nedelja, 23 junija, 2024
Doma Dolenjska Šentrupert: Občinski proračun pod streho, cene vrtca bodo višje

Šentrupert: Občinski proračun pod streho, cene vrtca bodo višje

Tudi o starem dolgu in nepravilnem knjiženju v občinskih bilancah.

Šentrupert (foto: Franc Pepelnak)

Občinski svet Občine Šentrupert je v četrtek sprejel predlog proračuna za letošnje leto. Osrednja naložba bo zaključek obnove države ceste Slovenska vas – Šentrupert, ki se bo začela maja 2019. Cene vrtca bodo višje za okoli 4,5 odstotka, odprli bodo dodatni, šesti oddelek vrtca, ki bo imel prostore v bližnji osnovni šoli.

V letu 2019 načrtujejo nekaj več kot 3 milijone evrov prihodkov, odhodkov bo manj 3 milijone, kar pomeni, da bodo porabili nekoliko manj kot bodo prejeli.

Največja investicija letošnjega leta je zaključek zadnjih 374 metrov obnove državne ceste od Slovenske vasi proti trgu v Šentrupertu. Gre za naložbo, ki jo vodi država, in za katero je že pripravljena vsa dokumentacija, podpisane so tudi vse pogodbe, tako da naj bi se dela začela maja in zaključila jeseni. Za sofinanciranje obnove državne ceste občina zagotavlja 204 tisoč evrov, večino iz naslova brezobrestne dodatne zadolžitve pri finančnem ministrstvu, kar jim omogoča 23. člen Zakona o financiranju občin. Poleg navedenih 204 tisoč evrov bo občina še 185 tisoč evrov plačala za komunalno in drugo infrastrukturo.

Občinski svet se je seznanil tudi z dolgom podjetju Polfin iz Ljubljane – ta z vsemi oblikami posojil (pogodbena posojila, varščina, odkup terjatev) znaša 1,062 milijona evrov.

Občinski svetniki so se seznanili  tudi z zaključnim računom Občine Šentrupert za leto 2018, ki prikazuje 2,45 milijona evrov prihodkov (58,8 odstotka načrtovanih v letu 2018) in 3,14 milijona evrov odhodkov (63,7 odstotka načrtovanega zneska v letu 2018).

Ob tem so sklenili, da je treba v letu 2019 pravilno prikazati nevrnjeno varščino v višini 950 tisoč evrov.

Varščino je občina od podjetja Polfin prejela konec leta 2017 ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri projektu medgeneracijskega centra. Varščina je bila takrat namreč poknjižena v bilanci prihodkov in odhodkov, treba pa bi jo bilo prikazati v bilanci stanja kot varščino.

Nove cene vrtca in odprtje dodatnega oddelka

Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca Čebelica v Šentrupertu, in sicer za oddelek prvega starostnega obdobja 501,00 evra mesečno na otroka (4,57-odstotna podražitev), za kombinirani oddelek 406,46 evra (4,51-odstotna podražitev) mesečno na otroka in za oddelek drugega starostnega obdobja 363,37 evra mesečno na otroka (4,47-odstotna podražitev.

Občina bo odprla tudi dodatni, šesti oddelek vrtca, ki bo imel prostore v bližnji osnovni šoli.

Občinski svet je v svet zavoda CIK Trebnje namesto Jožeta Tratarja imenoval Zdenko Simončič.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je po seji o sprejetem proračunu povedal: “V drugem predlogu so bile usklajene še določene postavke na podlagi predlogov in zahtevkov v javni razpravi. Mislim, da smo več ali manj uskladili vse zahtevke. Rad bi se zahvalil tudi občinskemu svetu, ki je potrdil predlog proračuna, tako da imamo zdaj finančno orodje za poslovanje v letošnjem letu.

Tonska izjava župana: