Za dopolnilne dejavnosti na kmetijah in podjetništvo na podeželju na voljo 15 milijonov evrov

(vir: mkgp.si)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

S tem sledijo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Javni razpis se izvaja in financira prek Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Podpora bo med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v razpisu.

Upravičenci so lahko:

  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • gospodarske družbe,
  • zavodi ali
  • zadruge

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Pogoji so natančno opredeljeni v razpisu, upravičenci bodo upravičeni do 50 odstotkov nepovratnih sredstev upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti in

– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.

Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020, do 23:59 ure.

Dostop do razpisa in tudi ostalih razpisov na področju kmetijstva je na voljo – Javne objave

Še več podrobnosti je na voljo na naslednji povezavi: tukaj

C. R.