Za turistična podjetja na voljo enkratni dodatek za turizem

Fotografija je simbolična. (vir: belakrajina.si)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj preko Javne agencije SPIRIT Slovenija objavilo 10 milijonov evrov vreden razpis za tako imenovani enkratni dodatek za turizem. V Uradnem listu ga interesenti najdejo pod nazivom Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19.

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta.

Z naslova omenjenega razpisa si upravičenci lahko obetajo enkratno pomoč v višini 6000 evrov na zaposlenega.

Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

  • 100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,
  • 300 Strežba pijač,
  • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • 010 Umetniško uprizarjanje,
  • 020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, upravičeni stroški pa so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje pa se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019, in sicer v višini vsaj 75 odstotkov. Upravičenci lahko vlogo na razpis oddajo do vključno 22. aprila 2022.

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Javne agencije SPIRIT Slovenija.

Razpis je le eden izmed številnih ukrepov, s katerimi je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v zadnjih dveh letih pomagalo turizmu, ki je skupno prejelo več kot milijardo evrov pomoči. Vlada je sicer celotnemu gospodarstvu v okviru desetih paketov protikoronske pomoči namenila 2,3 milijarde evrov pomoči, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa v tem času še za dobro milijardo evrov razvojnih spodbud, s pomočjo katerih so se podjetja lahko prilagodila na novo realnost.

M. D.