Šentjernej: Zaradi vladne neučinkovitosti prestavljajo nekatere investicije

Šentjernej (vir: kraji.eu)

Šentjernejski občinski svetniki se bodo popoldne predvidoma sestali na prvi izredni seji, kjer bodo obravnavali popravek (rebalans) občinskega proračuna za leto 2019. Če bodo sklepčni in ne bo prišlo do zapletov kot na prejšnji redni seji v začetku oktobra, bodo tega predvidoma potrdili, v proračunu pa je več sprememb.

Največje spremembe so na področju investicij, kjer občina nekatere umika ali premika v naslednje leto in to zato, ker od države še ni prejela ustreznih sklepov o sofinanciranju ali pa dela na projektih širše ne potekajo po načrtih.

Iz predloga je razvidno, da bodo letos črtane nekatere investicije, prihodki bodo za 274.646 evrov nižji, še vedno pa jih bo 7,8 milijona evrov. Vendar pa bodo za investicije prejeli skoraj 300 tisoč evrov manj od prvotno načrtovanega. Na občini navajajo, da bo to posledica spremembe terminskega plana pričetka izvedbe projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – aglomeracija Vrh pri Šentjerneju.

Razlog je zamik sofinanciranja iz državnega proračuna in iz evropskega kohezijskega sklada, kar je posledica neučinkovitega črpanja evropskih sredstev vlade Marjana Šarca.

V letu 2019 je občina načrtovala, da bo pridobila projektno dokumentacijo in pričela z izvedbo del, vendar pa od vladnih služb še niso prejeli odločbe o sofinanciranju projekta. Zato so izvedbo prestavili v naslednje leto.

Za investicije 437.249 evrov manj

Za investicijske projekte bo občina nadalje namenila 437.349 evrov manj od načrtovanih. Spremembe so pri stroških projektne dokumentacije, pri nakupu zemljišč in investicijskem vzdrževanju in obnovah teh novogradnjah.

Kje bodo dodali?

  1. Ureditev infrastrukture v Dol. Stari vasi: Za podaljšanje ceste, razširitev in preplastitev ter izvedbo parapetnih zidov bodo dodali 25.615 evrov.

2. Ureditev cestne infrastrukture v Orehovici: 39.700 evrov.

3. Obratovanje centralne čistilne naprave: Za 55.000 evrov bodo povečali postavko za odkup koncesije.

4. Izgradnja kanalizacijskega sistema, II. faza: Gre za odseke Gor. Brezovica – Drganče, Vrh, Na Gmajno, SOŽ, Novomeška cesta in Staro sejmišče. Za izvedbo dodatnih kanalov bodo dodali 20.000 evrov.

Kje bodo odvzeli?

  1. Subvencija za male čistilne naprave: Ker še ni sprejetega pravilnika in subvencij še ni možno deliti, predlagajo odvzem 50.000 evrov iz proračuna.

2. Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – aglomeracija Vrh pri Šentjerneju: Odvzem 255.346 evrov.

3. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema – Izgradnja vodovoda od Dobrave čez reko Krko do Šentjerneja v dolžini 3100 metrov. Predvidena je vgraditev vodovodnih cevi in nodularne litine premera 200 mm, ki bo zamenjal obstoječi salonitni vodovod. Glede na dejanski potek aktivnosti zmanjšujejo sredstva za 172.858 evrov.

Upoštevali smo samo večje zneske.

C. R.