Slovenski policisti zelo dobro plačani in opremljeni

Slika je simbolična.

Policisti so v Sloveniji zelo dobro plačani, posebno še, če to primerjamo z ostalimi zaposlenimi. Morda je tudi to lahko spodbuda tistim, ki se v teh dneh odločajo za nadaljnje šolanje. Podatki pa tudi kažejo, da stavka t. i. šefovskega sindikata res ni potrebna. Na to bi jih morda lahko opozorili že policisti sami. Poleg dobro plačanega dela je za slovensko policijo tudi značilno, da so dobro opremljeni, vse to se je spremenilo v zadnjem času.

Povprečna bruto plača policistov se je v zadnjih desetih letih povečala s 1.822,72 evra v decembru 2010 na 3.317,01 evra v decembru 2020, povečanje je bilo kar 82-odstotno. 

Če iz lanske decembrske plače izvzamemo dodatek za delo v rizičnih razmerah (t. i. covid dodatek), je bilo povečanje 41,9-odstotno. Povprečna bruto plača policistov v decembru 2020 brez tega covid dodatka je bila 2.586,45 evra in za 41,9 odstotka višja kot decembra 2010.

Primerjava povprečne bruto plače policista s povprečno bruto plačo v državi:

Povprečna bruto plača v SLO Povprečna bruto plača policistov Povečanje, v %
December 2010 1534,04 1822,72 18,81
November 2020 2027,21 3317,01 63,62

Statistični urad RS ima podatke o plačah v Sloveniji objavljene za november.

Podatki pa pokažejo, da so bile povprečne policijske plače ob koncu leta za kar 63,62 odstotka višje od povprečnih plač v državi. To je za skoraj dve tretjini.

Povprečne plače policistov po letih, podatki so za december vsako leto:

Leto Povprečna bruto plača policistov, v evrih Povprečna bruto plača brez dodatkov za migracije in epidemijo, v evrih
2010 1822,72 1822,72
2011 1791,79 1791,79
2012 1824,46 1824,46
2013 1755,43 1755,43
2014 1803,89 1803,89
2015 2087,84 2216,44
2016 2013,93 2013,93
2017 2058,50 2059,39
2018 2137,89 2157,39
2019 2476,89 2476,89
2020 2586,45 3317,01

Dodatek za migracije so policisti prejeli v letu 2015. V letu 2020 pa prejemajo dodatek za epidemijo, to je t. i. covid dodatek.

Več o izplačanih plačah vseh zaposlenih v Policiji, Inšpektoratu za notranje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve za mesec januar 2021 smo poročali tukaj.

Spremembe, ki so vplivale na gibanje plač

Bistvene spremembe, ki so poleg rednih napredovanj v plačne razrede in nazive v letih od 2010 do 2020 vplivale na gibanje plač policistov in drugih javnih uslužbencev, so:

  • od 1. junija 2012 do 31. maja 2013 se je za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev začela uporabljati plačna lestvica, ki je znižala do tedaj veljavne vrednosti plačnih razredov za 8 odstotkov;
  • od 1. junija 2013 do 31. avgusta 2016 so se uporabljale dodatno znižane vrednosti plačnih razredov, in sicer so bile vrednosti plačnih razredov linearno znižane za 0,5 odstotka, nato pa so bili še progresivno zmanjšani razponi med plačnimi razredi (od 4 odstotke do 3,84 odstotka);
  • s 1. septembrom 2016 je bilo odpravljeno znižanje vrednosti plačnih razredov;
  • septembra 2016 so bila na podlagi zavez iz stavkovnega sporazuma posamezna delovna mesta v V., VI. in VII/1. tarifnem razredu uvrščena za enega do tri plačne razrede višje. Glavnini policistov, ki izvajajo naloge na terenu, so se osnovne plače povišale za dva plačna razreda (približno 8 odstotkov);
  • s oktobrom 2017 so bila za en plačni razred višje uvrščena delovna mesta, ki so bila uvrščena nad 26. plačnim razredom;
  • junija 2018 so bila vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katera se zahteva poklic policista, presistemizirana v ustrezna delovna mesta v VI. tarifnem razredu. Policisti, ki so zasedali ta delovna mesta, so bili premeščeni na ustrezna delovna mesta v VI. tarifnem razredu. S premestitvijo so bili policisti uvrščeni najmanj en plačni razred višje;
  • s 1. januarjem 2019 so bila na podlagi dogovorov Vlade RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja delovna mesta policistov uvrščena za en plačni razred višje;
  • od 1. septembra 2019 dalje javnim uslužbencem pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer se je dodatek za delo ponoči povečal s 30 na 40 odstotkov urne postavke, dodatek za delo v nedeljo s 75 na 90 odstotkov urne postavke, dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, pa z 90 na 120 odstotkov urne postavke;
  • od 1. julija 2020 se v javnem sektorju izplačuje redna delovna uspešnost, za katero se nameni 2 odstotka mase sredstev za osnovne plače v posameznem organu.

Poleg tega se na podlagi stavkovnih sporazumov od 2012 dalje v policiji ter od 2013 dalje v Ministrstvu za notranje zadeve za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela nameni zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela.

Od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 se je za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela namenilo še dodatnih 1,25 milijona evrov mesečno (15 milijona evrov letno) za izvajanje posebnega projekta Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Javnim uslužbencem je bilo zadnje izplačilo, to je za december 2020, izplačano pri plači za januar 2021 (izplačilo plače 5. februarja 2021).

Trenutno: Za čas pogajanj s Policijskim sindikatom Slovenije o njihovih stavkovnih zahtevah je vlada že sprejela nov projekt, na podlagi katerega se bo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela namenilo enak obseg sredstev, projekt pa se bo izvajal do 31. marca 2021.

Povprečje bruto plač policistov v obdobju od decembra 2010 do decembra 2020:

Več o tem lahko preberete tukaj: Gibanje plač policistov v obdobju od 2010 do 2020 

Izplačila za januar 2021 so bila izredno visoka. Pri tem se postavlja tudi vprašanje korektnosti do plač ostalih v javnem sektorju, med drugim tudi zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev.

J. M.