Trebnje: Rekonstrukcija ceste in krožnih križišč

Trebnje (vir: arhiv)

Občina Trebnje je začela z izvajanjem dveh investicij: rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje – Račje selo (2. faza) in ureditev krožnega križišča pri Kmetijski zadrugi Trebnje. Poleg tega urejajo tudi krožno križišče pri Mercator centru.

Rekonstrukcija lokalne ceste Trebnje – Račje selo se je začela že v letu 2016, letos bodo to še dokončali. Osnovna projektna dokumentacija je bila dopolnjena s pločnikom izven naselja zaradi vzpostavitve varne peš povezave med naselji Trebnje in Račje selo. Urejeno bo tudi nevarno križišče lokalnih cest v naselju Račje selo. Za izvajalca so izbrali podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, vrednost investicije pa je 286.781,88 evra (z davkom na dodano vrednost). Za ta denar bodo rekonstruirali cesto v dolžini 661 metrov in širini 6 metrov. Pločnik bo zgrajen v dolžini 627 metrov, širok bo 1,5 metra, uredili bodo tudi javno razsvetljavo.

S tem bodo izboljšali prevoznost obravnavanega odseka ceste, povezanost med naselji, prometno varnost, infrastrukturno urejenost občine. Izboljšani bodo tudi splošni pogoji bivanja za tamkajšnje prebivalce.

Krožno krožišče v Starem trgu pri Kmetijski zadrugi Trebnje

Občina bo krožišče uredila skupaj s Kmetijsko zadrugo Trebnje. Podpisali so sporazum o sofinanciranju za projekt, po katerem bo občina plačala ureditev krožišča z rekonstrukcijo obstoječe komunalne in energetske infrastrukture, Kmetijska zadruga Trebnje pa bo plačala ureditev parkirišča pred trgovino in izvedbo novega uvoza.

Namen investicije je umiritev motornega prometa na tem območju in s tem povečanje prometne varnosti, predvsem za šibkejše udeležence v prometu, pešce ter s tem izboljšati splošno urejenost mesta Trebnje. Dela bo izvajalo podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, vrednost investicije pa je 378.692,48 evra (z davkom na dodano vrednost).

Kaj bodo naredili za to?

Izvedli bodo denivelacijo krožnega križišča, kar pomeni dvignjeno ploščad križišča, z ureditvijo klančin na vseh priključnih krakih in tlakovali površine za pešce. Postavili bodo tudi cestno razsvetljavo in preuredili (razširili) obstoječe parkirišče.

Rok izvedbe del za oba projekta je 31. avgust 2018.

Krožno križišče pri Mercator centru

Komunala Trebnje pa izvaja ureditev sredinskega otoka krožnega križišča pri Mercator centru Trebnje v skladu z nagrajeno rešitvijo javnega natečaja za ureditev sredinskega otoka križišče ob vstopu v mesto Trebnje, po načrtih arhitekta Andreja Šelige. Vizualizacijo križišča prikazujemo v fotografijah ob koncu prispevka.

V sredo bo zasedal občinski svet

V sredo, 11. aprila, bo zasedal občinski svet. Na dnevnem redu imajo 15 točk. Potrjevali bodo občinski zaključni račun za leto 2017 in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za “trgovski objekt. Iz gradiva je razvidno, da gre za Lidl II, območje opremljanja pa je v središču Trebnjega, ob glavni ulici Stari trg med dvema trgovskima centroma. Obstoječi objekti, to so dve stanovanjski stavbi, hlev in kozolec, so predvideni za rušenje. Na tem mestu bodo zgradili trgovski center s spremljajočim številom parkirnih mest in vso potrebno infrastrukturo. Obstoječa komunalna oprema ni primerna in ne zadošča za nove potrebe, zato bo zgrajena nova, ki bo zadostila potrebam. Iz gradiva je razvidno, da financiranje ne bo bremenilo občinski proračun. Občina bo sicer odkupila zemljišča v vrednosti 20.025,99 evra, vendar pa bo to pokril Lidl prek komunalnega prispevka. Skupna vrednost komunalne opreme sicer znaša 291.961,38 evra, kar bo bremenilo Lidl.

Opravili bodo tudi tri imenovanja članov v svete zavodov, in sicer v svet Centra za izobraževanje in kulturo (CIK), Knjižnico Pavla Golie in Zdravstveni dom Trebnje. Za svete imajo več predlogov.

Podjetju Komunala Trebnje nameravajo dati soglasje o zadolžitvi za izgradnjo poslovno-logističnega centra in za nakup ter opremo prostorov v mrliški vežici Trebnje. Komunala bo najela 3 milijone evrov posojila.

Vizualizacija krožnega križišča pri Mercator centru. Tako bo izgledalo, ko bo križišče končno urejeno.

Vir in foto: Občina Trebnje; naslovna: kraji.eu (https://www.google.si/)

A. L.