Šentjernej: Občinski svetniki o odkupu koncesije za čistilno napravo

S ponedeljkove izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej. (vir: občina)

Šentjernejski občinski svetniki so se v ponedeljek popoldne zbrali na četrti izredni seji občinskega sveta, ki je bila sklicana zaradi pravočasnosti izvedbe potrebnih aktivnosti v postopku odkupa koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda ter zaradi postopka izvolitve novega Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija.

Tudi tokrat je seja, zaradi zagotavljanja primerne varnostne razdalje in vseh ostalih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), potekala v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja.

Na dnevnem redu sta bili dve točki. Po sprejemu dnevnega reda je župan Jože Simončič podal uvodno obrazložitev nujnosti sprejema rebalansa, Andreja Topolovšek z oddelka za javne finance pa je predstavila osnutek 3. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej.

Prihodki občine za leto 2020 so načrtovani v višini 7,99 milijona evrov, odhodki pa v višini 9,72 milijona evrov, kar pomeni, da bodo porabili nekaj manj kot bodo prejeli v občinski proračun.

Najpomembnejša postavka pa je odkup koncesije gospodarske javne službe (GJS) – ravnanje z odpadno vodo. S tem namerava občina zagotoviti racionalno porabno javnih sredstev in zmanjšati obremenitev občinskega proračuna ter odkupiti koncesijo in nadaljevati z izvajanjem GJS zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

Občina načrtuje še letos odkupiti koncesijo, za to je v rebalansu namenila 1.733.468,04 evra.

Gre za odkup koncesije od podjetja WTE iz Kranjske Gore, s katerim je koncesijsko pogodbo leta 2011 za 35 let sklenil takratni župan Franc Hudoklin. Občina pa si že od leta 2017 dalje prizadeva, da bi to koncesijo odkupila in sama upravljala s tem.

Denar za odkup koncesije, kjer gre za neodplačan del opreme v čistilni napravi in odplačilo stavbne pravice, o nekaterih drugih stvareh pa se še pogajajo, namerava občina pridobiti z ugodnim posojilom, soglasje za to mora pridobiti še od finančnega ministrstva. Občinski svet bo nato še enkrat odločal o tem.

Poleg sredstev, namenjenih odkupu koncesije, občina z rebalansom zagotavlja sredstva za uskladitev financiranja posameznih projektov glede na izvedbo le teh do konca proračunskega leta in za spremembo višine posameznih vrst prihodkov na podlagi trenutne realizacije prejetih sredstev in ocene pridobitve sredstev do konca leta.

V nadaljevanju seje je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič predstavil točko Soglasje k predlogu za kandidata, predstavnika Občine Šentjernej, v Razvojnem svetu regije Jugovzhodna Slovenija. Gre za programsko obdobje 2021 do 2027. V tem svetu ima 21 občin svojega predstavnika. Kandidate za predstavnike občin predlagajo občinski sveti izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev.

Komisija je za člana predlagala župana Jožeta Simončiča, občinski svet ga je nato tudi soglasno potrdil.

S ponedeljkove izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej.

Vir: Občina Šentjernej in tukaj 

M. D.