Vlada določila pomembne spremembe Zakona o tujcih

Seja vlade z dne 30. septembra 2020.

Na predlog ministrstva za notranje zadeve, ki ga vodi minister Aleš Hojs, je vlada na redni seji, ki je bila v sredo, med drugim določila tudi spremembe Zakona o tujcih, ki bodo pomembno vplivale tudi na pridobivanje mednarodne zaščite tujcev v Sloveniji (v nadaljevanju azila). Spremenjeni bodo tudi pogoji za pridobitev nekaterih vrst dovoljenj tujcev za prebivanje v Sloveniji.

Uveden bo tudi pogoj znanja slovenskega jezika kot pogoj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Po novem bo policija namero tujca za vložitev prošnje za azil zavrgla, če v sosednji državi članici Evropske unije (članica je tudi Hrvaška), iz katere je tujec vstopil v Slovenijo, ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogojev za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja.

Namera za vložitev prošnje za azil bo zavržena tudi v primeru, ko tujec v postopku ni izkazal, da njemu osebno v sosednji državi članici EU grozi resnična nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja in da iz utemeljenih razlogov v tej državi ni mogel zaprositi za azil, da zdravstveno stanje tujca ali njegovega družinskega člana očitno omogoča napotitev v sosednjo državo članico EU in če po videzu, obnašanju ali drugih okoliščinah ne gre za mladoletnika brez spremstva. V tem delu je vlada spremembe zakona določila na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS.

Spremenili se bodo tudi pogoji za pridobitev nekaterih vrst dovoljenja tujcev za prebivanje v Sloveniji

Omejena bodo dokazila, s katerimi lahko tujec, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje, izkaže zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v Sloveniji. Iz nabora so izvzeta povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Povračila stroškov v zvezi z delom namreč ne pomenijo plačila za delo.

Pri preverjanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku podaljšanja oziroma izdaje dovoljenja za prebivanje se na novo uvaja sistem avtomatičnega periodičnega preverjanja sredstev s strani upravnih enot. Na ta način se bo v postopku po izdaji dovoljenja za prebivanje sistematično na podlagi vzpostavljenih povezav med registri oziroma evidencami opravil prenos informacij, ali tujec še vedno izpolnjuje pogoj zadostnih sredstev za preživljanje.

Uveden bo tudi pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni kot pogoj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, ki se izda na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Sloveniji in pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni, ki se zahteva za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga združitve družine za polnoletne družinske člane. S tem želijo tujce spodbuditi k aktivnemu in trajnemu vključevanju, v okviru katerega so jim zagotovljeni sofinancirani tečaji slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe. Pri tem sledijo ureditvi v nekaterih državah članicah EU.

Nezakonito prebivanje tujcev

Zakon ureja in jasneje določa tudi nezakonito prebivanje tujcev v Sloveniji. Iz dvofazne ureditve izdajanja aktov oziroma nalaganja obveznosti nezakonito prebivajočim tujcem za prostovoljni odhod se prehaja v enofazni sistem. Tako bo policija neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku. Ureja se tudi enotno ravnanje glede rokov za prostovoljni odhod in obdobij prepovedi vstopa. S predlogom se upoštevajo priporočila Evropske komisije, prav tako pa se priznavajo odločbe o vrnitvi, ki jih izdajo druge države članice EU.

Prenos evropske direktive o študentih in raziskovalcih

Nadalje je vlada v spremembah zakona določila še nekatere spremembe v primerih, ko gre za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Temeljni cilj je olajšati vstop tistih državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi opravljanja raziskovalnega dela in študija, in omogočiti njihovo mobilnost in mobilnost njihovih družinskih članov znotraj držav članic EU.

Predlog zakona ureja izdajo nove vrste enotnega dovoljenja, in sicer enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva.

Brexit in prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov v Sloveniji

S predlogom zakona se zagotavlja tudi implementacija Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo v delu, ki ureja pravice v zvezi z (nadaljnjim) prebivanjem in izdajo dokumentov za prebivanje državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, ki bodo zakonito prebivali v Republiki Sloveniji ob poteku prehodnega obdobja 31. decembra 2020 in nameravajo v Republiki Sloveniji še naprej prebivati tudi po poteku prehodnega obdobja.

Vlada je predlog sprememb Zakona o tujcih poslala v parlamentarno obravnavo. Spremembe bodo predvidoma uveljavljene še letos.

C. R.