Šentjernej: Na seji občinskega sveta o proračunu, novi sodelavki v občinski upravi

6. redna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej (vir: občina)

Občinski svet Občine Šentjernej je na šesti redni seji, konec oktobra, prvi po počitnicah, obravnaval 15 točk. Župan je uvodoma predstavil novi sodelavki v občinski upravi, ki sta z delom pričeli v septembru, in sicer vodja oddelka za javne finance, mag. Irena Starič in vodja oddelka za splošne in pravne zadeve, Katja Franc.

 

Zaradi razlogov, ki so nastali po sklicu seje in zaradi nujnosti obravnave zadeve, je župan predlagal, da se dnevni red 6. redne seje občinskega sveta razširi s točko Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle in mladino v občini Šentjernej. Občinski svet je potrdil dnevni red z dodano točko in sprejel osnutek omenjenega odloka.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi tehnično posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej in se seznanili s postopkom priprave strateškega Občinskega prostorskega plana (OPP) in izvedbenega Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šentjernej.

V nadaljevanju je bil potrjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2023 – rebalans 2, seznanili pa so se tudi s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šentjernej v prvem polletju 2023.

Svetniki in svetnice so se strinjali s predlogom za derazglasitev kulturnih spomenikov Šentjernej – Domačija Recelj (EŠD 8600) in Mršeča vas – Leseni most čez Krko, ki ga je podal Dušan Strgar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto.

Na seji so se člani in članice občinskega sveta seznanili tudi z dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2023, potrdili pa so tudi predlog sklepov o oceni za določitev spremenljivega dela plačila direktorja JP EDŠ Šentjernej iz naslova uspešnosti poslovanja ter predlog sklepa o izplačilu dobička JP EDŠ.

Svetniki in svetnice so največ razpravljali pri točki Predstavitev varnostne situacije v občini Šentjernej, kjer sta bila poročevalca Igor Juršič, direktor Policijske uprave Novo mesto, in Tamara Bizjak, načelnica Policijske postaje Šentjernej.

Na 6. redni seji je bil v drugi obravnavi potrjen predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska, pa tudi predlog sklepa o programu prodaje kapitalske naložbe Občine Šentjernej v gospodarski družbi Zarja Novo mesto. Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog ukinitve statusa javnega dobra.

6. seja Občinskega sveta Občine Šentjernej (vir: občina)

M. D.