Trebnje: Objavljen razpis za občinske štipendije za dijake in študente

Trebnje - mesto (foto: Občina Trebnje)

Občina Trebnje ima objavljen javni razpis za dodelitev občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente za to študijsko leto, ki delujejo tudi na izvenšolskih področjih. Višina štipendije dijaka znaša 130 evrov mesečno, študenta pa 165 evrov mesečno.

Za šolsko leto 2021/2022 bodo predvidoma dodelili skupno 20 štipendij, in sicer 9 za nadarjene dijake in 9 za nadarjene študente, ter po eno za dijaka ali študenta, ki delujeta na izvenšolskih področjih.

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo:

  • dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije;
  • študenti višješolskega študijskega programa, študenti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (1. bolonjska stopnja), študenti enovitega magistrskega študijskega programa ali študenti magistrskega študijskega programa (2. bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v dodatno leto.

Dijaki in študenti s statusom morajo biti slovenski državljani, imeti morajo stalno prebivališče na območju občine Trebnje, so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 3,5 – dijaki oziroma 8,0 – študenti.

Pogoje je tudi, da šolanje poteka neprekinjeno in redno ter od nižje stopnje izobraževanja k višji stopnji.

Pogoj je tudi, da ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, da so v zadnjih dveh letih dosegli vidne rezultate na izvenšolskem področju, o čemer predložijo ustrezna dokazila.

Občina je za štipendije zagotovila 7200 evrov proračunskih sredstev. Rok za prijavo je 8. oktober 2021. Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje.

Več o tem je na voljo na povezavi: Občina Trebnje

M. D.