudi veliko miru in možnosti za rekreacijo. To je njena prednost, saj manjše število stanovalcev in delavcev omogoča neposredne in pristne medosebne odnose.

Dom starejših občanov Trebnje je poleg navedenega tudi izvajalec storitve pomoč družini na domu, za štiri občine: Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno. Njihova dejavnost je opravljanje javne službe, namenjene starejšim od 65 let, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih vzrokov ne morejo živeti v domačem okolju. Ob tem jim zakon dovoljuje opravljanje tudi dodatne gospodarske dejavnosti, ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov. Direktorica DSO Trebnje je Mateja Ribič.

J. M.