Tretja razvojna os, pomembna sprememba: Nosilec izgradnje v celoti bo DARS

Cesta na Vahti (vrh Gorjancev) (vir: cestne kamere)

Vlada je prejšnji teden dopolnila Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Pomembna sprememba za Belo krajino in njeno cestno povezljivost je, da je za nosilko izgradnje hitre ceste od Malin do Metlike in Črnomlja na južnem delu 3. razvojne osi določena Družba Republike Slovenije (DARS).

Gre za pomembno novost, saj bo s tem projekt izgradnje odmaknjen od vsakokratne politike v državi, točno določena je tudi odgovornost, hkrati pa je to povezano tudi z viri financiranja. Doslej je bila kot nosilka projekta v delu, ki se nanaša na Belo krajino, namreč določena Direkcija RS za investicije (DRSI), za ostalo pa DARS.

V spremembi resolucije je določen tudi terminski plan izgradnje 3. razvojne osi – jug, za pripravo je v celoti odgovoren DARS.

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (1. in 2. etapa, do Osredka):                     2021 – 2023

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (3. in 4. etapa, od Osredka do Malin):        2024 – 2028

To pomeni, da je določeno, da je za 1. in 2. etapo (od avtoceste do Osredka) določena izvedba do vključno leta 2023.

Od Osredka do Malin (dve etapi, druga je predor Gorjanci) pa je določen čas izgradnje v letih od 2024 do 2028.

Še pred načrtom izgradnje sicer potekajo številne priprave. Na ministrstvu za infrastrukturo, kjer so pripravili predlog spremembe resolucije, navajajo, da je terminski plan priprave in izvedbe prilagojen glede na stanje izdelane in predvidene izdelave  projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanja dovoljenj za gradnjo.

Pri tem so izpostavili:

  1. Na odseku Novo mesto vzhod – Maline (1. in 2. etapa – do Revoza): dolgotrajno usklajevanje detajlnih projektnih rešitev z mnenjedajalci in dolgotrajni postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ter nepredviden potek pridobivanja zemljišč. Terminski plan izvedbe je vezan na predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na finančno konstrukcijo gradnje se pripravlja vloga za pridobitev sredstev EU, ki je bila že večkrat dopolnjena, vendar še ni bila posredovana na Evropsko komisija. Vloga za velik projekt bo na EK posredovana po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Pri usklajevanju vloge sodeluje tudi tehnična asistenca JASPERS.

DARS je podal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, z istočasno izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar predstavlja odpravo določenih administrativnih ovir.

2. Na odseku Novo mesto vzhod – Maline (3. in 4. etapa – od Osredka, pod Gorjanci, do Malin) je bilo pred pričetkom priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati Študijo faznosti gradnje, ki je bila podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije ter končne odločitve o faznosti gradnje.

Terminski plan izvedbe je vezan na predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Na odseku Maline – Metlika (Črnomelj) se terminski plan uskladi skladno z dejansko fazo projekta in načrtovanimi aktivnostmi.

Zaradi celovitosti načrtovane čezmejne cestne povezave (Novo mesto – Metlika – vozlišče Novi grad na AC A1 Zagreb – Reka) se s predlagano spremembo nosilca tega odseka, kot celovita cestninska povezava prenese v pristojnost DARS.

V terminski plan priprave in izvedbe je vključena etapa Metlika (rešitve prometnih zastojev zaradi mejne kontrole), pri čemer naj bi bila priprava projekta zaključena do konca leta 2023, gradnja cca 2,5 km dolge dvopasovne ceste od priključka Metlika – jug do priključka Metlika – sever pa naj bi se izvedla po letu 2024.

Terminski plan in plan izvedbe:

KODA UKREP OPIS UKREPOV POVEZAVA MED UKREPI PRIPRAVA – TERMINSKI PLAN PRIPRAVA – NOSILEC IZVEDBA – TERMINSKI PLAN IZVEDBA – NOSILEC
Ro.4.1 3. razvojna os – jug Odsek 1: NM vzhod – Maline (1. in 2. etapa) 2016 – 2021 DARS 2021 – 2023 DARS
Ro.4.2 3. razvojna os – jug Odsek 1: NM vzhod – Maline (3. in 4. etapa) 4.1 2016 – 2023 DARS 2024 – 2028 DARS
Ro.4.3 3. razvojna os – jug Odsek 2: – Maline – Metlika (Črnomelj) do 2026

Etapa Metlika do 2023

DARS po 2028

Etapa Metlika po 2024

DARS

Vir: Tukaj

Več podatkov o 3.a razvojni osi, vključno s semaforjem, ki pokaže v kateri fazi je katera od aktivnosti, je dostopnih tukaj: DARS d.d.

J. M.