Zbiranje podpisov za spremembo zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Županje in župani občin, ki podpirajo spremembe štirih zakonov (na fotografiji za Kočevje podžupan Andrej Mladenović), Brežice 4. april 2023 (foto: MD)

Župani enajstih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, med katerimi je tudi župan Gregor Macedoni, so se z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, združili v cilju spremembe štirih zakonov in začeli z zbiranjem 5000 podpisov za predložitev predloga sprememb v državni zbor.

Posegli bi na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja ter s spremembo zakonodaje reševali nekatere aktualne izzive neperspektivnega vključevanja v družbo posameznikov, in še posebej otrok, iz socialno problematičnih okolij, kamor se uvršča tudi problematika v romskih naseljih.

Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023, svojo podporo spremenjeni zakonodaji pa lahko državljani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, nakar obrazce oddajo na tamkajšnji stojnici ali jih pošljejo po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa podporniki oddajo tudi preko portala e-Uprava.

Zbiranje podpisov podpira enajst županov iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto ter občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje, kjer na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo.

Za ureditev razmer, ki otrokom iz omenjenih okolij ne omogočajo prekinitve večgeneracijske brezposelnosti in neizobraženosti, zato župani vidijo pomoč pri reševanju v spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkihZakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkihZakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih.

Pri Zakonu o socialno varstvenih prejemkih bi spremembe v primeru neobiskovanja osnovne šole pomenile nedenarno izplačilo socialne pomoči, enako bi veljalo v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov oziroma države ali občine. V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe prav tako nanašajo na izplačilo otroškega dodatka »v naravi« v primeru neobiskovanja osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po zaključeni osnovni šoli v primeru nevključitve otroka v nadaljnje šolanje. Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelne osebe na delo, v Zakonu o voznikih pa predlagajo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

Postopek oddaje podpisov za podporo spremembi zakonodaje   

Zbiranje podpisov do 14. julija 2023 poteka na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih po Sloveniji, ki jih lahko podporniki zakonodajnih sprememb obiščejo v času uradnih ur in poslovnega časa. Na omenjenih lokacijah bodo prejeli štiri obrazce, s podpisom pa izrazili podporo spremembam štirih zakonov. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani oddajo na stojnicah, ki bodo v primernejšem vremenu postavljene pri upravnih enotah v jugovzhodni Sloveniji in Posavju, ali jih pošljejo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa, ki ga med drugim omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekono ali z uporabo sistema smsPASS, podporniki oddajo tudi preko portala e-Uprava.

Po ustaljenem načinu bo oddaja podpisa omogočena tudi osebam v ustanovah in zavodih, ki svojo voljo izražajo s pomočjo pooblastiteljev, bolnim in invalidom, ki bodo lahko oddali podpis podpore na domu, ter državljanom, ki bivajo v tujini in bodo lahko do obrazcev dostopali na konzulatih, so zapisali na Mestni občini Novo mesto.

M. D.