Slovenija utrdila svoj položaj v skupini naprednejših držav evroobmočja

(vir: arhiv)

Slovenija z bonitetno ceno S&P (AA-), Fitch (A), Moody’s (A3) in DBRS (AH) je kot prva v srednji in vzhodni Evropi, ob ugodnih razmerah na finančnih trgih, ter ob zaupanju vlagateljev zaradi kredibilnih vladnih ukrepov izdala dolgoročne 60-letne evrske obveznice, z dospelostjo leta 2081.

Zaupanje v Slovenijo raste, to je v času pandemije uspelo le redkim državam. 

S tem pomembnim podaljšanjem referenčne tržne krivulje donosnosti je država utrdila svoj položaj v skupini naprednejših držav evroobmočja.

Tako si Slovenija strateško ustvarja, širi in krepi investitorsko zaledje na evrskih dolžniških kapitalskih trgih. S tako strategijo dosega Slovenija večji obseg povpraševanja in ugodnejše pogoje zadolževanja. Izrazito izboljšuje porazdelitev zapadlosti obveznic Republike Slovenije ter optimizira dolg državnega proračuna.

Slovenija tako pomembno znižuje tveganje refinanciranja dolga državnega proračuna.

60-letne evrske obveznice so bile izdane z donosom do dospetja 0,70 % in kuponsko obrestno mero 0,6875 % v višini 0,5 milijarde evrov. To  je primerljivo z državama, kot sta Francija in Belgija.

Slovenija tako nadaljuje tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v obveznice države. Investitorji zaupajo v odločitve in ukrepe Vlade RS za omilitev posledic pandemije covid-19 za državljane in gospodarstvo.

V letošnjem letu je Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja -0,096 % in kuponsko obrestno mero 0 % v višini 1,75 milijarde evrov. Za financiranje izvrševanja državnega proračuna skladno s Programom financiranja je država tako že zagotovila 2,9 milijarde evrov dolgoročnega financiranja.

V januarju 2021 je Slovenija že odplačala 1,65 milijarde dolga. V preostanku leta 2021 pa v odplačilo zapade še dodatnih 1,95 milijarde evrov dolga.

Ta izdaja obveznic pomeni priznanje na mednarodnih trgih in dodatno zaupanje v odločitve in ukrepe Vlade RS v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic covid-19.

M. D.