V Metliki revščina narašča

CSD Metlika opozarja na povečanje prošenj za izredno denarno pomoč in na to, da zaradi brezposelnosti revščina v Občini Metlika narašča. Ker so preobremenjeni, podatkov ne uspejo sproti vpisovati v Bazo socialnih podatkov, zato je dejansko stanje slabše od uradnega prikaza v statistiki. Kritični so tudi do države, saj vsebinska vprašanja glede državne štipendije še vedno niso rešena, še vedno ni dovolj konkretnih navodil niti glede problematike izvršb.

Center za socialno delo Metlika ima na območju med domačini bolj znane Gale 157 kvadratnih metrov lastnih površin, še 30 pa v najemu v eni od sosednjih stavb. V najetih prostorih imajo arhiv, fizični osebi iz Radovice plačujejo po 5,40 evra najemnine za kvadratni meter (162 evrov mesečno), kar je znosno. V Črnomlju, na primer, za najem poslovnih prostorov celotne stavbe, kjer so nameščeni, lastniku stavbe plačujejo po 9,30 evra za kvadratni meter.

V tej stavbi, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 5, ima svoje poslovne prostore CSD Metlika.

V CSD Metlika je bilo lani povprečno okrog 6 zaposlenih, k temu je treba dodati še delovno mesto prek javnih del, kar sta lani opravljali dve osebi (vsaka približno pol leta). V občini je bilo konec lanskega leta 8.416 prebivalcev. Iz poslovnega poročila CSD Metlika pa je razvidno, da so se lani soočali z večjim kadrovskim primanjkljajem, ministrstvo za delo jim namreč ni dovolilo nove zaposlitve, ena od zaposlenih pa je odšla na porodniški dopust. Primanjkljaj zaposlenih se je nato odrazil pri njihovem delu, kar bomo videli v nadaljevanju.

Lani 15 % več prošenj za izredno denarno socialni pomoč

Lani so prejeli 2.144 vlog za uveljavitev pravic iz javnih sredstev (v letu 2015 je bilo teh 2.100). Za izredno denarno socialno pomoč so v letu 2016 prejeli 347 prošenj oziroma 15 % več kot leta 2015. Povečanje prejetih prošenj so pospremili z besedami: Povečanje prošenj “je odraz socialnega stanja v Občini Metlika, saj zaradi brezposelnosti revščina narašča”. Dodali so, da je bil tudi pri ostalih t. i. socialnih pravicah pripad (število prošenj – op. av.) nekoliko višji kot v letu 2015.

Statistični podatki niso točni, saj zaradi preobremenjenosti niso vneseni vsi podatki

Pomemben zapis v poročilu CSD Metlika je še, da se “predvsem storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči družini za dom izvajajo v večjem obsegu, kot to izhaja iz statističnih podatkov”. Uradni statistični podatki za občino Metlika so torej napačni, stanje je slabše od prikaza, razlog za to pa je v tem, da zaposleni v CSD Metlika zaradi preobremenjenosti “ne uspejo vpisovati v Bazo socialnih podatkov“. Ob tem dodajmo, da jim resorno ministrstvo lani ni dovolilo novih zaposlitev. So vedeli, zakaj ne?

Delo z Romi, teh je okrog 370

Nadalje tudi v Metliki opozarjajo, da jim eno težjih področij predstavlja delo z Romi, “saj ne izbirajo niti sredstev niti načina za uveljavitev svojih zahtev”. Še posebej, ko se to nanaša na uveljavljanje njihovih pravic iz javnih sredstev, torej prejemkov iz proračuna. V CSD Metlika ocenjujejo, da se v občini “nahaja približno 370 Romov”. Socialni delavci pa so veliko pozornosti namenili spremljanju pogodb o aktivnem reševanju romske socialne problematike, “predvsem glede obiskovanja šole in plačevanja položnic Komunale Metlika”.

Na naslovu Naselje Borisa Kidriča 4 pa ima CSD v najemu še 30 kvadratnih metrov površin za potrebe arhiva.

Kritični tudi do ministrstva

Glede svojega dela v CSD Metlika navajajo, da med zahtevnejše naloge spadajo naloge s področja varstva otrok in družine ter preprečevanja nasilja v družini. Najbolj obsežno pa je uveljavljanje socialnih pravic in socialno varstvenih ter družinskih prejemkov. Za leto 2016 navajajo, da pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ni bilo posebnih težav. Nekaj težav so imeli zaradi delovanja informacijskega sistema, pa tudi pri pravici do državne štipendije, kjer vsebinska vprašanja še vedno niso rešena. Kritični so do resornega ministrstva, kjer še vedno ni dovolj konkretnih navodil glede problematike izvršb.

Opozarjajo še:

  • v občini je vse več starejših ljudi z različnimi zdravstvenimi težavami, ki nimajo svojcev, zato mora center poskrbeti za njihove koristi;
  • še vedno se srečujejo s problemom pridobitve kandidatov za prevzem vloge skrbnika, zaradi česar CSD vse pogosteje prevzema vlogo skrbnika.

O delu in poslovanju CSD

CSD Metlika poleg redne dejavnosti izvaja tudi dodatni program Javna dela: pomoč Romom pri socializaciji. Program delno sofinancira tudi Občina Metlika, vendar pa finančni podatki kažejo, da so jim lani za to namenili vsega 4.200 evrov ali 350 evrov mesečno. Zaradi večjih stroškov, povezanih z izplačili socialnih transferjev, pa je CSD sklenil pogodbo še s Komunalo Metlika, ki pa jim je nakazala vsega 1.200 evrov v celem letu ali 100 evrov mesečno. Ni sile torej pri teh pomočeh.

CSD je imel lani 203.062 evrov prihodkov, kar je bilo manj kot leto prej in skoraj toliko odhodkov. Pri tem je šlo 85 % odhodkov za plače. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v CSD je bila 1.757 evra, glede na leto 2015 je bila višja za 6,1 %.

CSD Metlika je bil v takšni obliki v sodni register vpisan septembra 1989. Glede na dostopne podatke je bila od začetka do 30. junija 2014 direktorica Nada Krašovec Klančar. Od 1. julija 2014 pa je to s petletnim mandatom mag. Irena Kralj.

Poročilo o poslovanju, ki je priloga bilanci za leto 2016, in je bilo vir za ta prispevek, je januarja 2017 potrdil tudi svet zavoda.

T. H.