Vlada po napovedih potrdila uredbo, ki je šele podlaga za pripravo projektov

To je šele podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug, o čemer smo poročali prejšnji teden.

Objavljeno je bilo tukaj: ne-spreglejte-kje-in-po-katerih-zemljiscih-je-nacrtovana-hitra-cesta-

Sprejeta uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, v današnjem sporočilu navaja vlada. Mi pa smo se v vmesnem času še podrobneje seznanili, kakšen bo točno postopek po potrjenem načrtu. Odgovore smo že pred dnevi poiskali na ministrstvu za infrastrukturo. Zanimalo nas je predvsem, kdaj lahko Belokranjci pričakujejo izgradnjo ceste. Iz odgovorov pa je razvidno, da je do tega še zelo daleč. Poročali smo tudi, da za naložbo v višini od 300 do 400 milijonov evrov še ni zagotovljenih niti finančnih virov.

Kakšen je točen postopek po tem, ko vlada potrdi DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug?

Pri projektu južnega dela 3. razvojne osi se trenutno pripravlja vse potrebno za gradnjo na odseku od avtoceste A2 do Gorjancev (priključek Maline), na drugem odseku od Malin do Metlike oziroma Črnomlja pa se zaključuje postopek prostorskega umeščanja. Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu na Vladi RS je predviden še v tem mesecu. (to je bilo danes – op. av.)

Po sprejemu uredbe bo skladno s sklenjenim Protokolom o načrtovanju in izgradnji južnega dela 3. razvojne osi, ki je bil v Črnomlju podpisan oktobra 2017, pred pričetkom priprave projektne dokumentacije sledila še izdelava potrebnih študij in pridobitev potrebnih soglasij.

Okvirna časovna dinamika za pripravo dokumentacije je naslednja:

  • izdelava študije možnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave na koridorju južnega dela 3. razvojne osi za odseka Maline–Metlika in Maline–Črnomelj–Vinica (oktober 2018);
  • pridobitev okoljevarstvenega soglasja (junij 2019);
  • začetek priprave projektne dokumentacije za prioritetne odseke (marec 2020).
    Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS bi se gradnja na tem odseku lahko pričela po letu 2022.

Kako gre to potem naprej? Mora še kdo to potrjevati, dajati soglasje, kako je z odkupi zemljišč, kaj se zgodi, če nekdo noče prodati itd.?

Mnenja pristojnih služb bodo sledila v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za posamezno etapo. V tem postopku bo morala biti tudi izkazana pravica graditi, kar pomeni, da bo moralo biti zaključeno pridobivanje zemljišč in pravic na njih. Načine pridobivanja zemljišč ureja zakonodaja s področja urejanja prostora, za katero je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Poteka lahko sporazumno na podlagi kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru pa lahko država uveljavlja predkupno pravico in kot zadnja možnost lahko sledi tudi razlastitveni postopek.

Kakšen je sicer povprečen predvideni čas do začetka in nato konca gradnje?

Natančnejša dinamika poteka gradnje ceste bo podana v 6-letnem operativnem načrtu, ki ga vsako leto sprejema oz. novelira vlada.

J. M.