Šentjernej bogatejši za novo ulico, poimenovano po Milošu Kovačiču

Z 11. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej.

Občinski svet Občine Šentjernej je na včerajšnji, 11. redni seji, ki je potekala v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja, obravnaval 13 točk dnevnega reda.

Župan Jože Simončič je uvodoma predlagal, da se na dnevni uvrsti dodatna točka z naslovom Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Nato je občinske svetnike seznanil z aktualnimi zadevami.

Svetniki so v nadaljevanju sprejeli Letno poročilo Javnega podjetja EDŠ za leto 2019 in letni program dela za leto 2020, ki ju je predstavil direktor Gašper Bregar.

Svetniki so sprejeli tudi županov predlog za spremembo meje med naseljema Šentjernej in Roje ter predlog poimenovanja ulice v PSC Šentjernej.

Ulica se bo poimenovala po Milošu Kovačiču kot »Cesta Miloša Kovačiča«.

Občinska uprava lahko tako nadaljuje s postopkom spremembe meje in postopkom imenovanja ulice.

V nadaljevanju so sprejeli predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šentjernej in sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu v občini Šentjernej. Občina ima v proračunu za to namenjenih 36 tisoč evrov.

V nadaljevanju seje pa so odločali o podelitvi nagrad in priznanj v občini Šentjernej za leto 2020.

Tako je občinski svet podelil naziv častnega občana Tonetu Hrovatu, in sicer za prispevek k soustvarjanju slovenske identitete, slovenske kulturne krajine, zavezanosti izobraževanju mladih na podeželju, promociji Šentjerneja, cvička in šentjernejskega petelina.

Nagrado Občine Šentjernej je podelil Darku Homanu za prispevek pri soustvarjanju razvoja na družbenem, kulturnem in izobraževalnem področju v občini Šentjernej in širši regiji.

Spominsko plaketo Šentjerneja pa je s sklepom podelil Gasilski zvezi Šentjernej za 20 let delovanja na področju zaščite in reševanja.

Župan je v nadaljevanju seje predstavil sklep o podaljšanju Resslovega leta v leto 2021. Na podlagi tega bo župan imenoval programski svet za izvedbo Resslovega leta, določil njegovo sestavo in naloge.

Občina Šentjernej bo k sodelovanju pri izvedbi Resslovega leta povabila zainteresirana društva oziroma druge zainteresirane, ki bodo s svojimi dogodki in aktivnostmi, ki bodo predhodno usklajeni s programskim svetom, sooblikovali potek Resslovega leta.

Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Z dopolnitvijo odloka se vanj vpiše predkupna pravica občine, ki jo ta ima že na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine.

Ob zaključku seje so občinski svetniki ukinili status javnega dobra na nepremičninah: parc. št. 4392/12, k.o. 1473 Gradišče, parc. št. 4309, k.o. 1472 Ostrog, parc. št. 5177/7, k.o. 1473 Gradišče.

V zadnji točki so svetniki obravnavali še Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto in vse s tem predlagane sklepe zavrnili.

Vir: Občina uprava Občine Šentjernej

C. R.