Trebnje: Veliko obljub, realizacija pičla, iz eu-skladov le toliko, kot je župan porabil za reprezentanco

Trebnje, Rimska cesta v Trebnjem (vir: kraji.eu)

Občinski svetniki občine Trebnje se bodo jutri sestali na 31. redni seji, med drugim bodo obravnavali realizacijo proračuna občine v prvem polletju 2018. Iz poročila je razvidno, da občina zastavljenih ciljev ni dosegla. Najslabše je na področju investicij, kar kaže, da je bilo obljub veliko, uresničenega pa bore malo. Presenetljivo je, da je občina v prvem polletju prejela le 5820 evrov evropskih sredstev, kar je približno toliko, kot je v tem času župan porabil za reprezentanco.

Iz gradiva je razvidno, da je občina v 1. polletju imela 5,2 milijona evrov prihodkov (38,8 % načrtovanih za celo leto) in 4,5 milijona evrov odhodkov (26,6 % načrtovanih). Presežek je bil 712 tisoč evrov.

V prvem polletju iz evropskih skladov le 5820 evrov

Med prihodki je bilo davčnih prihodkov 4,19 milijona evrov oz. 46,7 % načrtovanih. Nedavčnih prihodkov je bilo 663 tisoč evrov (31,2 % načrtovanih), kapitalskih prihodkov 270 tisoč evrov (20,9 %), prejetih donacij 6 tisoč evrov (61,2 %), prejetih sredstev iz državnega proračuna slabih 78 tisoč evrov (samo 12 % načrtovanega zneska) in prejetih sredstev iz evropskih skladov samo 5820 evrov.

Za investicije le 8,9 % načrtovanega za leto 2018

Odhodkov je bilo 4,5 milijona evrov (26,6 % načrtovanih za celo leto). Od tega je bilo 1,4 milijona tekočih odhodkov, izdatki za blago in storitve so bili 1 milijon evrov, za obresti so plačali 23.307 evrov. Tekoči transferi so bili 2,36 milijona evrov.

Investicijskih odhodkov je bilo le 687.151 evrov ali 8,9 % načrtovanega letnega zneska. Največji primanjkljaj je zabeležen na postavki Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Načrtovali so porabo v višini 4,85 milijona evrov, v prvem polletju so porabili le 228 tisoč evrov. Največji načrti so bili na področju novogradenj (za 3,75 milijona evrov), porabili so le slabih 192 tisoč evrov. Za študije izvedljivosti projektov, načrte in drugo projektno dokumentacijo so letos načrtovali porabo v višini 971 tisoč evrov, v prvem polletju so porabili 257 tisoč evrov ali 26,5 % načrtovanega zneska.

V nadaljevanju smo pregledali izvajanje nekaterih načrtovanih večjih investicij.

  • Ravnanje z odpadno vodo: Načrtovana poraba je bila 584 tisoč evrov, porabljenih je bilo manj kot 50 tisoč evrov ali desetina načrtovanega. Realizacije večjih projektov ni bilo.
  • Ureditev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav: Načrtovanih 499,5 tisoč evrov. Porabljenih je bilo le 61 tisoč evrov.
  • Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: predvidena poraba je bila 750 tisoč evrov, realizirano le 25 tisoč evrov ali 3,4 %. Na občini navajajo, da so v teku gradnje večine predvidenih investicij, do konca leta naj bi bila realizacija okoli 80-odstotna.
  • Ureditev krožnega križišča na Starem trgu: planirano 363 tisoč evrov, investicija bo končana do konca leta, podpisane so pogodbe v višini 312 tisoč evrov.
  • Investicije v vrtce: Letos je za to planirano 1,389 milijona evrov. Pri izgradnji štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu napovedujejo, da bo realizacija v skupni višini 1,27 milijona evrov izvršena do konca leta. Za vrtec Veliki Gaber pričakujejo izdelavo projektne dokumentacije, zaenkrat so za to porabili 20 tisoč evrov.
  • Investicije v osnovne šole: Občina ima za to planirano 446.645 evrov, in sicer za zunanje igrišče pri Podružnični šoli Dobrnič (poraba bo odvisna od realizacije izgradnje), Obnovo športnega igrišča OP Veliki Gaber (trenutno se tu nič ne dogaja), Zagotavljanje dodatnih prostorov za OŠ Trebnje (sredstva bodo porabljena, če se bo za to pokazala potreba) in Investicijske transferje osnovnim šolam (denar bo porabljen do konca leta).
  • Obnova športnega igrišča v Trebnjem: Od načrtovanih 307.607 evrov so porabili 36.579 evrov, investicija je v teku, končano bo do konca leta.
  • Kulturni dom Trebnje: V prvem polletju so za projekt za izvedbo garažne hiše in drugo razpisno dokumentacijo porabili 147.632 evrov ali 72 % načrtovanega. Do konca leta bo objavljen razpis za PZI za kulturni dom.
  • Nakup stavbe Pod Gradom 5 in pripadajočih zemljišč: Načrtovan znesek je 110 tisoč evrov, v stavbi se je rodila častna občanka Vilma Bukovec – Kambič. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, saj postopek dedovanja ni bil v celoti zaključen. Ocenjujejo, da bo realizacija v celoti izvedena v drugem polletju.

Kako naprej?

Občinsko vodstvo ocenjuje, »da bodo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi Občine Trebnje v letu 2018 realizirani v načrtovani višini, v kolikor bodo projekti pripravljeni za izvedbo in bo likvidnostna situacija to dopuščala«.

Stroški županstva: 5.507 evrov mesečno, visoka reprezentanca

Na postavki Župan in podžupan je zabeležena poraba 45.043 evrov ali 43,9 % načrtovanega za celo leto. V to so všteti stroški župana v višini 32.514 evrov, reprezentanca (5.340 evrov), oglaševalske storitve in stroški objav (4.770 evrov), stroški strokovnih komisij, ki jih imenuje župan (318 evrov) in tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (622 evrov). Županova osnovna plača v šestih mesecih je bila 19.321 evrov ali 3.220 evrov neto. Dodatka za delovno dobo in stalnost je bilo za 1.872 evrov, regres za letni dopust 842 evrov in stroški prehrane 344 evrov. Ostalo so bili prispevki iz plače, dnevnic je imel za 118 evrov. Podžupan je, kot kaže, v 1. polletju prejel skupno 6.331 evrov.

Stroški občinske administracije: 430.272 evrov

Na postavki Administracija občinske uprave je knjižena poraba v višini 430.272 evrov (44,4 odstotka načrtovanega), od tega so bile plače 327.153 evrov (46,9 % načrtovanega).

Kastelic napovedal kandidaturo

Alojzij Kastelic

Občino že 3 mandate vodi 58-letni Alojzij Kastelic, po poklicu trgovec. Včeraj je napovedal, da se bo na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, vnovič potegoval za to mesto.

Predstavil se je kot nestrankarski kandidat, kandidiral bo s podpisi volivcev. Iztekajoči mandat je ocenil kot izredno delovni, želi, “da njegovo sodelovanje v Trebnjem dobre sadove rodi tudi v prihodnje”.

Za morebitni novi županski mandat si želi, da v Občini Trebnje “ne bi bilo več ideoloških prepirov”. “To je temelj,” rad bi nadaljeval začete projekte. “Trebanjski kulturni center in trebanjska druga osnovna šola sta projekta, ki sta mi pisana na kožo, z velikim poznavanjem občine ter razmer v njej pa ji lahko kreativno pomagam,” je še povedal Kastelic.

A. L.