Vladni projekti za razvoj občin: Trebnje

Trebnje (vir: TIC Trebnje)

Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in drugo najvišjo rast bruto domačega proizvoda v Evropi. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Projekti v občini Trebnje

Podatki za občino Trebnje pokažejo, da je skupna vrednost projektov, ki so že realizirani ali pa v izvajanju 27,11 milijona evrov milijonov evrov, od tega je 818 tisoč evrov evropskih sredstev.

Največji projekti so investicije v dom starejših občanov, podružnična šola v Dolenji Nemški Loki in novogradnja policijske postaje v Trebnjem.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadzidava in preureditev Doma starejših občanov Trebnje 5.015.372 31.12.2023
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole 4.148.000 2022-2024
Novogradnja Policijske postaje Trebnje 3.000.000 2022-2025
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto 1.734.281 v pripravi
Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje 1.629.005 20.8.2021 – 13.12.2022
Gradnja delavnice za enoto Trebnje v Varstveno delovnem centru Novo Mesto 1.550.000 junij 2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke v Občini Trebnje 1.497.649 31.12.2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke 1.497.649 31.12.2023
Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in skladiščenje sadja in zelenjave; upravičenec: Skupina Posavje proizvodnja sadja in zelenjave d.o.o. 1.038.269 30.06.2023
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 1.026.500 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 1.026.500 30.09.2023
Gradnja dnevnega centra za Dom starejših občanov Trebnje   849.000 december 2022
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog   700.990 2022
Energetska prenova stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje   538.701 v izvajanju
Dograditev pločnika za pešce ob cesti Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem   324.008 realizirano
Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – Objekt »Grmada«   200.000 2021-2022
Projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici   151.070 30.09.2023
Karierni center za mlade Trebnje   127.507 31.08.2023
Prestavitev trafo postaje Grad Trebnje 6/24 Kv     96.319 realizirano
Knjižnica Pavla Golie Trebnje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)     58.062 2020–2021
Sofinanciranje sanacije fasade ter ploščadi stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem     50.000 realizirano
Preplastitev vozišča na cesti Žužemberk – Pluska od km 7,140 do km 7,550     48.148 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 423.006
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog 386.666
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih    9.100

Skupaj:                                                                               818.771

*Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Vir: Projekti v Občini Trebnje | GOV.SI

M. D.