Šentjernej: Kaj vse bodo gradili in obnavljali v letu 2018?

Šentjernej (Kraji - Slovenija)

Občinski svet Občine Šentjernej je na seji konec decembra sprejel proračun za leto 2018, iz katerega je razvidno, da bodo letni prihodki 7,639 milijona evrov, odhodki bodo 9,378 milijona evrov. Odhodki bodo za 1,739 milijona evrov višjih od prihodkov, kar pomeni, da bo toliko proračunskega primanjkljaja. Po sklepu se bo občina lahko zadolžila do višine 1,213 milijona evrov, denar bodo namenili za investicije, predvsem v vrtec, ceste in tudi za izgradnjo mostu v Mršeči vasi.

Največja investicija, ki jo izvajajo v Šentjerneju, je izgradnja vrtca 1 in vrtca 2. Skupno bodo letos za to porabili 3,3 milijona evrov, v letu 2017 so za to dali že 557.963 evrov. Skupno je to 3,858 milijona evrov. V letu 2018 bodo večino, 2,1 milijona evrov namenili iz občinskih sredstev, neposrednih sredstev iz državnega proračuna ne načrtujejo, pričakujejo pa 1,19 milijona evrov od posrednih proračunskih porabnikov.

Za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest načrtujejo porabo 653.226 evrov. Letos bodo urejali cesto in potrebno infrastrukturo na odseku Drama in Roje, za kar načrtujejo porabo 87.000 evrov, v letu 2019 pa še 195.000 evrov. Za rekonstrukcijo križišča v Maharovcu bodo porabili 10.000 evrov, v letu 2020 pa za ta dela načrtujejo še 100.000 evrov. Podobno je z ureditvijo infrastrukture v Dolenji Stari vasi, kjer bodo letos porabili 8.700 evrov, v naslednjih dveh letih pa bodo izvajali obsežnejša dela v skupni vrednosti 357.000 evrov.

Asfaltirali bodo lokalne ceste in javne poti, za kar načrtujejo porabo 90.000 evrov. Za rekonstrukcijo križišča v Orehovici bodo letos porabili 54.337 evrov, za ureditev v Dobravici pa 62.500 evrov. Sanacijo ceste Šmarje – Pleterje v ocenjeni vrednosti 200.000 evrov so premaknili v leto 2020.

Za most v Mršeči vasi bodo leto porabili 340.689 evrov, naslednje leto pa še 204.500 evrov. Pri tem so 175.506 evrov za ta most porabili že v preteklih letih, skupna ocenjena vrednost investicije je 720.695 evrov. Načrtujejo, da bodo letos za to iz državnega proračuna prejeli 169.790 evrov, kar bo tudi vse, kar bo država prispevala za ta most. Vse ostalo bodo pokrili z lastnimi, to je občinskimi sredstvi.

V občini bodo zamenjali tudi svetilke javne razsvetljave, kar ocenjujejo na 40.000 evrov.

Precej denarja, kar 456.404 evre, bodo namenili za varovanje okolja, od tega 260.000 evrov za financiranje obratovanja centralne čistilne naprave. S tem bo to v letu 2018 tudi zaključeno, saj kasnejših investicij v to ni več namenjenih. Nadalje bodo 164.700 evrov namenili za izgradnjo kanalizacijskega sistema – II. faza.

Za hidravlično izboljšavo vodovoda osrednje Dolenjske načrtujejo porabo 442.618 evrov, skoraj milijon (998.343 evre) pa so za to že namenili v preteklih letih. Naložba je vredna 1,43 milijona evrov, od tega je 160.137 evrov evropskih sredstev, 28.260 evrov je državnega denarja, ostalo so občinska sredstva.

Kako bodo vse to financirali v letu 2018?

  • Občinska sredstva: 3,68 milijona evrov
  • Evropska sredstva: 0,16 milijona evrov
  • Državni proračun:   0,21 milijona evrov

Skupno je to: 4,055 milijona evrov.

Dodatno bodo za izgradnjo vrtca prejeli še 1,19 milijona evrov.

Naložbe v letu 2018 bodo vredne 5,245 milijona evrov, kar je 68,66 % načrtovanih občinskih letnih prihodkov.

Vir: Proračun za leto 2018, Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, spletna stran Občine Šentjernej.

J. M.