Sodražica: Dobri gospodarji, težave zaradi slabega vladnega črpanja evropskih sredstev

Sodražica (foto: Občina Sodražica)

Občina Sodražica je ena redkih občin, če ne celo edina, ki ima na svoji spletni strani objavljeno Poročilo o opravljeni notranji reviziji investicijskih odhodkov, hkrati pa to dopolnjuje še z obširnim Poročilom Nadzornega odbora. Oboje je bilo sestavni del gradiva za eno od zadnjih občinskih sej.

Na portalu Moja Dolenjska pogosto pregledujemo, kaj se dogaja v posameznih občinah, pozorni smo na porabo občinskega in proračunskega denarja, s tem povezane pa so tudi obravnave posameznih tematik na sejah občinskih svetov. Pri tem ugotavljamo različne pristope in načine dela občinskih vodstev. Doslej še nismo zasledili, da bi kateri od županov naročil poročilo o notranji reviziji, kjer bi revizorji tako natančno pregledovali porabo občinskega denarja kot je to v primeru Sodražica. Tudi poročila nadzornih odborov, ki so vzpostavljeni v vsaki občini, so praviloma zelo kratka. Ponekod celo le stavek ali dva.

V Sodražici pa je to drugače in prav je tako.

Revizorji so po naročilu župana preverili porabo denarja za občinske investicije, ki jih je občina izvajala v letu 2016. Končne ugotovitve so, da je “finančno poslovodenje na zelo visoki ravni, sodelovanje strokovnega osebja občine korektno, v pregledanem letu pa niso obstajala tveganja nepravilne uporabe predpisov in neupravičene rave sredstev zunaj namenov poslovnega procesa občine”. Izdali so pozitivno mnenje.

Občinske investicije v letu 2016

V nadaljevanju predstavljamo, katere investicije je izvajala občina, ki ima okrog 2300 prebivalcev in se uvršča med manjše v regiji. V letu 2016 je bilo 16 projektov, ki so bili različno veliki. Od nekaj tisoč evrov do 531.556 evrov. Skupna vrednost vseh je bila 833.034 evrov. Realizacija glede na načrtovani znesek v letnem proračunu je bila 92,9-odstotna. Pri tem je treba povedati, da gre pri tem za rebalans letnega proračuna, če bi to primerjali s prvotnimi načrti, ko je bilo za investicije predvideno kar 1,328.176 evra, pa je bila realizacija le 62,7 odstotka. Vendar pa gre pri tem za izpad pri projektu Oskrba s pitno vodo Sodražica – Ribnica – Kočevje. Slednje pa ni bilo povezano neposredno z delom občine, pač pa vladnih služb, vlade torej.

Kaj se je dogajalo pri projektu oskrba s pitno vodo?

Projekt se je začel izvajati komaj v letu 2016 in naj bi se zaključil v letu 2019. Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje bo sicer z izboljšavo in izgradnjo vodovodnega sistema, čistilnih naprav, črpališč in vodohranov ter priključitvijo novih prebivalcev prispeval k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo z varno in zdravo pitno vodo prebivalcev na tem območju. Skupno je za celotno območje predvidena izgradnja 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Nosilec izgradnje je občina Kočevje, ki ostalima dvema (Sodražici in Ribnici) nadalje zaračunava, kar se nanaša na njih.

Predvidena vrednost projekta kot celote je 25,26 milijona evrov, za kar bi morala država črpati evropska sredstva. Ker pa je pri tem na nivoju države vse zastalo, črpanje je namreč povsod katastrofalno slabo, je tudi projekt za oskrbo vode na območju Kočevja, Ribnice in Sodražice zastal.

Vrednost projekta po posameznih občinah je sicer naslednji: Kočevje 13,7 milijona evrov, Ribnica 7,9 milijona in Sodražica 3,6 milijona evrov.

Projekt bi se moral zaključiti že leta 2015, pa se takrat še niti začel ni. Razlog za to je v vladnih službah. Vlada namreč ni odobrila začetka črpanja denarja. Začelo se je šele lani, občina Sodražica pa je oktobra in novembra za to skupno plačala 73.826,72 evra, kakor je to razvidno tudi iz poročila nadzornega sveta.

