Šentjernej: Narejen prvi korak za dom starejših občanov

S seje občinskega sveta v Šentjerneju.

Člani šentjernejskega občinskega sveta so se ob koncu tedna sestali na tretji izredni seji, ki je bila sklicana zaradi odločanja o nujnih zadevah. Zaradi zagotavljanja primerne varnostne razdalje je seja tudi tokrat potekala v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Na dnevnem redu sta bili dve točki. Svetniki so obravnavali in potrdili rebalans (popravek) občinskega proračuna za leto 2020 in odločali o zasnovi doma starejših občanov v Šentjerneju ter s tem povezanim programom oskrbe v občini.

Pri točki o popravku občinskega proračuna je Andreja Topolovšek z občinskega oddelka za javne finance predstavila osnutek drugega rebalansa proračuna. Nato so svetniki prisluhnili Robertu Žvižaju, predstavniku podjetja Senecura Š dom starejših občanov iz Ljubljane, ki je sicer v avstrijski lasti. Žvižaj je predstavil idejno zasnovo doma starejših in program socialne oskrbe v občini Šentjernej.

Z idejno zasnovo in programom bo podjetje kandidiralo na javnem razpisu za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Občinski svetniki so soglašali z izdajo soglasja h kandidaturi za pridobitev koncesije podjetju SeneCura Š dom starejših občanov, d. o. o.

Pri rebalansu proračuna pa so svetniki potrdili dodatna sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter javnih površin, odvodnjavanje, za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej, za zamenjavo svetilk javne razsvetljave ter zaradi sprememb načrtovanih projektov.

Tako so zagotovljena sredstva za:

  • II. fazo ureditve infrastrukture v Dolnji Stari vasi,

  • III. fazo sanacije ceste Šmarje – Pleterje,

  • Odvajanje in čiščenje v porečju reke Krke – aglomeracija Vrh,

  • Industrijsko storitvena cona (ISC) Sejmišče Šentjernej.

M. D.