Vlada Uradu za oskrbo in integracijo migrantov dodatnih 10 zaposlenih

Dodatnih 10 zaposlenih za reševanje vlog azilantov za izplačevanje denarne pomoči in denarne pomoči za zasebne nastanitve.

Azilni dom na Viču v Ljubljani. (vir: arhiv)

Vlada Roberta Goloba je na današnji seji naložila ministrstvu, pristojnemu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (vodi ga Luka Mesec), da v Urad za oskrbo in integracijo migrantov začasno premesti 10 zaposlenih.

Urad osebam s priznano začasno zaščito (azilom) izplačuje denarno pomoč in denarno pomoč za zasebno nastanitev. Na dan 21. julij 2022 je bilo na urad vloženih skupaj 3550 vlog, rešenih je bilo 2700 le teh (76 %).

Zaradi števila vloženih vlog in pomankanja kadra za reševanje vlog bo ministrstvo na urad začasno premestilo javne uslužbence, ki bodo vodili postopke za izplačevanje zgoraj navedenih pomoči.

Vlada navaja 26. in 34. člen Zakona o zaščiti razseljenih oseb. Ta določata:

– 26. člen (pravica do denarne pomoči za zasebno nastanitev)

(1) Osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenih centrih, ki se deloma ali v celoti zaprejo, ali se sicer odločijo za zasebno nastanitev, se dodeli denarna pomoč za zasebno nastanitev.

(2) Višina, doba in način izplačevanja denarne pomoči za zasebno nastanitev se določi z uredbo iz drugega odstavka 23. člena tega zakona, upoštevaje zlasti število družinskih članov ter dohodke in druge prejemke. 

23. člen zakona pa določa, da imajo pravico do denarne pomoči za zasebno nastanitev:

Osebe z začasno zaščito imajo za čas trajanja začasne zaščite (v tem primeru azila)pravico do:

 • začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji;
 • nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev;
 • zdravstvenega varstva;
 • dela;
 • izobraževanja;
 • denarne pomoči;
 • žepnine;
 • združevanja družine;
 • brezplačne pravne pomoči;
 • obveščenosti o pravicah in dolžnostih;
 • pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona.

34. člen: (odločanje o denarni pomoči in izplačevanje)

O dodelitvi denarne pomoči odloči urad z dokončno odločbo.

(2) Denarna pomoč se dodeli za obdobje šestih mesecev in se izplačuje mesečno s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

(3) Denarna pomoč mladoletne osebe brez spremstva se izplača njenemu skrbniku oziroma zakonitemu zastopniku, denarna pomoč za vso družino pa se praviloma izplača vlagatelju. Vir: Zakon 

Sporočilo vlade: seja-vlade

A. L.