Škocjan: Občina izredno uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz EU

Škocjan (kraji.eu)

Občina Škocjan je doslej uspela z vsaj petimi neposrednimi občinskimi projekti. Samo v letu 2017 so prejeli 5,75 milijona evrov nepovratnega denarja tako iz evropskih strukturnih skladov kot od države. Za občino je to veliko in je več kot znaša povprečni enoletni občinski (redni) proračun.

Občinski svet je nedavno sprejel rebalans proračuna za leto 2018, v katerem so prihodke povečali za 2,1 milijona evrov. Kot razlog so navedli dodatna nepovratna sredstva, ki jih bodo prejeli za vodovod in komunalno ureditev poslovne cone v občini. Njihov letni proračun bo tako 6,57 milijona evrov, od tega bo kar 2,8 milijona evrov ali 42,6 % nepovratnega denarja, večinoma iz evropskih skladov. To pomeni, da je bila občina pri prijavljanju na razpise zelo uspešna. Glede na nekatere ostale občine v regiji, kjer ni nič ali skoraj nič mogoče, je to nedvomno uspeh.

Občina Škocjan, zemljevid.

V občini je okoli 3200 prebivalcev, v občinski upravi pa je 10 zaposlenih (vključno z direktorico uprave Petro Pozderec), ki skrbijo in bdijo nad vsem, kar je potrebno.

Občina Škocjan je v letu 2017 pridobila naslednja nepovratna sredstva:

Za regionalni cesti Dobrava in Bučka 3.000.000
Vodovod, projekt hidravlične izboljšave   840.000
Poslovna cona   820.000
Regijska kolesarska steza   790.000
Eko socialna kmetija   200.000
Zeliščarski center    96.000
Polnilnica za el. avtomobile      2.900
Defibrilator      1.500
Skupaj: 5.750.400

Vir: Občina Škocjan

V skupni znesek so všteta nepovratna sredstva iz evropskih skladov in nepovratna sredstva iz državnega proračuna za posamezne projekte.

Projekti, ki jih je sofinancirala Evropska unija

Preverili smo tudi, kako uspešna je bila občina v preteklih letih pri prijavljanju projektov na razpise za nepovraten evropski denar. Podatki vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko kažejo, da je občina doslej na razpisih uspela z vsaj petimi projekti. Zneski v naslednji tabeli kažejo odobrena nepovratna sredstva iz evropskih skladov.

Energetska sanacija stavb   190.632,72
Vzpostavitev e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij   238.677,00
LC Goriška vas – Klenovik – V. Poljane – Zbure (lokalna cesta)   911.014,00
Obnova občinskih vodovodov   940.000,00
Prometna in komunalna ureditev GTC Škocjan 1.057.222,97
Skupaj:                                                                                               3.337.546,69

Vir: Seznam projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (eu-skladi.si/sl/seznam-projektov)

V nadaljevanju kot zanimivost predstavljamo dva majhna, vendar zelo zanimiva projekta, ki kažeta, da je v občino možno pripeljati denar tudi za takšne “drobne”, vendar za razvoj kraja pomembne stvari.

Projekt eko socialne kmetije

Projekt eko socialne kmetije se je v letu 2017 premaknil iz mrtve točke. Gre za projekt, kjer je občina Škocjan nosilka projekta v regiji, poleg nje se je na razpis s podobnim projektom prijavila še Občina Kočevje. Občini sta nato sklenili dogovor o delitvi denarja v višini 350.000 evrov nepovratnega denarja, pri tem je Škocjan dobil 200.000 evrov, Kočevje pa 150.000 evrov. Po tem projektu bodo na Bučki kupili kmetijo, obstoječe objekte bodo prenovili v dnevni center in uredili kmetijo kot celoto.

Zeliščarski center Jugovzhodne Slovenije na 7 ha zemljišč

Občina Škocjan je tudi vodilni partner v projektu Zeliščarskega centra JV Slovenije. V sodelovanju z Društvom Sonček, Prostovoljnim gasilskim društvom Zagrad, Turističnim društvom Zagrad in Mizarstvom Bajt se je prijavila na razpis za nepovratna evropska sredstva, kjer bo iz evropskih skladov pokriti 80 odstotkov investicije. Projekt se bo izvajal na območju Zagraškega loga v občini Škocjan. S tem bodo popestrili turistično ponudbo. Namen projekta je vzpostavitev in delovanje centra, ki zajema: obnovo, postavitev nove vsebinske zasnove večnamenskega objekta, ureditev območja 7 ha v zeliščarski park z zeliščarskimi nasadi, ureditev obstoječih objektov kulturne dediščine. Vrednost projekta je 162.000 evrov, od tega bo občina Škocjan plačala le 66.000 evrov.

Občina Škocjan je zelo uspešna pri pridobivanju nepovratnega denarja za projekte v občini. Samo iz evropskih strukturnih skladov je za svoje neposredne projekte pridobila znesek, ki je približno enak povprečnemu letnemu proračunu občine z vsega okoli 3200 prebivalci. Za vsakega prebivalca so občinske službe samo iz Evropske unije pridobile neposredno več kot 1000 evrov nepovratnega denarja.

A. L.