Ukrepi in smernice za prebivalstvo in gospodarstvo za omilitev posledic korona epidemije

Predsedniki strank: (od leve) Zdravko Počivalšek (SMC), Janez Janša (SDS), Aleksandra Pivec (DeSUS), Matej Tonin (NSi).

Vlada je na sinočnji seji, ki je trajala do današnjih jutranjih ur, sprejela številne smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic t. i. korona epidemije za državljane in gospodarstvo. Veljalo bo do 31. maja 2020, dopoldne so jih na novinarski konferenci predstavili predsednik vlade Janez Janša, podpredsednika Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec, vodja strokovne skupine Matej Lahovnik in finančni minister Andrej Šircelj.

Paket ukrepov je težak okoli 2 milijardi evrov. Denar za pokritje tega bo zagotovila vlada.

Smernice za pripravo ukrepov so:

I. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest

Nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju: Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, bo plačala država, pravice zavarovancev se ohranjajo.

Država bo dodatno sofinancirala 20 % neto nadomestila zaposlenim.

2) Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje po plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, to ne bo šlo več v breme delodajalca.

3) Vzpostavil se bo sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnosti v času epidemije. Ti bodo prejeli dodatek za nevarno delo in dodatne obremenitve (zdravstvo, Civilna zaščita, kritična infrastruktur …). Dodatek bo v razponu med 10 in 200 % dodatka na osnovno plačo, o višini odloča predstojnik.

II. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi

 1. Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (to je varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo), se izenači s statusom za delavce na čakanju.
 2. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
 3. Javnih storitev, kot so npr. vrtec in drugo, ki se ne izvajajo, gospodinjstva v času krize ne plačujejo.
 4. Upokojencem se izplača solidarnosti dodatek zaradi posledice coronavirusa. Vzpostavijo se trije razredi, in sicer:
 • Višina pokojnine do 500 evrov: 300 evrov dodatka
 • Pokojnina nad 500 do 600 evrov: 230 evrov dodatka
 • Pokojnina nad 600 do 700 evrov: 130 evrov dodatka

III. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim

 1. Do izredne pomoči so upravičeni vsi zaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Izjava je javno že dostopna.
 2. Samozaposlenim, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo upravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače.
 3. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje bo v tem obdobju plačala država.
 4. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odložil plačilo akontacije dohodnine.

IV. Ukrep za ohranitev delovanja podjetij

 1. Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, plačuje država. S tem bodo razbremenjeni stroški plače za podjetja.
 2. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Vzpostavljena bo garancijska shema in omogočen odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država bo zagotovila dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo.
 3. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike.
 4. Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
 5. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
 6. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se usmeri za pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

VI. Znižanje sejnin in plač in oprostitev plačila storitev distribucije

 1. Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbam v neposredni ali posredni večinski lasti države se znižajo za 30 %.
 2. Vse funkcionarske plače na državni ravni se v času epidemije znižajo za 30 %.
 3. Sodna veja oblasti (sodišča, tožilstva) so iz zakona o plačah izvzeta, vendar so hkrati pozvana, da se sami odpovejo 30 % plače za čas krize.
 4. Oprostitev plačila storitev distribucije TV-signala s strani javne RTB za regionalne in druge televizije.

VII. Pomoč kmetijstvu

 1. Nosilcem in članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za koronavirus, se za čas trajanja bolezni dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 % minimalne plače.
 2. Kmetom in članom njihovih gospodarstev se lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 3. Plačilo dajatve na katastrski dohodek za leto 2020 se vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev zniža za 50 %.
 4. Določeno bo nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva.

Vlada je izdala priporočilo vsem delodajalcev v gospodarstvu za podoben pristop nagrajevanja zaposlenih v razponu med 10 do 200 % dodatka na osnovno plačo v času epidemije.

Vsi ukrepi bodo stopili v veljavo z dnem uveljavitve. Vlada bo vsak ukrep posebej še dodatno temeljito pripravila.

Posamezne ukrepe bomo v naslednjih dneh podrobneje predstavljali tudi na našem portalu.

Vir: htukaj

J. M.