Šmarješke Toplice: Za razvojne projekte skoraj toliko kot znaša njihov letni proračun

Šmarješke Toplice (foto: Občina Šmarješke Toplice)

Občina Šmarješke Toplice, ki ima vsega okoli 3300 prebivalcev, bo letos za razvojne programe namenila 3,74 milijona evrov ali 1.134 evrov povprečno na vsakega občana, od tega bo 2,15 milijona evrov lastnih sredstev in 564 tisoč evrov (dobrih 15 %) iz evropskih skladov. Preostali denar bo iz državnega proračuna, pa tudi od zasebnih in tujih partnerjev. Načrtovani proračun za leto 2018 je 3,82 milijona evrov.

To pomeni, da bodo letos v razvojne programe vložili skoraj toliko kot imajo letnega proračuna. Pri tem bo 57,5 odstotka občinskih sredstev, razliko bodo pridobili iz drugih virov. V preteklih letih so za razvojne projekte skupno namenili 7,5 milijona evrov, pri čemer je bila večina (6,8 milijona evrov) občinskega denarja.

Preverili smo, kaj vse ima občina v načrtu za leto 2018. Glavnino bodo namenili za varovanje okolja in naravno dediščino ter promet in prometno infrastrukturo, sledita pa komunalna dejavnost (oskrba s pitno vodo) in gospodarstvo (programi za spodbujanje razvoja in turizma).

Podrobnejši načrt kaže naslednje:

 • Promet, prometna infrastruktura in komunikacije:                         919.660 evrov

V okviru tega bodo denar razdelili po naslednjih področjih:

 1. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 348.119 evrov

V okviru tega bodo  za vzdrževanje lokalnih cest porabili 217.300 evrov. Za ureditev lokalne ceste Družinska vas – Bela Cerkev načrtujejo porabo v višini 106.094 evrov. Za gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi bodo porabili 95.725 evrov. V načrtu imajo še projekt Sava Krka bike (13.000 evrov) in lokalno cesto Obrh – Žaloviče (12.725 evrov).

2. Urejanje cestnega prometa: 108.725 evrov

Največ, 95.725 evrov, bo šlo za gradnjo in vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi.

3. Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: 462.816 evrov

Največ od tega, 315.863 evrov, bodo namenili za ureditev enostranskega pločnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti na relaciji Zbure – Šmarješke Toplice. Za kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo v Družinski vasi bodo namenili 20.000 evrov, za vzdrževanje in gradnjo ob državni cesti pa 75.953 evrov. Za ureditev kolesarske povezave na relaciji Novo mesto – Šmarješke Toplice – Zbure načrtujejo porabo 51.000 evrov.

 • Gospodarstvo:                                                                                    211.313 evrov

V okviru tega bodo za spodbujanje razvoja malega gospodarstva namenili 100.000 evrov. Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pa še 111.313 evrov. V okviru slednjega bodo urejali tematsko pot – vir življenkjske energije, turistično infrastrukturo, mrežo postajališč za avtodom, 1000 evrov pa bodo namenili za promocijo Turističnega kompleksa Klevevž. Za projekt Nordijska hoja na podeželju bodo dali 48.813 evrov (pri tem bodo sodelovali tudi domači partnerji), za Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju bo šlo 22.000 evrov in za Muzej vode še 12.000 evrov.

 • Varovanje okolja in naravne dediščine:                                        1.214.945 evrov

V okviru tega bodo za zbiranje in ravnanje z odpadki namenili 81.651 evrov in za ravnanje z odpadno vodo 255.437 evrov, za pomoč in podporo ohranjanju narave pa 877.847 evrov. Pri tem gre za projekt Doživetje vodne transverzale panonskega in jadranskega morja, pri čemer bodo sodelovali tudi ostali partnerji (tako domači kot tuji), ki bodo projektu zagotovili večino, dobrih 832 tisoč evrov.

 • Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost: 1.108.943 evrov

V tem sklopu bodo za prostorsko načrtovanje namenili 115.999 evrov. Med drugim 90.516 evrov namenili spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta. Za Oskrbo z vodo bodo namenili 847.517 evrov, največ od tega (683.829 evrov) za nadgradnjo sistema pitne vode na območju občine. Za subvencije komunalne infrastrukture (kanalizacijo in vodovoda) ter izgube bodo namenili 80.000 evrov. Za vzdrževanje kanalizacije in vodovoda pa še 77.978 evrov. Za vodovod Vinji Vrh (visoka cona) bodo dali 5.700 evrov. Za nakup zemljišč bodo namenili 127.427 evrov.

 • Zdravstveno varstvo:                                                                           32.960 evrov

V tem sklopu bodo 2.900 evrov porabili za nakup zdravstvenih pripomočkov in 30.060 evrov za ureditev prostorov za razširitev delovanja zdravstva.

 • Kultura, šport in nevladne organizacije:                                          106.862 evrov

V tem sklopu bodo za obnovo kulturne dediščine namenili 4.000 evrov. Za knjižničarstvo in založništvo 10.000 evrov, knjižnici bodo nakazali še 10.000 evrov. Za programe v kulturi bodo namenili 25.500 evrov. Največ pa bo šlo za šport in prostočasne aktivnosti, pri čemer bodo največ, 74.362 evrov, namenili za programe za mladino.

 • Za izobraževanje:                                                                                16.100 evrov

Ta denar bo šel v celoti za Osnovno šolo Šmarjeta, za projekt rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidavo.

 • Izvajanje programa socialnega varstva:                                            30.000 evrov

V sklopu tega bo šel denar v celoti za socialno varstvo starih.

Ostalo:

 • Občinska uprava:                                                                                 12.000 evrov
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:                                  76.000 evrov
 • Kmetijstvo in živilstvo:                                                                        16.000 evrov

Načrtovani viri sredstev:

 • Lastna proračunska sredstva:                                                             2.153.955 evrov
 • Iz državnega proračuna:                                                                       174.138 evrov
 • Evropska sredstva:                                                                               564.141 evrov

Skupaj:                            2.892.233 evrov

Preostali znesek do 3.744.773 evrov bodo prispevali domači partnerji (346.491 evrov) in tuji partnerji (506.047 evrov).

Predstavitev občine

Občina Šmarješke Toplice je začela poslovati kot samostojna lokalna skupnost s 1.1.2007 z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Na referendumu 29. 1. 2006 so občani dveh krajevnih skupnosti, KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta, izrazili željo, da želijo nadaljevati skupno in neodvisno pot v novi lokalni skupnosti. Zato je državni zbor 1. 3. 2006 dal potrditev k javno izraženi želji občank in občanov 24 vasi na ozemlju novonastale občine Šmarješke Toplice.

Površina občine je 34,2 kvadratnega kilometra, kjer je 24 naselij. Ob tem imajo 101 kilometer občinskih cest in 20 kilometrov državnih cest.

Vir: Občina Šmarješke Toplice in proračunski dokumenti za leto 2018.

J. M.