Trebnje: Nova parkirna pravila

Trebnje (foto: kraji.eu)

Na Občini Trebnje navajajo, da so zaradi povišanja vsakodnevnega števila vozil v mestnem jedru in zaradi omejenega števila parkirnih prostorov sprejeli ukrepe, katerih cilj je razbremenitev najbolj obremenjenih javnih parkirnih površin v centru Trebnjega.

Zato so sprejeli Odlok za ureditev mirujočega prometa v občini ter dva sklepa: o določitvi javnih parkirnih površin, ker se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem ter poseben pravilnik.

Javne parkirne površine, kjer se bo od 1. septemba 2021 dalje plačevala parkirnina ali se bo parkiralo z dovoljenjem za parkiranje, so:

 • na Golievem trgu v Trebnjem (v nadaljevanju: P1, P2 in P3);
 • na Cankarjevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P4);
 • na Gubčevi cesti v Trebnjem (v nadaljevanju: P5);
 • na Jurčičevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P6);
 • na Kidričevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P7).

Plačevanje parkirnine

Na javnih parkirnih površinah se od ponedeljka do petka od 7. ure do 17. ure plačuje parkirnina. Parkirnina se ne plačuje, če gre za praznik ali dela prost dan v državi.

Višina parkirnine znaša 0,70 EUR za prvo uro parkiranja in 0,50 EUR za vsako naslednjo uro. Parkirnino je možno plačati na parkomatu, z aplikacijo ali SMS.

Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Na javnih parkirnih površinah P4 in P7 bo mogoče parkirati le z dovoljenjem za parkiranje.

Parkiranje z dovoljenjem za parkiranje

Na javnih parkirnih površinah se lahko v času, v katerem se sicer plačuje parkirnina, parkira tudi z dovoljenjem za parkiranje, in sicer višina občinske takse:

 • za javne parkirne površine P1, P2 in P3 za mesečno dovoljenje znaša 20,00 EUR, polletno 80,00 EUR in letno 150,00 EUR;
 • za javno parkirno površino P4 za:
  – stanovalce večstanovanjskih objektov na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici za mesečno dovoljenje znaša 20,00 EUR, polletno 80,00 EUR in letno 70,00 EUR,
  – ostale vlagatelje za mesečno dovoljenje znaša 20,00 EUR, polletno 80,00 EUR in letno 150,00 EUR;
 • za javni parkirni površini P5 in P6 za mesečno dovoljenje znaša 20,00 EUR, polletno 80,00 EUR in letno 150,00 EUR;
 • za javno parkirno površino P7 za mesečno dovoljenje znaša 20,00 EUR, za polletno 80,00 EUR  in letno 70,00 EUR.

Za dovoljenje je treba poslati posebno izjavo, po navadni ali elektronski pošti, obrazca sta na voljo (za navadno pošto) TUKAJ, za elektronsko oddajo pa kliknite TUKAJ.

Dovoljenje za parkiranje je vezano na registrsko oznako vozila in je neprenosljivo.

Stanovalcem večstanovanjskih objektov na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici pripada na stanovanjsko enoto le eno dovoljenje za parkiranje na javni parkirni površini P4.

Dovoljenje za parkiranje se izkazuje s parkirno dovolilnico, ki jo mora upravičenec namestiti na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Kako se pridobi dovoljenje za parkiranje

Dovoljenje za parkiranje izda Skupna občinska uprava občin Dolenjske na podlagi vloge upravičenca, in sicer na obrazcu, ki je za oddajo po navadni pošti ali elektronski poti dostopen TUKAJ, za elektronsko oddajo e-vloge pa kliknite TUKAJ. Vlagatelj mora navesti v vlogi vse obvezne podatke, določene na obrazcu, in priložiti zahtevana dokazila.

Vlogo za izdajo dovoljenja za parkiranje pošljete na:

Skupna občinska uprava občin Dolenjske, Germova ulica 4, 8000 Novo mesto, elektronski naslov organa: [email protected]

Za vlogo in izdajo dovoljenja se plača tudi upravno takso (podatki za plačilo upravne takse so navedeni na obrazcu, ki je za oddajo po navadni pošti ali elektronski poti dostopen TUKAJ, za elektronsko oddajo e-vloge pa kliknite TUKAJ).

Invalidi

Upravičenci veljavne karte za invalida in njihovi spremljevalci lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na označenem parkirnem mestu za invalida. Na ostalih parkirnih prostorih, kjer je določeno plačevanje parkirnine, so parkirnino dolžni plačati.

Uporabniki vozil na električni pogon

Posamezne javne parkirne površine oziroma njihovi deli so lahko določeni izključno za parkiranje vozil na električni pogon za namen polnjenja vozila.

Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih z namenom njihovega polnjenja največ do 6 ur.

Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, po izteku dovoljenega časa iz prejšnjega odstavka tega člena pa vozilo odpeljati.

Možnost brezplačnega parkiranja

Za vse uporabnike bo tudi po 1. 9. 2021 možnost brezplačnega parkiranja zagotovljena na javnih parkirnih površinah na Kolodvorski ulici v Trebnjem (območje nekdanjega skladišča in parkirišča Komunale Trebnje).

M. D.