Vlada potrdila dogovor za izboljšanje položaja javnih uslužbencev

(foto: pixabay.com)

Vlada je na včerajšnji seji potrdila dogovor med ministrstvo za javno upravo in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, po katerem se izboljšuje položaj javnih uslužbencev. S tem bodo odpravljeni varčevalni ukrepi v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, določena ta zamik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter višina regres za letni dopust za leto 2021.

Za podpis dogovora s sindikati je vlada pooblastila ministra za javno upravo mag. Boštjana Koritnika. Dogovor je posledica več kot dvomesečnih usklajevanj ministra in sindikatov.

Dogovor prinaša:

Regres za prehrano med delom se iz 3,99 evra zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znašajo 21,39 evra, medtem ko so prej znašala 16 evrov, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znašajo 10,68 evra. Ponovna uredba dnevnice v trajanju od najmanj 6 do 8 ur znaša 5,16 evra.

Na področju solidarnostne pomoči se za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega dogovora in aneksov, zvišuje cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči in sicer iz 130 na 140 odstotkov minimalne plače. Pomeni: višina solidarnostne pomoči ostane enaka, medtem ko za člane sindikatov, ki bodo podpisali aneks, pa se cenzus (trenutno določen v višini minimalne plače) zvišuje iz 130 na 140 odstotkov minimalne plače, kar pomeni, da bo do solidarnostne pomoči upravičenih več zaposlenih javne uprave.

Terenski dodatek znaša še naprej 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur, kar posledično pomeni zvišanje terenskega dodatka, saj se zvišuje tudi višina dnevnice.

Jubilejne nagrade: višina in pogoji nagrade ostajajo enaki. Pomembno pri tem pa je, da se po novem za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Usklajevanje zneskov: Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Po novem se usklajujejo tudi vsi preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki se do sedaj niso usklajevali.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša namesto 18 zdaj 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela dogovor prinaša bistveno spremembo glede samega načina obračuna stroškov prevoza na delo in z dela. In sicer: po novem se povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračuna na enak način. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izračuna na podlagi razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot 2 kilometra. Po trenutni ureditvi javnemu uslužbencu pripada povračilo stroškov v višini stroškov javnega prevoza, kilometrina pa samo, kadar javni prevoz ni možen. Veljavni način povračila stroškov pomeni izjemno zapleten način in veliko administrativno obremenitev za vse kadrovske in računovodske službe v javnem sektorju. Po novem se izračun potnih stroškov za vse javne uslužbence izračunava zgolj na podlagi razdalje (kilometrine med krajem bivališča in krajem opravljanja dela).

Povračil stroškov kilometrine znaša za vsak kilometer 10 odstotkov cene neosvinčenega ne motornega bencina (trenutno 8 odstotkov) 95 oktanov. Pri tem pa se upošteva dejansko število prihodov in odhodov na delo.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

  • za študente v višini 172 evrov mesečno (trenutno 97,54 evrov)
  • za dijake v višini 86 evrov mesečno (trenutno 47 evrov)

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih: Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. To bo omogočilo sprotno obračunavanje plač.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov in se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021, kar znaša prvič več kot je znesek minimalne plače, kar predstavlja minimum po zakonu o delovnih razmerjih.

Na podlagi dogovora bodo vlada in sindikati javnega sektorja sklenili anekse k kolektivnih pogodbam za negospodarske dejavnosti, ki se bodo uporabljali za obračun stroškov po novem od 1. junija 2021 dalje.

Podpisniki dogovora so se tudi dogovorili, da bodo nadaljevali z usklajevanji o plačnih razredih in o odpravi preostalih neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov.

Z dogovorom se torej uresničujeta tudi dva ukrepa Sveta vlade za debirokratizacijo in sicer: premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, s katerim se odpravlja administrativna ovira ter se hkrati zagotavlja enaka obravnava vseh javnih uslužbencev.

M. D.