Škocjan: Kako potekajo posamezni projekti?

Škocjan (panorama)

Občina Škocjan ni velika občina glede na prebivalstvo in površino, vendar se zelo hitro razvija, v občini namreč izvajajo številne projekte. Pri tem so uspešni tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev tako od države kot iz evropskih skladov.

V občini potekajo številni projekti. Preverili smo nekatere med njimi, ugotovitve pa predstavljamo v nadaljevanju.

Vodovod na območju Škocjana

Gradbena dela v Dobravi so končana, nadaljuje se z gradbenimi in montažnimi deli vodovodnega omrežja iz smeri Škocjana proti mostu čez reko Krko. Dela na vodohranu Zloganje so končana, sledijo še zadnja usklajevanja elektro projekta, nakar sledi izvedba cevovoda pri vrtini Škocjan.

Plinifikacija v občini

Po izvedenih pogajanjih je občina Škocjan povabila ponudnike k oddaji končnih ponudb, nato so 21. maja 2018 izdali odločbo o podelitvi koncesije. Izbrani koncesionar je podjetje Petrol, d. d., Ljubljana, s katerim so sklenili koncesijo za 30 let. Petrov bo zdaj v roku dveh let občino opremil z zemeljskim plinom tako, da bo izvedel vod v Poslovni coni Škocjan in vse ob regionalni cesti do središča Škocjana. Naselja Dobriška vas, Grmovlje, Dolnja Stara vas in Zavinek pa bodo vod za zemeljski plin prejeli do 30. junija 2021, vendar morajo občani izkazati vsaj 30-odstotno zainteresiranost za napeljavo na plinovod.

Cesta s pločniki v Dobravi pri Škocjanu

Za pločnik ob lokalni cesti Dobrava – Zameško so na seji dejali, da je pripravljen za asfaltiranje, to naj bi bilo končano do 15. junija. Dela na ostalem delu trase pločnika pa potekajo z izvedbo vodovoda, kar pomeni, da so cevi že vgrajene v prihodnji pločnik iz smeri Škocjana do odcepa za gasilski dom v Dobravi.

Cesta s pločniki na Bučki

Občina je z ministrstvom za infrastrukturo že podpisala sporazum o sofinanciranju, od takrat dalje pa potekajo tudi potrebne aktivnosti za to. Postopek je trenutno v fazi izbire izvajalca. Po tem bodo začeli z deli. Celotna investicija je razdeljena v dve fazi. Prva faza je od Jerman vrha do vključno šole na Bučki. Za drugo fazo pa občina še pridobiva potrebna zemljišča.

Krožno križišče v poslovni coni

V začetku maja je škocjanski župan Jože Kapler podpisal sporazum o sofinanciranju države za rekonstrukcijo krožnega križišča za poslovno cono Škocjan. Vprašanje zemljišč je rešeno, v prihodnjih mesecih bodo opravili javno naročilo za izbiro izvajalca, temu bodo sledila gradbena dela.

Ekosocialna kmetija – nastanitvene enote na Bučki

V občini predvidevajo, da bodo v letu 2018 pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo za to. Pred tem bodo odkupili še kmetijo, nato pa v letih 2019 in 2020 izvedli še investicijo. Projektant je izbran in že izvaja tudi projektiranje.

Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije

Občina je 20. aprila 2018 prejela odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s katero so dobili dovoljenje, da lahko začnejo z aktivnostmi. Imeli so že dva sestanka s partnerji, urejajo tudi finančno korespondenco in označevanje projekta ter konzorcijsko pogodbo med partnerji. Projekt je razdeljen v dve fazi. Prva bo zaključena v letu 2018, druga pa v drugi polovici leta 2019. Predvidena so tudi evropska sredstva in 70-odstotno sofinanciranje s strani EU. V rekonstrukcijo objekta bo sicer vloženo 181.400 evrov.

Večnamenski dom v Škocjanu

Občina pripravlja dokumentacijo. Izvedene so tudi vrtine oz. sondacija terena. Rezultati kažejo, da bo kulturni dom na izbrani lokaciji možno postaviti, potrebni pa bodo nekateri ukrepi za to. Občina je trenutno v postopku izbire projektanta, ki bo na podlagi raziskav pripravil ustrezne projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektiranje bo potekalo v letu 2018. Stavba bo projektirana kot skoraj nič-energijska, v občini se nadejajo sofinanciranja investicije s strani Eko sklada.

Prenova nekdanjega župnišča v muzej

Pri tem načrtujejo pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz programa Interreg. Predvideni rok prijave na razpis pa je v drugi polovici leta 2018. Občinska uprava je trenutno v zaključni fazi priprave razpisne dokumentacije projekta.

Izdelava idejne zasnove ureditve območja ob Radulji v Škocjanu

Občina je projekt PGD prejela 28. maja, 30. maja pa so na Upravno enoto Novo mesto poslali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Dopolniti jo bodo morali še s stavbno pravico Direkcije za vode, za kar so vlogo poslali že 24. aprila, vendar odgovora kljub posredovanju še niso prejeli.

Izdelava komunalne rešitve za vrtec in šolo na Bučki

Občina je v postopku izbire izvajalca za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v tem delu.

Komunalna oprema gospodarske cone II. faza

Občina se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko poslovne infrastrukture za komunalno opremo II. faza v gospodarski coni. Buli so uspešni, odobreno jim je sofinanciranje v višini 819.991 evra. Celotna investicija z davkom na dodano vrednost bo 1.111.544 evrov, gradbena dela za vzpostavitev notranjih prometnih, komunalnih in komunikacijskih povezav in podobno že potekajo.

Center zdravega počutja v Škocjan

Občina se je februarja prijavila na javni razpis Fundacije za šport za gradnjo športnih objektov in površin za šport. Na razpisu so pridobili 15.629 evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost investicije pa je 75.621 evrov (vključno z davkom). Občina je v postopku izbire izvajalca, ki bi dela izvedel preko poletja.

Hrastulje II – izdelava projektov

Na območju nove stanovanjske soseske je treba pristopiti h komunalni ureditvi območja. Na občini so že izbrali projektanta, ki bo delo opravil v dveh del. Prvi del bo projektiranje znotraj OPPN Hrastulje II in drugi projektiranje PZI rekonstrukcije ceste od mosta do obeh naselij Hrastulje I in II. Začetek del je predviden v letu 2019.

C. R.