Župani vlado pozivajo, naj zagotovi zadosti finančnih sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov

Župani občin na porečju Kamniške Bistrice vlado pozivajo, da podaljša roke za vnos v aplikacijo za vnos škode Ajdo zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije ter naj zagotovi zadosti finančnih sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov.

Na srečanju so župani pozvali vlado, da naj posveti pozornost rednemu vzdrževanju in sanaciji tudi manjših pritokov ter hudournikov.

Zaradi izdelave ocen ogroženosti naj o tem redno poroča občinam, enkrat letno pa naj poda tudi poročilo o tehničnem pregledu.

Soglasno so sprejeli tudi sklep, v katerem vlado pozivajo, naj takoj pospeši projekte, za katere je že pripravljena dokumentacija ali je dokumentacija zanje že v pripravi.

Občine na porečju Kamniške Bistrice pa se zavezujejo, da bodo aktivno sodelovale pri pripravi občinskih prostorskih načrtov za odpravo posledic naravne nesreče, kot so predvideni v osnutku interventnega zakona, ter tudi pri vseh ostalih aktivnostih. Pri tem bo njihova medobčinska tehnična pisarna aktivno sodelovala z državno tehnično pisarno.

Srečanja so se udeležili županji in župani občin Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani, Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, gostil pa jih je kamniški župan Slapar.

M. D.