Šentjernej: Za most v Mršeči vasi ni usklajen še niti projekt idejne zasnove

Začasen most v Mršeči vasi (foto: Kop Brežice)

V Mršeči vasi mosta preko reke Krke še nekaj časa ne bo. Projekt idejne zasnove je namreč še v usklajevanju, veliko je odvisnega tudi od državnih ustanov, saj gre tudi za območje Nature 2000. Glede začasne rešitve pa v občini navajajo, da ni skrbi, da bi most odpeljali. V tem delu so tudi slabe telekomunikacijske povezave, za kar pa na občini pravijo, da to ni v njihovi domeni.

V občini Šentjernej bi morali že zdavnaj zgraditi most preko reke Krke v Mršeči vasi in s tem urediti trajno rešitev prehoda za prebivalce tamkajšnjih krajev Čisti breg, Hrvaški Brod, Mršeča vas, Ostrog, Šentjakob in Zameško. Izgradnjo novega betonskega mostu je leta 2014, pred lokalnimi volitvami, obljubljal prejšnji župan Franc Hudoklin. Govoril je, da je denar za to zagotovljen v proračunih za leta 2014 do 2016. Nato se je izkazalo, da denarja ni bilo zagotovljenega niti v letu 2014.

Prepoved uporabe že januarja 2014

Prejšnji most je bil star 65 let, lesen in dotrajan, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor je nato 20. januarja 2014 izdal odločbo, s katero je prepovedal njegovo uporabo. Občina je nato od Urada RS za zaščito in reševanje, ki je v domeni ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske, v brezplačno uporabo dobila začasen most. Po pogodbi za dve leti, ki jo naj ne bi bilo mogoče več podaljšati. Rečeno je bilo tudi, da bodo most odpeljali nemudoma, če pride kje drugje do naravne nesreče in ga bodo tam rabili. Ta most je namreč v osnovi namenjen temu.

Še vedno začasni most

Vendar pa začasni most v Mršeči vasi še vedno stoji. Zaključni račun občine Šentjernej za leto 2017 pa kaže, da so lani na tej postavki porabili le 500 evrov. Nadalje v veljavnem proračunu za leto 2018 za most v Mršeči vasi načrtujejo porabo v višini 285.000 tisoč evrov. Vendar pa je v obrazložitvi zapisano, da je namen tega le dokončna pridobitev projektne dokumentacije in plačilo nadomestila na osnovi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču, ki je v lasti države. Izgradnja novega mostu pa je predvidena v prihodnjih letih.

Usklajujejo šele projekt idejne zasnove

Tako dokumenti, med nekaterimi občani v teh zaselkih pa je tudi čutiti skrb glede tega. Občino smo zato vprašali, kaj se dogaja. Pojasnili so nam, da s projektantom usklajujejo “projekt idejne zasnove z nosilci urejanja prostora in upravno enoto”.

Ko bo idejna zasnova usklajena s stroko in javnostjo ter bo okoljsko in prostorsko sprejemljiva, pa bo naslednja faza izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Čas izgradnje mostu je tako odvisen od terminskih planov projektanta, odzivnosti nosilcev urejanja prostora, usklajevanj z njihovimi zahtevami, izdelave hidrološko hidravlične študije ter morebitnih drugih študij, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora (ministrstvo za okolje in podobno).

V območju Nature 2000

Na občini navajajo, da gre v primeru izgradnje mostu v Mršeči vasi za lokacijo v varovanem območju Nature 2000, ekološkem pomembnem območju, reka Krka je naravna vrednota, tu je katastrofalno območje poplavljanja, poleg tega pa je v bližini tudi skupina objektov, ki so v varstvenem režimu kulturne dediščine. Čas izgradnje novega mostu pa je odvisen tudi od pridobitve vseh soglasij, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja. Šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa bodo šli v izgradnjo, ki bo odvisna tudi od proračunskih finančnih zmožnosti.

Na občini tako še ne vedo, kdaj bo most v Mršeči vasi zgrajen. Ker so v fazi priprave projekta, ne morejo dati še niti ocene o vrednosti investicije. Glede tega, da bi Slovenska vojska odpeljala most, pa navajajo, da je občina z njimi v rednih stikih in so morebitna presenečenja izključena.

Slabe internetne povezave

V Mršeči vasi in tamkajšnjih zaselkih pa imajo prebivalci težave tudi zaradi slabih internetnih povezav. Občino smo zato vprašali, kako je z načrti napeljave optičnega omrežja na tem območju. Navedli so, da napeljava tega ni v domeni občine. “Za  več informacij o možnosti optičnega omrežja na posameznih lokacijah in njegovi gradnji se je treba obrniti na ponudnike tovrstnih storitev, kjer se lahko tudi odda prednaročilo za vzpostavitev priključka,” so zapisali. Navajajo, da optiko napeljujejo izvajalci, ki imajo komercialni interes. V primeru, da se napeljuje skozi občinske nepremičnine ali nepremičnine, ki so v lasti občanov, pa morajo za to predhodno pridobiti ustrezno služnost.

Navedbe, da se občina ne zmeni za ureditev telekomunikacijskega omrežja v tem delu, so zanikali. “Občina spremlja, da se ne posega nezakonito na nepremičnine, katerih lastnica je občina. Potrebno je dodati, da to ni občinski projekt,” so dodali.

Mostu v Mršeči vasi tako še nekaj časa ne bo, boljše telekomunikacijske povezave pa so po navedbah šentjernejskih občinskih služb v domeni ponudnikov. Glede na to ne čudi, da med nekaterimi prebivalci tega dela šentjernejske občine ni čutiti prevelike pripadnosti občini, katere del so.

J. M.