Šentjernej: Občina bo energetsko prenovila štiri stavbe

Energetsko bodo prenovili tudi stavbo osnovne šole v Šentjerneju (vir: občina)

Občina Šentjernej je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je razpisalo ministrstvo za infrastrukturo.

Gre za nepovratna sredstva iz evropskih skladov v višini 1.191.054,97 evra, za projekt Celovita energetska prenova javnih objektov v občinski lasti.

Energetska sanacija obravnava izvedbo celovite energetske sanacije štirih javnih objektov v občinski lasti z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov po modelu energetskega pogodbeništva. Na takšen način bodo sanirali naslednje stavbe:

  • Osnovna šola Šentjernej
  • Podružnična šola Orehovica
  • Knjižnica in Kulturni center Primoža Trubarja
  • Zdravstvena postaja Šentjernej

Energetska sanacija se bo začela predvidoma junija letos in zaključila septembra 2022. Dela bo izvajal koncesionar, s katerim še potekajo pogajanja.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

M. D.