Šmarješke Toplice: Izgradnja kanalizacije v Dolenjem Kronovem

Podpis pogodbe

Občina Šmarješke Toplice bo pričela z izgradnjo kanalizacije v naselju Dolenje Kronovo. Pogodbo o izvedbi projekta sta v sredo podpisala župan, Marjan Hribar in predsednik uprave podjetja KOSTAK, d. d., Miljenko Muha.

Projekt se bo pričel izvajati v mesecu maju.

Skladno s pogodbenimi določili bo prva faza (tlačni vod do centralne čistilne naprave) zaključena v štirih mesecih po uvedbi v delu, druga faza (celovita izgradnja kanalizacije v naselju) pa do konca letošnjega leta.

Vrednost pogodbenih del znaša 707.593,66 evra (z davkom na dodano vrednost). Iz občine so sporočili, da je bilo podjetje Kostak z najugodnejšo ponudbo izbrano v postopku javnega naročila.

Podatki o projektu

Naselji Družinska vas in Dolenje Kronovo v občini Šmarješke Toplice še nimata urejenega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Stanovanjski objekti imajo pretočne greznice, odpadna voda ponika v zemljo in onesnažuje podtalnico, kar je za turistično tako zelo pomembno občino nesprejemljivo. Občina Šmarješke Toplice želi ustrezno urediti tudi to področje. V naselju Dolenje Kronovo je tudi dotrajan in pod dimenzioniran vodovod, grajen leta 1975, iz polietilenskih cevi, premera 90 mm, ki je potreben obnove.

Obravnavano območje se nahaja na izrazito kraškem področju, del naselja Dolenje Kronovo pa občasno tudi poplavi reka Krka.

Predmet projekta je kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda za naselje Dolenje Kronovo in del Družinske vasi.

Predvideno je, da se na ta kanalizacijski sistem naveže tudi kanalizacijski sistem spodnje Družinske vasi po predhodno že izdelani projektni dokumentaciji (javno naročilo vodi DRSI in je v teku), v prihodnosti tudi kanalizacija naselja Bela Cerkev (predmet posebnega projekta) in kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda iz predvidene turistično storitvene gospodarske cone Dolenje Kronovo (predmet posebnega projekta) nato pa se celoten sistem preko črpališč in tlačnih vodov vodi do obstoječega kanalizacijskega sistema do obstoječe čistilne naprave Šmarješke Toplice.

Objekti, ki so sedaj priključeni na greznice, se po izgradnji celotnega javnega kanalizacijskega sistema prevežejo na le tega. Pri tem je potrebno vse padavinske vode izločiti iz priključka na javni kanal za odvod komunalnih odpadnih voda.

Ob prevezavi komunale odpadne vode iz teh objektov na projektirano kanalizacijo, se greznice opustijo. Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko uporabljajo samo za zadrževanje padavinskih voda. Sistem je zasnovan tako, da poteka kanalizacija večinoma po javnih površinah in delno po zasebnih zemljiščih, v soglasju z lastniki le teh. Trasa kanalizacije je prilagojena tudi obstoječim podzemnim komunalnim vodom.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije Kanalizacijski sistem Družinska vas – Dolenje Kronovo z navezavo na obstoječo čistilno napravo, se za naselje Dolenje Kronovo projektira tudi obnova dotrajanega in podimenzioniranega vodovoda, grajenega l. 1975, iz polietilenskih cevi, premera 90 mm. Trasa novega vodovoda, ki bo nadomestil predmetni dotrajani vodovod v Dolenjem Kronovem, v večjem delu poteka vzporedno s projektirano kanalizacijo, zato je nujno, da se ju izvede sočasno.

V ta namen se izvede tudi obnova predmetnega vodovodnega omrežja, ki bo naselju Dolenje Kronovo zagotavljalo ustrezne količine sanitarne in požarne vode, poleg tega bo omogočalo tudi širjenje vodovodnega omrežja, za zagotavljanje sanitarne in požarne vode, na območje predvidene GC Dolenje Kronovo, z izvedbo novega omrežja pa bosta sproščeni tudi dve zazidljivi parceli, na katerih je sedaj, zaradi diagonalnega poteka trase obstoječega vodovoda, onemogočena gradnja (vir).

M. D.