Šentjernej: Občinski svetniki bodo odločali o podelitvi občinskih nagrad in priznanj

Šentjernej (Kraji - Slovenija)

Na 28. redni seji se bodo danes popoldne sestali svetniki Občinskega sveta občine Šentjernej. Na dnevnem redu imajo devet točk, med drugim tudi predlog o podelitvi občinskih nagrad in priznanj, pa tudi predlog 2. rebalansa proračuna občine za leto 2018.

Občinski svetniki bodo obravnavali predlog Komisije za nagrade in priznanja Občine Šentjernej o podelitvi nagrad in priznanj občine v letu 2018. Ti predlagajo podelitev Spominske plakete Šentjerneja Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Dolenja Stara vas. Naziv Častni občan Občine Šentjernej pa bo glede na predlog prejel Franc Martinčič.

Na razpis za podelitev priznanj prispeli dve vlogi

Razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih nagrad in priznanj je bil objavljen v Šentjernejskem glasilu Občine Šentjernej marca 2018. Do 17. maja 2018, ko je bil zadnji rok za posredovanje predlogov, sta na razpis prispeli dve vlogi: en za podelitev spominske plakete Šentjerneja in en za podelitev naziva častni občan Občine Šentjernej.

Na podlagi tega občinska komisija predlaga, da Spominsko plaketo Šentjerneja prejme PGD Dolenja Stara vas. Predlagatelj je občinska uprava, v predlogu je zapisano, da se plaketa PGD-ju podeli za 70 let delovanja na področju zaščite in reševanja.

Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Šentjernej pa je za Franca Martinčiča iz Šmalčje vasi, in sicer za njegov bogat prispevek k razvoju vinogradništva in vinarstva ter turistični promociji Šentjerneja. Predlagatelj za prejem naziva je Svetniška skupina SLS. Iz obrazložitve je razvidno, da je Franc Martinčič priznani vinar in trstničar, ki je s svojim nenehnih delovanjem na področju trstničarstva in vinogradništva bistveno pripomogel k izboljšanju stanja vinogradništva in s tem k zagotavljanju visoke kakovosti šentjernejskih vin. Poleg tega je dejaven tudi na občem razvoju lokalnega prostora, dela v domači šentjernejski župniji, več kot 50 let je prepeval tudi v pevskem zboru sv. Jerneja v Šentjerneju.

Spremembe v občinskem proračunu za leto 2018

Proračun je občina sprejela že 20. decembra lani, nato so prvo spremembo potrdili na 26. seji, ki je bila 28. marca 2018. Po tem času pa je nastalo več sprememb na različnih področjih, zato zdaj obravnavajo še drugi rebalans letnega proračuna. Sredstva za investicije ostajajo enaka načrtovanim, to je skoraj 6 milijonov evrov, kar je skoraj 70 odstotkov vseh načrtovanih prihodkov in 57 odstotkov vseh načrtovanih izdatkov občine v letu 2018.

Občina Šentjernej je tako investicijsko in razvojno zelo naravnana.

Najpomembnejši razlogi za spremembe proračuna so:

  • zagotovitev sredstev o ceni storitve Pomoč družini na domu,
  • povečanje sredstev v proračunu za odkup 3. etaže občinskih prostorov in
  • dosežen dogovor z ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju izvedbe rekonstrukcije križišča v Maharovcu.

Nadalje bo manj denarja potrebnega za izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN), spreminjajo pa tudi načrt nakupa in prodaje kmetijskih ter stavbnih zemljišč. Glede na podatke zaključnega računa proračuna za leto 2017 in glede na navodila finančnega ministrstva pa usklajujejo tudi splošni sklad proračuna, ki predstavlja sredstva preteklih let.

Povečujejo prihodke, največ zaradi evropskih sredstev

Z rebalansom skupne prihodke povečujejo na 8,549 milijona evrov, povečanje je za 1 odstotek.

Največje povečanje je pri prihodkih iz evropskih sredstev, ki jih povečujejo na 823.783 evrov oziroma za 8 odstotkov.

Odhodki bodo glede na predlog 2. rebalansa enaki in bodo 10,528 milijona evrov. Znotraj posameznih postavk so naredili prerazporeditve. Za investicije bodo, tako kot so načrtovali, namenili 5,962 milijona evrov. Zaradi višjih odhodkov od prihodkov bo občina leto zaključila s proračunskim primanjkljajem v višini 1,979 milijona evrov, kar pa je za 4,2 odstotne točke oziroma za 86.090 evrov manj od sprva načrtovanega.

Zadolžitev občine ostaja enaka, in sicer se bo občina letos zadolžila za 1,274 milijona evrov, večino od tega oziroma 1,1 milijona evrov bo najela dolgoročnih posojil, še 174.797 evrov pa bo najetih dolgoročnih posojil pri državnem proračunu. Hkrati občina načrtuje odplačila dolgov v višini 374.902 evra.

Neto zadolževanje se bo tako letos povečalo za 899.894 evrov, pri tem doslej ni bilo sprememb glede na prvotno sprejeti proračun za leto 2018.

Glede na velike investicije, ki jih vodijo v občini, je to zadolževanje razumljivo in ni pretirano.

A. L.