Šentjernej: Velika sodna zmaga šentjernejskega župana Radka Luzarja

Občina Šentjernej je prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, po kateri mora javno podjetje CeROD, center za ravnanje z odpadki, občini plačati 322.072,54 evra, z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od dneva vložitve tožbe, to je od 1. junija 2016 dalje. Novomeško podjetje mora občini povrniti tudi vse pravdne stroške. Odslej pa mora polovico redne mesečne okoljske takse redno nakazovati na račun šentjernejske občine. Do zdaj so šla vsa nakazila v Novo mesto.

Občina je tožbo vložila v času županovanja Radka Luzarja, prejšnji župan Franc Hudoklin je to zavračal. Zdaj je odločeno: Občini Šentjernej zaradi degredacije okolja na deponiji Leskovec pripada polovico okoljske takse.

Podjetje CeROD je celotno okoljsko takso že vsa leta odvajalo v proračun Mestne občine Novo mesto. V novomeški občini so zatrjevali, da dajatev prejemajo skladno z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in da jim jo podjetje CeROD kot zavezanec plačuje skladno z navodili.

Župan Občine Šentjernej Radko Luzar pa je vseskozi vztrajal, da se občini dela velika krivica in da bi morali že v prejšnjem mandatu vložiti tožbo zaradi plačila okoljske takse, ki ji pripada po zakonu, temu je zdaj pritrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani. Sodba je pravnomočna.

Radko Luzar, župan občine Šentjernej.

Del deponije in čistilna naprava stojita tudi na območju šentjernejske občine. Župan Radko Luzar je bil prepričan, da se mora denar pravično porazdeliti med obe občini, na teritoriju katerih odlagališče obratuje.

Odlagališče Leskovec se namreč nahaja na območju dveh občin, in sicer delno na ozemlju Občine Šentjernej in delno na ozemlju Mestne občine Novo mesto. Z odlagališčem opravlja javno podjetje CeROD.

Tožbo vložili maja 2016, sodba pravnomočna

Občina Šentjernej je 15. maja 2016 vložila tožbo na pristojno Okrožno sodišče v Novem mestu zaradi plačila zakonsko upravičene takse zoper javno podjetje CeROD. Kot stranski intervenient (soudeleženec) se je kasneje postopku priključila Mestna občina Novo mesto. Dne 29. marca 2018 je Okrožno sodišče v Novem mestu nato izdalo sodbo, v kateri je Občini Šentjernej priznalo zahtevani zahtevek. CeROD mora Občini Šentjernej plačati 322.072,54 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dne 1. 6. 2016 do plačila.

Mestna občina Novo mesto in podjetje CeROD sta zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu vložila pritožbo na Višje sodišče v Ljubljani, ki ju je zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Cerod, odlagališče odpadkov

CeROD mora Občini Šentjernej povrniti tudi vse pravdne stroške.

Pravna posledica teh dveh sodb ni zgolj v tem, da bo Občina Šentjernej prejela, kar je bila po zakonu že upravičena prejeti, temveč bo imelo za posledico tudi to, da bo odslej naprej redno prejemala okoljsko takso.

Javno podjetje CeROD bo Občino Šentjernej pri tem moralo obravnavati enakovredno in enakopravno z Mestno občino Novo mesto.

J. M.