Šentjernej: Potek projektov v občini, analiza stanja

(vir: občina)

Šentjernejski občinski svet se bo v sredo, 16. junija, sestal na 16. redni seji. Na dnevnem redu imajo 12 točk, mi pa smo tokrat za vas izbrali poročilo o delu in projektih, ki trenutno potekajo v občini. Tega je zelo veliko in nakazuje, da se v občini veliko dogaja.

Začenjamo z urejanjem na območju Mršeče vasi in tamkajšnjih zaselkov, urejanjem šolskih zadev in energetske sanacije petih občinskih stavb, tudi popotresne sanacije podružnične šole v Orehovici in še veliko je tega. Preverite v nadaljevanju.

Most in optika v Mršeči vasi

Projektantsko podjetje Arhitektura iz Ljubljane izdeluje projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar je v zaključni fazi. Pridobljena so vsa mnenja, prometna študija, prometna ureditev in hidrološka študija. Trenutno se ureja lastništvo zemljišč, opravljene so tudi cenitve kmetijskih in stavbnih zemljišč. Občina bo z lastniki sklenila stavbno pravico. Pripravljajo se tudi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču ter pogodbe o prenosu in odkupu zemljišč, ki so v državni lasti.

Ko bodo urejena vsa lastništva za gradnjo mostu, bodo na upravno enoto vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu. Vaščanom Mršeče vasi, Čistega Brega, Hrvaškega Broda in Zameškega pa so projekt gradnje novega mostu čez Krko tudi že predstavili.

To pa ni vse, kar se dogaja v tem lepem delu občine. 1. junija letos je bil v Mršeči vasi, na dvorišču Mizarstva Cvelbar, predstavitveni sestanek na temo izgradnje širokopasovnega omrežja za naselja Čisti Breg, Hrvaški Brod, Mršeča vas, Šentjakob in Zameško. Občanom, 30 jih je bilo na sestanku, so predstavili potek napeljave širokopasovnega omrežja, celotno traso in načrt izvedbe hišnih priključkov.

Ostalo

Šolski prevozi za učence Osnovne šole Šentjernej: Za prihodnji dve šolski leti je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Nomago iz Ljubljane, ki je bil tudi edini prijavitelj.

Protipotresna sanacija šole: V Orehovici so se po decembrskem potresu pokazale poškodbe, ki jih bo treba trajno sanirati oz. preprečiti poslabšanje stanje. Pridobljen je načrt protipotresne sanacije objekta, ki bo obsegala povezavo nosilnih zidov z jeklenimi vezmi v notranjosti in zunanjosti objekta. Dela bo izvajal Uroš Bratkovič, s. p. iz Gorenjega Vrhpolja, ki je oddal najugodnejšo ponudbo. Z deli bodo začeli takoj po koncu šolskega leta.

Gradnja parkirišča pri podružnični osnovni šoli Orehovica: V izdelavi je projektna dokumentacijo za gradnjo, projektiranje je v zaključnih fazi. Pridobljena so vsa mnenja. V kratkem bo na upravno enoto oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Šentjernejska učna pot: Z izbranim podjetjem Kostak iz Krškega je podpisana gradbena pogodba. Dela se že izvajajo in bodo zaključena do konca septembra 2021. Partnerji v projektu so osnovna šola, vrtec, Cerjakovi in občina.

Energetska sanacija stavb v občinski lasti: Občina je pridobila državna nepovratna sredstva v višini 1,19 milijona evrov. Priprave na energetsko prenovo petih objektov v občinski lasti so v polnem teku. Sanirali bodo stavbe osnovne šole v Šentjerneju, podružnične osnovne pole Orehovica, kulturnega centra Primož Trubarja in zdravstvene postaje. Obnovili bodo sicer tudi stavbo občinske uprave vendar pa ta ne bo celovita, gre le za tehnološko prenovo.

Pokopališče Gorenje Gradišče: Projektantsko podjetje Neap pripravlja projektno dokumentacijo za pridobite gradbenega dovoljenja, kjer bodo uredili predvsem nova grobna polja, obnovili zid, zgradili parkirišče in uredili hortikulturo.

Gradnja kanalizacije Vrh pri Šentjerneju: Ta je v zaključni fazi, dokončati je treba še kanal s črpališči na Gorenji Brezovici ter 3 manjše priključne vode. Vgraditi je treba še 4 male čistilne naprave in 2 hišni črpališči. Gradnja kanalizacije bo zaključena do konca poletja. Celotna operacija pa do julija 2022.

Rekonstrukcija ceste v Dolenjem Maharovcu: Trenutno poteka izdelava projekta za rekonstrukcijo ceste v Dolenjem Maharovcu od novega križišča pri Gostišču pri Slavcu do konca naselja v smeri proti Dragi. Načrtovana je zamenjava zgornjega ustroja ceste, ureditev pločnika, odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave.

Talna signalizacija: Izbrano je podjetje Improm iz Krškega, ki je že uvedeno v delo. Dela se bodo začela proti koncu junija in bodo končana v juliju 2021.

Gozdne ceste: Gozdno gospodarstvo Novo mesto, kot najugodnejši ponudnik, bo vzdrževalna dela na 20 km gozdnih cest izvedlo v juliju 2020.

Dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja: Razpis se je zaključil 15. aprila, prejeli so 49 vlog, občina jim je že posredovala odločbe o dodelitvi sredstev. Upravičenci imajo tako možnost predložiti zahtevke za izplačilo najkasneje do 15. oktobra. Več iz poročila ni razvidnega.

Občina nadaljuje na projektih Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje v jedru Šentjerneja. Zaključujejo tudi z zbiranjem podatkov za pripravo Poročila o občinskem prostorskem razvoju. Nadalje so v procesu zbiranja ponudb za izdelavo poplavne študije vodotoka Kobila.

Končan je tudi javni razpis za sofinanciranje programov za socialnovarstvena in ostala društva, poročilo o izbranih izvajalcih bodo objavili po konca postopka.

Vir

M. D.