Straža: Ker vlada ni zagotovila evropskih sredstev, je občina morala najeti 400 tisoč evrov dodatnega posojila

Občina Straža iz perspektive.

Občina Straža je imela v letu 2018 zelo ambiciozne načrte, realizacija pa je bila manj uspešna. Razlog za to je večinoma v tem, da država oziroma vlada ni izpolnila pričakovanih obveznosti iz naslova sredstev za investicije, predvsem iz naslova sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike. Občina je za to morala najeti tudi dodatno posojilo v vrednosti 400 tisoč evrov.

Občina Straža je imela lani 3,33 milijona evrov prihodkov in 3,79 milijona evrov odhodkov. To pomeni, da so porabili 460 tisoč evrov več kot so prejeli v občinsko blagajno, za kar so se dodatno zadolžili.

Prihodki dve tretjini načrtovanih

Občina je za leto 2018 načrtovala bistveno višje prihodke, in sicer v višini 5,11 milijona evrov. Realizacija v višini 3,33 milijona evrov pa je pomenila le slabi dve tretjini načrtovanega zneska za celo leto.

Največji izpad prihodkov je bil zaradi načrtovanih zneskov za investicije, sofinanciranih iz državnega proračuna in evropskih skladov.

V tem delu so na občini pričakovali, da bodo prejeli 1,19 milijona evrov, prejeli pa so le 73.867 evrov ali vsega 6,2 odstotka načrtovanega zneska.

Država oziroma vlada tako ni poskrbela za sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kjer je občina prejela le majhen del načrtovanega zneska.

Večina prihodkov v občinski proračun je tako iz naslova davkov.

Za občane zanimivi so še prihodki iz premoženja. Teh je bilo lani za 322.896 evrov. Občina oddaja v najem komunalno infrastrukturo (pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, sklenjena s Komunalo Novo mesto in Cerodom), poslovne prostore v Zdravstvenem domu, mrliško vežico, kiosk na avtobusni postaji, trgovski lokal in zaračunava najem grobnih polj ter uporabo prostorov v kulturnem domu.

Prihodkov iz glob in drugih denarnih kazni je bilo lani 15.369 evrov. Pri tem so 9.760 evrov prejeli na podlagi izdanih plačilnih nalogov Medobčinskega inšpektorata za redarstvo. Za degradacijo in uzurpacijo prostora (po inšpekcijskih odločbah o ugotovitvi nedovoljene gradnje ali pa na vlogo stranke pri izdaji gradbenega dovoljenja za legalizacijo) so prejeli 5.309 evrov.

Občina je tudi načrtovala, da bo 450.000 evrov prejela od prodaje zemljišč v Gospodarski coni Zalog. Prejeli pa so le 255.042 evrov.

Odhodki nižji zaradi manj investicij

Pri odhodkih so načrtovali porabo v višini 5,64 milijona evrov, realizacija pa je bila le 3,79 milijona ali dobrih 67 odstotkov načrtovanega zneska.

Izpad je bil predvsem zaradi investicij, kjer je bila poraba le 57,3-odstotna ali drugače, od načrtovanih 3,18 milijona evrov je bilo za investicije porabljenih le 1,82 milijona evrov.

Investicije: Za kaj so porabili denar?

V tem delu je občina lani kupila novo komunalno vozilo znamke Ford v vrednosti 27.627 evrov. Nadalje so 11.535 evrov porabili za nakup šestih prenosnih računalnikov, mobilni telefon in uničevalnih dokumentov, vse to za potrebe občinske uprave. V ta znesek je všteta še nekatera druga oprema.

– Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so porabili 1,01 milijona evrov.

V tem delu je občina posodabljala oz. dograjevala javno razsvetljavo (Vavta vas, Drča, GC Zalog, Hruševec), kanalizacijo (Straža – Hruševec, Jurka vas, Vavta vas, v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom, v športnem parku Breza) in vodovod (Straža – Hruševec). Izvajala se je rekonstrukcija ceste v Jurki vas, nadaljeval se je projekt izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn, končana je bila izgradnja balinišča v športnem parku Breza in prav tako v Brezi urejena meteorna kanalizacija.

– Za investicijsko vzdrževanje in obnove so porabili 698.415 evrov.

Izvajali so investicijsko vzdrževanje in preplastitve lokalnih cest, investicijsko vzdrževanje lesenega mostu v Lokah – zamenjava luči, izvajalo se je investicijsko vzdrževanje infrastrukture v najemu pri Cerodu, hidrantnega omrežja in ekoloških otokov.

Urejali so tudi prireditveni prostor (v Straži v ovinku), mlin v Vavti vasi, vaški dom Drganja Sela (izdelava fasade), Dom Partizan (izvedena krovska in kleparska dela, zamenjano stavbno pohištvo, postavljeno strelišče z elektronskimi tarčami), plačano je bilo stavbno pohištvo za mladinski dom Rumanja vas (kupljeno bilo v letu 2017).

Občina je sofinancirala tudi obnovo sanitarij v Osnovni šoli Vavta vas.

Izvedena je bila investicija Ureditev lokalne ceste in parkirnih površin v centru Straže (cesta in parkirišča, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija) ter investicija Ureditev ulic Stara cesta in Pod Srobotnikom.

Za nakup zemljišč so porabili 3.510 evrov, za podaljšanje licenc za antivirusne programe in nakup programa za server pa 2.373 evrov.

Za projektno dokumentacijo, študije in investicijski nadzor pri izvajanju investicij so plačali 62.634 evrov.

V letu 2018 je občina za sprotno financiranje najela okvirni kredit v višini 650.000 evrov pri poslovni banki Unicredit banka Slovenija in ga do konca leta tudi v celoti vrnila.

Težave pri financiranju projekta izgradnje hidravličnih izboljšav

Zaradi težav pri plačevanju stroškov investicije, ki so nastale zaradi nerealizacije prihodkov iz naslova sofinanciranje projekta izgradnje hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – izgradnja vodarn iz sredstev evropske kohezijske politike, je občina novembra 2019 ministrstvo za finance zaprosila za soglasje k zadolžitvi.

Po prejemu tega se je občina na novo zadolžila za 400.000 evrov. Z Banko Intesa Sanpaolo je podpisala pogodbo o najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij z odplačilno dobo 10 let.

V letu 2018 je bilo odplačano tudi 40.000 evrov – to je dvanajst obrokov glavnice dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2015 z odplačilno dobo 10 let.

Stroški župana in podžupana: 70.378 evrov

Na postavki Župan je bilo lani porabljenih 70.378 evrov. Od tega je podžupan prejel 4.161 evrov nagrade. Za županovo plačo, regres za letni dopust, prehrano med delom, stroške prevoza na delo in prispevke je bilo porabljeno 48.283 evrov ali povprečno 4.023 evrov mesečno.

Za reprezentanco (pogostitev ob prireditvah, ki jih organizira občinska uprava), nakup pisarniški materiala in za ostale stroške udeležbe na strokovnih seminarjih  je župan porabil 3.172 evrov.

Za policijsko zloženko, žepni koledar in pobarvanko, v kateri je imela občina svoj oglas, je bilo porabljenih 766 evrov. Za nakup prenosnega računalnika za župana pa še 1.285 evrov.

J. M.