Tretja razvojna os: Pridobljeno gradbeno dovoljenje, kako naprej?

Vizualizacija mostu čez reko Krko na trasi južnega dela tretje razvojne osi ter vzporedne brvi za pešce in kolesarje. (vir: Dars)

V tem tednu je zelo odmevalo dolga leta pričakovano izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo hitre ceste od avtoceste A2 Novo mesto – vzhod do Osredka, z navezovalno cesto do Revoza (vključno z dvema mostovoma čez reko Krko in s Šentjoško cesto do Belokranjske ceste) v Novem mestu. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano po integralnem postopku, z istočasno z izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar predstavlja odpravo določenih administrativnih ovir.

V Družbi za avtoceste RS (Dars), ki je tudi investitorka projekta, pričakujejo, da bo gradnja 5 kilometrov dolgega odseka v vrednosti 102,5 milijona evrov lahko stekla po koncu zime, to je spomladi leta 2022, glede na terminski plan bi bila končana v letu 2024.

Gradbeno dovoljenje mora namreč prej postati pravnomočno, opraviti morajo še izbor izvajalca del.

Dars je tudi investitor gradnje celotne tretje razvojne osi jug (zasnovane kot štiripasovne hitre ceste) od avtoceste do priključka Maline in naprej proti Mednarodnemu mejnemu prehodu Metlika.

Celotna trasa tretje razvojne osi jug je sicer razdeljena na dva odseka:

  • 1. odseketapa 1 in etapa 2, v dolžini 5,05 km, od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Belokranjske ceste – za ta del je zdaj izdano gradbeno dovoljenje;
  • 1. odsek – etapa 3 in etapa 4, v dolžini 12,8 km, od priključka Osredek do priključka Maline;
  • 2. odsek, od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika v dolžini 10,5 km in od Gradnika do Črnomlja jug v dolžini 20 km.

Odseki so v različnih fazah

Odseki so glede izdelave projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj v različnih fazah.

Pri pridobivanju dovoljenj za 1. odsek, 1. in 2. etapo (do Osredka), je bila opravljena tudi ustna obravnava s stranskimi udeleženci, nevladno organizacijo ROVO in novomeško civilno iniciativo. Po proučitvi predloženih dokazil je ministrstvo za okolje in prostor nato izdalo gradbeno dovoljenje. Že pred tem pa je DARS pridobil gradbeno dovoljenje za prestavitev magistralnega plinovoda.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del, po katerem se je v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov za ta odsek, je zaključeno in odločitev je pravnomočna.

Poleti 2019 so interes za gradnjo izrazili:

  • konzorcij novomeške družbe CGP in Kolektorja CPG, za prvi sklop je v njem tudi Kolektor Koling,
  • turška družba Cengiz,
  • konzorcij operaterja T-2, družbe Hering in Garnola,
  • slovenska podružnica Strabaga in Strabag Zagreb,
  • konzorcij italijanskega I.CO.P. in ljubljanskega CVP,
  • konzorcij makedonskega Granita in sarajevskega Euro Asfalta ter
  • konzorcij Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe.

V prihodnjih dneh v tem delu sledi druga faza postopka javnega naročanja, v katerem bodo ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb. S tem bo stekel dokončni izbor izvajalca.

Predvideni čas gradnje od avtoceste do priključka Osredek tri leta

Gradnja odseka štiripasovne hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek bi tako lahko stekla najpozneje v začetku pomladi 2022 in se glede na zadnji terminski plan končala v letu 2024.

Kaj pa 3. in 4. etapa?

Za izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in projekt za izvedbo (PZI) na 3. in 4. etapi tretje razvojne osi jug, od priključka Osredek do priključka Maline (vključno s predorom pod Gorjanci), je bila projektantska pogodba sklenjena v juliju 2020.

Pretežni del geološko-geomehanskih del je zaključenih. Aktivno poteka izdelava strokovnih podlag in projektiranje. V večjem delu trase od Osredka do priključka Maline je parcelacija že izvedena, v teku je izdajanje zadnjih parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov, ki so predvideni za rušitev, in zemljišč, potrebnih za gradnjo tretje osi. V tem mesecu so se pričele tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Na 2. odseku tretje razvojne osi jug, od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, je podpisana pogodba za izdelavo Študije izvedbe projekta ter Predinvesticijske zasnove.

Izbrano je bilo podjetje PNZ, cena (z DDV) je 356.118 evrov. Sledila bo izdelava projektne in ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pomembna odločitev: Prenos na Dars

Spomnimo. Vlada je v začetku letošnjega dopolnila Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Pomembna sprememba za Belo krajino in njeno cestno povezljivost je bila, da je za nosilko izgradnje hitre ceste od Malin do Metlike in Črnomlja na južnem delu 3. razvojne osi določila Dars.

To je bilo pomembno, saj je s tem projekt izgradnje odmaknjen od vsakokratne politike v državi, točno določena je tudi odgovornost, hkrati pa je to povezano tudi z viri financiranja. Do tega prenosa je bila kot nosilka projekta v delu, ki se nanaša na Belo krajino, namreč določena Direkcija RS za investicije (DRSI), za ostalo pa Dars.

V spremembi resolucije je bil določen tudi terminski plan izgradnje 3. razvojne osi – jug, za pripravo je v celoti odgovoren Dars.

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (1. in 2. etapa, do Osredka):                     2021 – 2023

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (3. in 4. etapa, od Osredka do Malin):        2024 – 2028

V terminski plan priprave in izvedbe je vključena tudi etapa Metlika (rešitve prometnih zastojev zaradi mejne kontrole), pri čemer naj bi bila priprava projekta zaključena do konca leta 2023, nato se bo začela gradnja cca 2,5 km dolge dvopasovne ceste od priključka Metlika – jug do priključka Metlika – sever.

Dolgotrajnost postopkov

To pomeni, da je bilo določeno, da je za 1. in 2. etapo (od avtoceste do Osredka) določena izvedba do vključno leta 2023. Zaradi zavlačevanja nekaterih na območju Novega mesta se je Odsek 1 premaknil v leto 2022, kar pomeni približno enoletni zamik. Ker pa gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, se aktivnosti lahko še nekoliko časovno premaknejo, ni pa jim možno več zaustaviti, kar je sicer znano že dlje časa.

Pri tem gre prepogosto za taktiko zavlačevanja nekaterih skupin, žal tudi v škodo prebivalstva in gospodarstva v tem delu Dolenjske in na območju Bele krajine, kjer gre za pomemben infrastrukturni strateški projekt, pomemben tudi za razvoj gospodarstva.

Za odsek od avtoceste do Revoza je bilo sicer doslej značilno dolgotrajno usklajevanje detajlnih projektnih rešitev z mnenjedajalci in dolgotrajni postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ter nepredviden potek pridobivanja zemljišč. Terminski plan izvedbe pa je vedno vezan na pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Za Belo krajino, od Osredka do Malin (dve etapi, v tem tudi predor Gorjanci), je v strategiji določen čas izgradnje v letih od 2024 do 2028. Pripravljalna in ostala dela potekajo intenzivno, ne glede na dogajanja na Odseku 1 (novomeški del), pričakovano je tudi, da se v tem delu ne bi smelo biti večjih težav.

Pomembno za Belo krajino oziroma metliški del pa je tudi, da je sprejeta odločitev o prednostnem reševanju cestne povezave in s tem tudi prometnih zamaškov skozi mesto v času največjih prometnih konic.

A. L.