Projekti, ki jih je Občina Sodražica izvajala v letu 2016, in so jih preverili revizorji:

  1. Oskrba s pitno vodo
  2. Nakup in obnova poslovne zgradbe – Zadruga: vrednost 75.000 evrov

Od KGZ Ribnica, z. o. o., so odkupili poslovno zgradbo, v kateri naj bi bil tudi sedež občinske uprave. Kupnino bodo odplačevali po obrokih.

3. Aglomerioracija Gora: vrednost 10.870 evrov

To bo nadaljevanje na podlagi uspešno izvedene komasacije na Gori. Načrtovana je obnova in dograditev potne mreže ter sanacija novonastalih zemljišč na območju komasacije. Lani je bila izdelana dokumentacija za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije, ki jo je izdelala Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana.

4. Investicije in investicijsko vzdrževanje: vrednost 53.095 evrov

Projekt je vseboval celotno investicijsko urejanje občinskih in javnih poti ter javne infrastrukture. V letu 2016 in delno v letu 2017 so predvidevali večji poseg modernizacije občinske ceste v odseku v naselju Kotel, ki je bilo še eno zadnjih naselij v občini brez asfalta.

5. Most Lipovšica: vrednost 78.711 evrov

Pri tem je šlo za obnovo mostu na občinski cesti Lipovšica – Vinice. Most je bil že dalj časa v slabem stanju, po zimi 2014/2015 pa je prišlo do večjih poškodb na cestišču čez most. Po zasilnem interventnem saniranju je bilo treba most v celoti obnoviti oziroma v večji meri na novo zgraditi. Projekt so izvajali v drugi polovici leta 2016, financirali pa dvoletno, delno še v letu 2017.

6. Ureditev centra Sodražica: vrednost 13.377 evrov

Projekt vključuje izgradnjo dveh avtobusnih postajališč v centru Sodražice, ureditev vsaj enega dodatnega parkirišča v centru in dodatno postavitev ustrezne javne razsvetljave in ureditev prehodov za pešce v Sodražici, kar je od občine zahteval prometni inšpektorat. Potega tega je v okviru obnove regionalne ceste na odseku skozi trg predvidena celovita rekonstrukcija cestišča, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in drugih vodovodov. Občina bo sodelovala kot sofinancer z državnim podjetjem DRSI, v letu 2016 pa so izdelali enega od načrtov, kar je bila vrednost, ki so jo porabili za ta del.

7. Nakup stavbnih zemljišč: vrednost 42.990 evrov

V letu 2016 so plačali drugi obrok nakupa solastniškega deleža na zemljišču, kjer je travnato igrišče, pri osnovni šoli in zemljišča, kjer je predvidena nova avtobusna postaja v Sodražici.

Iz zadnje seje občinskega sveta

Občinski svet se je na zadnji seji sešel v četrtek, 19. oktobra. Obravnavali in potrdili so rebalans letošnjega proračuna. Pred tem je bil namreč veljavni proračun, ki so ga sprejeli že ob koncu leta 2015.

Zaradi spremenjenih okoliščin, zlasti neizvedbe dveh večjih projektov, to je projektov Agromelioracija Gora in GOŠO, za katera navajajo, da žal ni bilo mogoče pridobiti sofinancerskih evropskih oziroma državnih sredstev in se prestavljata v naslednje proračunsko obdobje, je župan predlagal za slab milijon nižji rebalans proračuna tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Slabše od načrtovanega gre pri odprodaji stavbnih zemljišč, po drugi strani pa opazno povečanje pri komunalnem prispevku. Slednje pomeni, da zasebne naložbe v občini okrevajo. Na odhodkovni strani pa so se povečali stroški dela pri vseh proračunskih porabnikih, najbolj opazno pri zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnih ustanov, kar je posledica odpravljanja varčevalnih ukrepov vlade.

Po spremembah bodo proračunski prihodki 2,981.389 evrov, odhodki pa 3,196.730 evrov. Poraba bo torej višja za 215.341 evrov. To bodo delno pokrili s prenesenimi sredstvi iz preteklih let, delno pa z zadolžitvijo.

O občini

Župan občine Sodražica je Blaž Milavec. Občina je bila ustanovljena leta 1998 z izločitvijo iz Občine Ribnica. Meji na občine Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Ribnica. Razprostira se na 49,5 km² površine, v 23 naseljih po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija za leto 2013 živi 2263 prebivalcev. V občini je 849 hišnih številk.